Програма за текстообработка Текст 16

Текстообработка с програмата Текст 16 от 1986 г.

Разцъкайте Текст 16 – българска програма за текстообработка – в Sandacite.BG.

Програма за текстообработка Текст 16
Програма за текстообработка Текст 16

Продължаваме серията статии за стари български компютърни програми.

Текст 16 е българска програма за текстообработка, разработена през 1986 г. в Института по техническа кибернетика и роботика към БАН и разпространявана от Комбината за микропроцесорна техника в Правец. Записва се на 1 бр. 5,25-инчова дискета. Към обширната документация на програмата е включена и помощна таблица, която можете да видите скенирана по-долу.

Днешната лекция в Сандъците започваме с:

Предназначение и функционални възможности на ТЕКСТ 16

Програмната система ТЕКСТ 16 е предназначена за създаване, редак­тиране, запис и отпечатване на различни текстове с помошта на пер­сонален компютър ПРАВЕЦ-16. Текстовете могат да представляват: документи, отчети, делова кореспонденция, ръководства, брошури, книги, финансово-счетоводни форми и т.н. В документацията на ТЕКСТ 16 те са обединени в събирателното понятие документи.

ТЕКСТ 16 позволява да се повиши ефективността на вашата дейност в тези области, като съществено облекчава процеса на изготвяне на документи и съкращава времето за тяхното създаване. Значително се повишава качеството на документите, изготвени с ТЕКСТ 16 и се създават условия за стандартизация и унификация на различни про­фесионални текстове. Програмната система предоставя средства за:

 • въвеждане на единен стил при създаване на документи,
 • структуриране на документи,
 • проверка на текстовете за логическа съвместимост и пълнота на изложението,
 • независимо изготвяне на части от документи,
 • актуализация на данни,
 • компактно съхранение на големи масиви с текстова информа­ция,
 • вързи справки за селективна информация от създадени докуме­нти ,
 • лесно възпроизвеждане и размножаване на документи.
Текст 16 Tekst 16
Текст 16 Tekst 16

Програмната система ТЕКСТ 16 осигурява следните функционални въз­можности:

 • работа с помощта на менюта и команди,
 • редактиране на текстове и документи, като основните тексто­ви манипулации се извършват чрез единични клавиши,
 • структуриране и форматиране на документи,
 • отпечатване на текстове и документи,
 • вързо създаване на делова кореспонденция с използуване на ваза данни от променлива информация,
 • създаване на вивлиотечни файлове с често използувани фрази и фрагменти от текст,
 • работа и математически операции с таблици,
 • създаване и изпълнение на процедурни файлове, позволяващи записването на набор от команди,
 • създаване на резюмета на документи, позволяващи автоматично търсене на документи по ключови думи,
 • създаване на файлове, съвместими с интегрирани програмни про­дукти от типа на МУЛТИПАК,
 • използване на HELP-информация от потребителя по време на работа,
 • интерактивна работа със системата,
 • визуална информация за текущи режими и натиснати клавиши.

Процес на текстообработка

Подготовката на текстове (документи) с помощта на компютър, в спе­циализираната литература се определя като процес на текстообработка. Този процес има много принципно обши неща с изготвянето на до­кументи с помощта на старите пишещи машини. В същото време, спецификата на компютъра добавя редица съществени допълнения и ня­кои нови изисквания.

Процесът на текстообработка се състои от следните основни фази:

 1. Създаване на нов документ.
 2. Запис на документа върху носител на информация.
 3. Редактиране на предварително създаден документ.
 4. Отпечатване на готов документ.
Програма за текстообработка Programa za tekstoobrabotka
Програма за текстообработка Programa za tekstoobrabotka

Създаването на документ е аналогично на работата с пишеща машина. Новият текст се въвежда от клавиатура, която в основната си част е идентична с машинописната клавиатура. Множеството от допълнителни клавиши улесняват работата с документи. Въвежданият текст се показ­ва на екран (видеомонитор). С натискането на произволен клавиш на екрана се появява неговият символ. Екранът е предназначен за показ­ване на въведения текст и замества листа хартия, върху който ние пишем при работа с пишеща машина. Текущата позиция на екрана, в която ще се запише следващият натиснат клавиш, се сигнализира чрез специален мигащ знак, наречен маркер. В ТЕКСТ 16 маркерът е ми­гащ знак за равенство, който се разполага под въведените символи. При работа с пишеща машина, за да изберем определена позиция в тек­ста, преместваме листа хартия. При текстообработката, изборът на оп­ределена позиция в текста се извършва чрез преместване на маркера с помощта на специални клавиши. При писане на пишешд машина въведеният текст веднага се отпечатва на листа хартия. При текстообработката, въвежданият текст се изобразява на екрана и последователно се записва в паметта на компютъра.

След като документът е въведен в компютъра и работата с него е при­ключила, той трябва да бъде записан върху постоянен носител на инф­ормация за съхранение. При персоналните компютри, за постоянни но­сители се използват т.н. гъвкави магнитни дискове (дискети). Опре­делението „гъвкав“ подчертава типа на носителя. Върху една дискета можете да запишете около 144 стандартни машинописни страници и да ги съхранявате неограничено време. Документът може много лесно да се въвежда многократно от дискетата в паметта на компютъра за про­мени, справки и др. При работа, дискетите се поставят в специални устройства наречени, дискови устройства (флопи-дискови устройст­ва) . Стандартното изпълнение на ТЕКСТ 16 има две дискови уст­ройства. Всяко дисково устройство има име (спецификация на дисково­то устройство), за да може да се определя, кое от устройствата ще се използува в момента.

Процесът на текстообработка позволява много лесно да се коригират допуснати грешки при въвеждането на текста и да се редактира стар документ чрез довавяне, изтриване или преравотка на части от текс­та. За да се редактира стар документ, той се зарежда в компютъра от дискетата, на която се съхранява, коригира се и отново се запис­ва върху дискетата. Тези възможности правят много удобно актуализи­рането и модифицирането на документи.

Всеки документ може да бъде отпечатан с помощта на печатащо устрой­ство, свързано към персоналния компютър. Печатащото устройство поз­волява отпечатването на документите върху листове хартия с различ­ни формати. Може също така да се зададе необходимия брой копия, които ще се отпечатат последователно.

Както при работа с пишеща машина, така и при текстообработката, до­кументите се състоят от страници. Преди въвеждането на документа ние извираме широчината и дължината на страницата, и броя редове на страница. Ако в процеса на изготвяне на документа или преди от­печатването, решим да променим някои от тези параметри извършваме т.н. преформатиране на текста. При преформатирането, записаният в паметта на компютъра текст се пренарежда, за да се запише в но­вия формат за страница.

Програмната система ТЕКСТ 16 осигурява при равота с текстове т.н. АВТОМАТИЧЕН ПРЕНОС на нов ред. Преди създаването на доку­мента се определя максималният врой символи на ред. При въвеждане­то на текста, системата следи за всеки ред този брой да не бъде превишаван, като след достигането му, тя прехвърля маркера автома­тично на нов ред.

Програма за текстообработка Programa za tekstoobrabotka
Програма за текстообработка Programa za tekstoobrabotka

Експлоатационни характеристики на ТЕКСТ 16

Програмната система ТЕКСТ 16  работи с персонален компютър ПРАВЕЦ-16 под управлението на операционната система MS-DOS. За стандартен режим на равота в настоящата документация е прието из­ползването на две дискови устройства. Системата позволява работа с едно дисково устройство както и включването на допълнителни дис­кови устройства, включително твърд диск. Може да се използва цве­тен или черно-вял монитор вез специална настройка, при наличие на контролер за управление на цветен монитор. ТЕКСТ 16 работи с набор от печатащи устройства, описани в т.1.3.

Основните функции на ТЕКСТ 16 се осъществяват чрез натискането на единични функционални клавиши. Само част от функциите се акти­вират с комбинирано натискане на два функционални клавиша. Прог­рамната система е изградена като меню-организирана система. Меню­тата са разделени на две нива. На първо ниво се използва само т.н. Главно меню, в което се извира основния режим на работа. Изворът в менютата се извършва чрез въвеждане на единичен цифров код. Пос­ледователното влизане и излизане от менютата не е задължително и са разрешени директни връзки между различните режими на работа. Па­раметрите за работа се извират и въвеждат в навор от екрани на сис­темата .

ТЕКСТ 16 е потребителски ориентирана система. Тя осъществява ди­алогов режим на равота с потребителя, подсказва и напомня за необ­ходимите действия. Системата поддържа режим за помощна информация по време на равота. Работейки над даден документ, потребителят мо­же да получи информация за всички функции на ТЕКСТ 16 и начините за тяхното изпълнение.

При работа с ТЕКСТ 16 трябва да се съблюдават следните ограниче­ния (максимално допустими величини):

 • брой редове на страница – 150,
 • брой символи на ред – 156,
 • брой символи на страница – 6144,
 • брой страници на документа – 250,
 • размер на документа в байтове – 128К,
 • брой модели в една библиотека – 100,
 • брой променливи във вторичния документ при сливане, при 65 за   стр. –  250
 • брой символи в името на документа – 20,
 • брой символи в името на променливите във вторичния документ   при сливане –  12,
 • брой символи в името на модел на библиотека –  3,

Размерът на една страница на ТЕКСТ 16 може да варира от 1 до 6144 символа. Броят символи на страница определя максимално до­пустимия брой на страници за документа, както следва:

Брой символи:          1 – 510           2500                6144,

Брой страници:        250                50                     21

Та таака… Надяваме се, че Ви беше интересна срещата с Текст 16. До скоро виждане!

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *