Селенов токоизправител на Респром

Селенов токоизправител на Респром

Нека сега в  Sandacite.BG се запознаем с един български селенов токоизправител!

Селенов токоизправител на Респром
Селенов токоизправител на Респром

АПС 12-24/30-15ер е произвеждан от Завода за токоизправители Перник в системата на ДСО Респром. Производството започва в началото на 1980-те години. Изнасян е и за различни страни от Източния блок от ВТО Електроимпекс.

Този селенов токоизправител се използва за зареждане на всички видове стартерни оловни акумулаторни батерии с номинални напрежения 12 и 24 V, с капаци­тет до 165 Ah, служещи като из­точник на ток за запалване на ав­томобилни, за тракторни и други двигатели с вътрешно горене и за поддържане на осветителната и сигналната система на тези пре­возни средства.

Селеновият токоизправител може да се из­ползва и за зареждане на оловни акумулаторни батерии с номинално напрежение 12 и 24 V, захран­ващи телефонни централи, осве­тление на жп. вагони, за резер­вно осветление и командуване на оперативни вериги в електриче­ски станции и подстанции, за гал­ванични вани, лабораторни и други цели.

Токоизправителят е бил особено под­ходящ за обзавеждане на гаражи, авторемонтни работилници и ма­шинно-тракторни станции.

Технически данни

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom
Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Селеновият токоизправител е оформен в метален шкаф  (първата снимка и долната), и е снаб­ден с метални дръжки за прена­сяне. Той е затворен с капаци от листова стомана (перфорирани за подобряване на вентилацията) за предпазване на обслужващия персонал от случаен допир до от­крити тоководещи части, а самите елементи на токоизправителя от повреда и разрушаване. Лицевата му част е използвана за коман­дно табло, върху което за удоб­ство при експлоатацията са раз­положени: ЦК. ключ 1 за включ­ване и изключване на токоизпра- теля; ключ 2 за превключване по­стоянното напрежение 12 и 24 V (за което е предназначен токоизпра­вителят), регулаторът на ток 3, с помощта на който се постига плав­но регулиране на зареждащия ток;волтметърът 4 и амперметърът 5, с който се измерватнапрежението и токът на зареждане; предпази­телят 6, предпазващ токоизпра­вителя от късо съединение в за­хранващата верига; предпазите­лите 7 и 8, предпазващи токоиз­правителя от късо съединение в постояннотоковата верига и вери­гата на консуматора; тоководещите устройства 9, с помощта на ксито се свързва зарежданата батерия към токоизправителя; индикаторната лампа 10; клемите за свързване на токоизправителя към захран­ващата мрежа, подходящо озна­чени с табелка, са разположени на задната му страна. Всички командни и регулиращи устрой­ства са означени с табелки. За­земяването е външно и се извър­шва посредством заземителен винт, разположен върху задния ляв крак на токоизправителя.

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom
Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Електрическа схема и принцип на действие на селеновия токоизправител

Мрежовото напрежение през предпазителя със стопяема вложка Пр1 (6A/500V) се подава на клемите на ЦК ключа — К1 и през него захранва регулиращия автотрансформатор — Р. Тр., който регулира първичното на­прежение на захранващия транс­форматор — Тр. Вторичната страна на захранващия трансфор­матор захранва селеновия ком­плект — С.Ст. Захранващият транс­форматор има две отделни вто­рични намотки, които захранват двата отделни стълба на токоизправителния комплект. Те са от типа 2 х М 25/20-15 и са обединени в един стълб,състоящ се от 8 селенови клетки 100 x 200 mm. Всеки стълб е свързан в еднофазна мостова схема (Грец). Постоянното напре­жение през предпазителите със стопяема вложка Пр2 (16 A/500 V) и Прз /16 V/500 V) се подава на клемите на ключ К2, който чрез последователно или паралелно превключване на селеновите стълбове позволява да се получат по­стоянни номинални напрежения 24 V и 12 V. Оттук постоянното напрежение през амперметъра А и волтметъра В се подава на токопроводящите устройства на селеновия токоизправител.

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom
Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Индикаторната лампа Л (6,3 V /0,3 А) се захранва от от­делна вторична намотка на захран­ващия трансформатор. Тя показва, че токоизправителят е включен под напрежение.

Регулирането на постоянното напрежение, следователно и на постоянния ток на селеновия токоизправител, е плавно и се по­стига чрез изменяне на първичното напрежение на захранващия транс­форматор с помощта на регули­ращ автотрансформатор. Посто­янното напрежение може да при­еме всяка стойност от 0 до 30 V (при положение на ключ К2— 24 V) при условие, че постоянният ток не надвишава съответната но­минална стойност, дадена за то­коизправителя.

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom
Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Експлоатация и поддържане на селеновия токоизправител

По своята електрическа схема и конструкция токоизправителят тип АПС 12-24/30- 15-ер има уни­версални възможности. За сигур­ната му и безаварийна работа трябва да се спазват следните правила при експлоатацията:

Токоизправителят е конструи­ран за работа в закрити помещения при нормални климатични усло­вия — околна температура, не по- висока от +35 гр. С, и относителна влажност, която не надвишава 80 %.

Необходимо е в експлоатационни условия селеновият токоизправител да не бъде монтиран във влажно по­мещение и наблизо до отоплителни тела (гореща печка, радиатор и др.). Трябва да се осигури доста­тъчен приток на охлаждащ въз­дух и токоизправителят да бъде по възможност по-далеч от за­режданата акумулаторна, батерия, понеже киселинните пари действу­ват разрушително върху металните части и изолацията на токоизпра­вителя. При повишаване на окол­ната температура над 35 С токо­изправителят може да се пусне в действие само при условие, че токът за зареждане се намали зна­чително. Например при околна температура +45 С зареждащи­ят ток — до 10,5А при 24 V и 21 А при 12 V.

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom
Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Преди да се включи в захран­ващата мрежа, селеновият токоизправител трябва да бъде заземен. Заземява­нето е външно и се извършва, като заземителният винт, разположен на левия заден крак на токоизпра­вителя, се свърже със земя съглас­но изискванията за защитно за­земяване. Това е необходимо, за да се предотвратят злополуки при евентуален електрически пробив, който би се получил в експлоата­ционни условия. Сечението на заземителния проводник не трябва да бъде по-малко от 2,5 mm2.

Токоизправителят се захранва от еднофазна мрежа с напрежение 220 V. Препоръчва се сечението на шнура да не бъде по-малко от 2 x 0,75 mm2. След това към тоководещите устройства 9 се свър­зва зарежданата батерия, като се спазва точно поляритетът на ба­терията на токоизправителя. При правилно свързване стрелката на волтметъра се отклонява надясно и показва напрежението на бате­рията. За да се избягнат загуби в проводниците към батерията, се препоръчва сечението на провод­ника да не бъде по-малко от 2,5 mm2.

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom
Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Селеновият токоизправител не трябва да работи с постоянен ток, по-висок от номиналния, означен върху та­белката му. Ако той е нов или не е работил дълго време (повече от 2 месеца), трябва да се включи пред­варително на празен ход (без то­вар) по следния начин: първите 15 минути токоизправителят да ра­боти при напрежение 50 % от но­миналното, следващите 15 минути— 75 % от номиналното и накрая 30 минути — с номиналното си на­прежение. Това е необходимо, за да могат селеновите клетки да се формират допълнително и да ста­нат напълно годни да поемат то­вара при зареждане на акумула­торната батерия.

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom
Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Селеновият токоизправител трябва да ра­боти винаги със затворени капа­ци. В зависимост от типа на аку­мулаторната батерия ключът 2 се превключва на положение 24 V или 12 V, след което с помощта на ключ 1 токоизправителят се включва под напрежение. Индикаторната лам­па светва и токоизправителят за почва да зарежда. С помощта на регулатора на ток 3 се регулира токът съобразно режима на за­реждане. С негова помощ се ком­пенсират и колебанията на мре­жовото напрежение, падението в проводниците към батерията и ос­таряването на селеновите клетки. Когато токът на зареждане е по-голям от необходимия, регулаторът се завърта наляво, а когато е по-малък — надясно. Довеждането до желаното и постоянно напрежение и ток се контролира чрез вграде­ните в токоизправителя волтметър и амперметър, разположени на ли­цевата му страна.

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom
Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Повреди в селеновия токоизправител и отстраняването им

Токоизправителят е така кон­струиран, че са изключени въз­можности за повреда, стига да се манипулира внимателно.

Нека погледнем отново илюстрация 3. Ако след включване на токо­изправителя под напрежение с по­мощта на ключ 1 индикаторната лампа не светне, трябва да се про­вери дали има напрежение в мре­жата. Ако има напрежение, тряб­ва да се провери състоянието на предпазителя 6 и индикаторната лампа 10. При дефект те се под­менят с изправни. Ако контролна­та лампа свети, но липсва постоян­но напрежение, т. е. волтметърът и амперметърът не показват от­клонение, въпреки че токоизпра­вителят е свързан със зареждана­та батерия, трябва да се проверят предпазителите 7 и 8, които мо­же да са изгорели поради късо съединение във веригата на кон­суматора или постояннотоковата верига.

За сигурна работа на селеновия токоизправител е необходимо при замяна на предпазителите да се спазва строго тясната предписана стойност. Абсолютно се забраня­ва използуването на медни жич­ки и други, заменящи предпази­телните патрони.

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom
Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Ако при въртене ръчката на регулатора 3 се получават резки токови колебания, това се дължи на лош контакт между контактна­та ролка и намотката на бобина­та на регулиращия автотрансформатор. В случая трябва да се по­чисти контактната ролка и да се увеличи контактният й натиск. При нормална работа той трябва да бъде около 250 г. За целта се от­вива гайката, притягаща оста на вилката на въгленовата ролка. След това с помощта на отвертка се завърта по посока на часовни­ковата стрелка, докато се увели­чи контактният натиск до жела­ната стойност. Тогава гайката от­ново се притяга. Оста е фиксира­на в желаното положение и кон­тактният натиск е увеличен.

Прегледът и ремонтът на селеновия токоизправител трябва да се извърш­ват от квалифициран електротех­ник, но винаги при изключен от напрежение токоизправител.

Дълготрайността на токоизпра­вителя се увеличава, ако той пе­риодично (поне веднъж на 6 ме­сеца) се преглежда и почиства от прах и замърсяване. Движещите се части също трябва да се почистват, смазват тънко с масло, а разхла­бените винтове и електрическите връзки се притягат.

Ако при въртене на ръчката на регулатора 3 до крайно дясно по­ложение максималният постоянен ток е значително по-нисък от но миналния, това е сигурен признак за остаряване на селеновите клет­ки. Този ефект може да се наблю­дава само след продължителна екс­плоатация на селеновия токоизправител. В този случай е необходимо селено­вите клетки да бъдат подменени с нови.

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Share this post

Comments (2)

  • Росен Ангелов Reply

    От къде мога, да си купя такъв?

    20.02.2021 at 18:57
  • НиколаЙ Reply

    Здравейте трябва ми схема на регулатора на ток или нещо което може ми помогне с регулацията .Искам да си възстановя моя !!!!

    16.11.2023 at 19:56

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *