Телетайпи-терминали-мултиплексори-и-ЕСТЕЛ-1

Телетайпи, терминали, мултиплексори и ЕСТЕЛ

Телетайпи, терминали, мултиплексори и ЕСТЕЛ

Телетайпи-терминали-мултиплексори-и-ЕСТЕЛ
Телетайпи-терминали-мултиплексори-и-ЕСТЕЛ

Във връзка с изграждането на системи за телеобработка в България през средата на 70-те г. е разработена система от технически и програмни ресурси (средства), получила названието Единна система за телеобработка ЕСТЕЛ. С помощта на тази система .може да се обработва и предава информацията на разстояние по комутируеми и некомутируеми телефонни и телеграфни линии. Системата ЕСТЕЛ може да бъде внедрена във всяка стопанска организация, изграждаща АСУ, с елементи на телеобработка т. е. система за телеобработка на информацията.
В състава на ЕСТЕЛ могат да се включат почти всички модели от ЕС-ЕИМ като ЕС-1020, ЕС-1022, ЕС-1030, ЕС-1032, ЕС-1033, ЕС-1040 и ЕС-1050.

Минималната конфигурация от ЕС-ЕИМ за техническото оси­гуряване на една система за телеобработка на информацията включва следните устройства:

  • пулт за оператора – 1 бр.
  • четящо перфокартно устройство – 1 бр.
  • запомнящо устройство на магнитни дискове – 2 бр.
  • запомнящо устройство на магнитни ленти – 1 бр.
  • устройство за управление на магнитни дискове – 1 бр.
  • устройство за управление на магнитни ленти – 1 бр.
  • азбучно-цифрово печатащо устройство – 1 бр.

Освен ЕС-ЕИМ в състава на ЕСТЕЛ се включват още след­ните технически средства: мултиплексор за предаване на данни ЕС-8401; терминали EC-8501. ЕС-8570 и видеотерминалите ЕС- 8561 до ЕС-8564; телетайпните апарати ЕС-8591 и ЕС-8592, мо­деми EC-8001, ЕС-8005 и EC-8011; устройства за преобразуване на телеграфни сигнали — ЕС-8030 и ЕС-8033, и устройствата за преобразуване на сигнали с нисък уровен — ЕС-8027 (л. 12, стр 7).

Мултиплексорът за предаване на данни ЕС-8401 (МПД-1) служи за управление на терминалите. В ЕСТЕЛ той се използва в три различни типа:

а)    ТА-1 — за управление на терминали ЕС-8501 и ЕС-8570, работещи със скорост 100, 200, 300, 600 и 1200 бит/сек;

б) ТА-2 — за управление на телетайпни адаптери ЕС-8о91 и ЕС-8592 при работа със скорост 50, 75 и 100 бит/сек,

в)  ТА-4 – за управление до 16 линии, работещи в синхронен режим на предаване при скорост 4800 бит/сек.

Наред с терминалите ЕС-8501 в техническото осигуряване на ЕСТЕЛ се включват още и видеотерминалите ЕС-8561 до ЕС- 8564.

Видеотерминалите ЕС-8561 и ЕС-8562 са с по един екран, като в конфигурацията си включват и азбучно-цифрова пишеща машина „Консул“ EC-7172. С тези терминали (включващи в със­тава си и модеми) информацията може да се предава със скорост 600, 1200 и 2400 бит/сек. Предаваните съобщения от терминалите към ЕИМ или тези, получавани от ЕИМ се изобразяват на видео- екрана (дисплея) във формат с 12 реда по 80 знака или 1о реда по 64 знака 960 знака).

Видеотерминалите ЕС-8563 и ЕС-8564 се отнасят към така наречените групови видеотерминали. С помощта им се осигурява едновременен достъп на група потребители с ЕИМ по един и същ канал. Това се постига чрез видеоекрана и азбучно-цифрова печатаща машина. Например при ЕС-8563 видеоекраните и пи­шещите машини могат да бъдат до 24 броя, а при ЕС-8564 — до 16 броя. Необходимо е да се посочи, че териториално термина­лите могат да бъдат разположени на разстояние до 500 м от уст­ройството за управление на терминалите.

Броят обаче на терминалите, които могат да бъдат свързани към едно устройство за управление, зависи от броя на знаците, които се изобразяват на видеоекрана. Тази зависимост се отна­ся за видеотерминал ЕС-8563. Например броят на видиотерминалите в една група може да бъде 24, когато изобразяващите знаци са 240 (6 реда по 40 знака), 16 броя, когато знаците са 480 (6 реда по 80 знака) и 8 броя видеотерминали, когато знаците са 960 (12 реда по 80 знака).

При видеотерминала ЕС-8564 броят на терминалите в гру­пата на едно устройство за управление не зависи от изобразявани­те знаци на екрана. Тук форматите за изобразяване са 12 реда гю 80 знака или 15 реда по 64 знака (л. 32, стр. 76—77).

В ЕСТЕЛ за предаване на информацията се използват и телетайпните  апарати ЕС-8591 и ЕС-8592. Първият телетайпен апарат работи при използуване на 5-елементов код, а вто­рият — със 7-елементов код. С тяхна помощ може също така да се предава информацията в диалогов режим или в пакетна об­работка. За целта в конфигурацията си тези апарати имат елек­трическа пишеща машина, перфолентни четящи устройства и лерфолентни перфориращи устройства.

Система за телеобработка sistema za teleobrabotka
Система за телеобработка sistema za teleobrabotka

 

За модулиране и демодулиране на информацията в състава на ЕСТЕЛ се включват и модемите EC-8001, ЕС-8005 и ЕС-8011.

Модемът ЕС-8001 може да работи със скорост 200 бит/сек. В състава си той има едно устройство за автоотговор и устройст­во за автоматично повикване (EC-8061). С помощта на това ус­тройство се осигурява автоматично повикване на всеки терминал, включен в комутируемата телефонна мрежа. Модем ЕС-8001 е конструктивно включен в терминал ЕС-8501.

Модемът ЕС-8005 работи със скорост 600 и 1200 бнт/сек. Той се произвежда в 8 различни варианта и се използува в със­тава на ЕС-8501, при неговото включване към комутируеми и некомутируеми линии и в състава на вщцотерминалите (ЕС-8563 — ЕС-8564) прн некомутируема четирипроводни линии.

Модемът ЕС-8011 работи със скорост 3200 бпт/сек при из­ползуване на некомутируеми четирипроводни телефонни линии.

Устройствата за преобразуване на телеграфни сигнали ЕС- 8030 работят със скорост 50, 100 и 200 бит/сек. Те се използват в телеграфната мрежа, работеща със 7-елементов код при изпол­зване на четирипроводни некомутируеми линии.

Обща блок-схема на конфигурацията на ЕСТЕЛ 2.0 е показана на горната схема.

Основните функции, които трябва да бъдат извършвани от системите за телеобработка на информацията при използване на ЕСТЕЛ 2.0, са осигуяряване на достъп на голям брой потребители до техническите и програмните ресурси на системата, създаване на ефективна приоритетизираща система за обслужване на потребителски програми от различните устройтсва на системата, създаване на условия за диалог между потребителите и системата и др.

Решаването на тези задачи но общуването между терминали­те и ЕИМ в системите за телеобработка се осъществява с помощта на съответно програмно осигуряване, т. е. при използуването на дискова операционна система (ДОС). Прието е част от операцион­ната система, която служи за управление на телеобработката на информацията, да се нарича отдалечен метод на достъп. Тезн методи могат да бъдат различни, но основното им предназначе­ние е да управляват предаването на съобщенията от терминалите към ЕИМ и обратно.

Към 1977 г. при машините ЕС-ЕИМ и IBM-360 и 370 са разработени два метода за достъп: базисен телекомуникационен метод за достъп (БТМД) и опашков телекомуникационен метод за достъп (ОТМД).

С помощта на базисния телекомуникационен метод за достъп се осъществява управление на предаването и приемането на съоб­щенията по каналите за връзка. Функционирането на този метод е възможно при наличието най-малко на 32 кб капацитет на опе­ративната памет.

Опашковият телекомуникационен метод за достъп има по- широки възможности от БТМД. Чрез него се постига както уп­равлението на обмена на информацията (съобщенията) между терминалите и ЕИМ или между отделните терминали, така и управлението на потоците от програмите и съобщенията.

С изграждането на системи за телеобработка е налице още създаването и на пакети от приложни програми. Внимание в това отношение заслужават приложните програми, система за управление на информационните потоци (СУИП) и терминална­та система за текст — ТЕСТ. С прилагането на системата за управление информационните потоци се осигурява превключ­ване на съобщения, запитване, събиране на данни и др. Втората приложна програма (ТЕСТ) дава възможност за работа на сис­темата за телеобработка в реално време.

Прочетете още и:

Система за телеобработка ЕСТЕЛ от ЗЗУ Велико Търново

 

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *