Стари електрически табла

Стари електрически табла

Стари електрически табла в Сандъците – Sandacite!

Стари електрически табла
Стари електрически табла

Неотдавна, в една друга статия, Ви разказахме за продукцията на известния Завод за електрически табла Добрич. Показаните там табла датираха от втората половина на 70-те и от 80-те години. Сега обаче успяхме да се сдобием с информация за български електрически табла, произвеждани през 1950-те години, и използвани в различни обществени сгради и предприятия. Даже, както личи от горната снимка, на някои места те все още служат вярна служба. 

Поначало таблата се подразделят на видове по признаци. Ето какво по-точно имаме предвид:

Според средата, в която се инсталират, таблата биват: за сухи, влажни, прашни или взривоопасни помещения.
Според предназначението си таблата се разделят на:
а) пускови — за командване на отделни електроднигатели и апарати;
б) разпределителни, които биват етажни или цехови — за разпределяне на токовите кръгове при инсталации за осветление и двигателна сила – и
в) главни — свързани с входящия захранващ кабел или въздушен ракордеман на предприятието, предназначението на които е да захранват отделните разпределителни табла в сградата.

Стари електрически табла
Стари електрически табла

Фиг. 2. Реклама на КАВН Толбухин от 1988 г.
Според вида на материала, от който е направена основната плоча, таблата биват: мраморни, от желязна ламарина, турбонитови и др., а според начина на конструкцията им — табла за монтаж на стена и стоящи. Таблата за монтаж на стена могат да бъдат за открит или закрит монтаж, за неподвижно монтиране — фалтови или монтирани на шарнир. Освен това таблата в сухите помещения могат да бъдат монтирани открито на стена, или скрито — в специално пригодена за целта ниша.
Таблата, които нямат лостови прекъсвачи, се поставят обикновено на височина около 2 м от пода, а тези, които имат прекъсвачи, се монтират на 1,50 м. Малките разпределителни табла до 3—4 изходящи линии и фалтовите табла се монтират неподвижно — скрито или открито. При закрит монтаж е необходимо дебелината на стената да бъде 20—25 см. Когато електрическите връзки на таблото са изпълнени от задната му страна и ако то не е много голямо и тежко, монтира се вертикално на шарнир, така че да може да се отваря на 90°. При по-големи табла и тънки стени, ако съседното помещение позволява, стената зад таблото се изрязва изцяло, а то се монтира неподвижно с ревизионен капак отзад. Дървените каси на таблата трябва да бъдат импрегнирани с огнеустойчиви противопожарни препарати.

1. Мраморни табла. Мраморните табла трябва да бъдат 20—25 мм дебели и добре полирани, за да се избегне овлажняването им. При това мраморът трябва да бъде чист от метални жички, за да не бъде токопроводен.

Стари електрически табла
Стари електрически табла

Фиг. 3. Фалтово табло
2. Фалтови табла. Те имат стоманена конструкция и се състоят от две ъглови вертикални парчета, напречно на които са заварени шини от плоско желязо, върху които се монтират предпазителите и прекъсвачите. Върху фалтовите табла се монтират ЕЦ или УЦ предпазители, като скачването на проводниците става отпред. Таблата се монтират открито върху стена или в ниша с рака, върху която се поставя желязна или дървена врата. Фалтовите табла трябва да бъдат задължително заземени, респ. занулени.

3. Стоманени стоящи табла. Делят се на открити стоящи табла и на шкафови табла.
а) Открити стоящи табла. Нормалните размери на тези табла са: височина 2 м, дълбочина 0,5—0,7 м при дебелина на ламарината 3 мм. Полетата на стоящите табла се правят от 0,60 до 1 м. широки, а рамката — от ъглова стомана с размери 45 х 45 х 4 мм. Нулевата шина се поставя на изолатори, но добре е тя да се за¬вари към стоманената конструкция на таблото. На лицевата страна на таблото се монтират дръжките на индиректните прекъсвачи, измервателните уреди, волтметровите превключватели, бутоните за далечно командване, дръжките на реостатите,сигналните лампи и надписните табелки.
На гърба на таблото се монтират прекъсвачите и предпазителите, които обикновено до 60 А, са ЕЦ, а за по-големите мощности— тръбни. Странично таблата се ограждат с металическа решетка. В горната част на таблото върху подпорни изолатори се монтират шините, които се боядисват в жълто, зелено и червено съобразно реда на фазите. Подреждането на апаратите става в следния ред: най- отгоре на височина 1,80 м се поставят измервателните инструменти, след тях на височина 1,50 м от долната част на таблото се поставят на една линия прекъсвачите. Пред таблата се оставя манипулационен коридор най-малко от 1,20—1,50 м. Зад таблото и встрани от него се оставя проход от 80—100 см, необходим за обслужването му. Изходящите линии могат да бъдат изведени на долната част на таблото, като се поставят по пода в газови тръби в циментова замазка или на горната част на таблото на стоманена скара. Входящите и изходящите кабели се поставят в канал. Електромерите се монтират на гърба на таблото.

Стари електрически табла
Стари електрически табла

Фиг. 4. Стоящо табло стоманена конструкция
Помещението за главното табло трябва да бъде светло, проветрено, с под от циментова замазка, върху която е за препоръчване да се постави линолеум. През помещението на главното табло не трябва да преминават водопроводни или канализационни тръби и сифони. Пред и зад таблото се поставят гумени диелектрични килимчета за напрежение 1 кв или дървена изолационна скара. Стоманената конструкция и нулевата шина на таблото се заземяват.

б) Шкафови табла. Шкафовите електрически табла се правят от стоманена ламарина с дебелина 2 мм. Цялата апаратура се монтира на винкелова конструкция, поставена във вътрешността на шкафа и заварена към нея. Апаратурата се прикрепва във вътрешността на таблото върху заварени към скелетната конструкция напречници от плоски шини или профилна стомана. Вратата на шкафовите табла, уплътнена с гума, придава особена херметичност на таблото. Шкафовите табла са подходящи за монтаж в немного влажни и прашни помещения. На долната фигура е показан външният вид на шкафово табло.

Стари електрически табла
Стари електрически табла

Фиг. 5. Табло шкаф

4. Капсуловани табла. Капсулованите табла представляват стоманени или чугунени добре уплътнени кутии, в които се поместват електрическите съоръжения — предпазители, прекъсвачи, шини и др. Произвеждани са и табла с по-лека конструкция от силумин. Уплътняването на кутиите се постига чрез лоена набивка или гумена лента, която се поставя в направения околовръстно на капака канал, след което капакът се притяга добре с винтове към кутията.
Капсулованите табла са противовлажни и механично устойчиви. Те се прилагат като разпределителни табла до 500 волта напрежение в промишлени, минни и др. предприятия, където инсталациите трябва да бъдат предпазени от влага, пожар, механически удари, химически пари или от други вредни влияния.

Стари електрически табла
Стари електрически табла

Фиг. 6. Капсуловани табла
Входящите и изходящите линии се свързват към кутиите чрез стоманено-панцерови тръби, кабели или кабелоподобни проводници. Свързването между отделните кутии става направо чрез непосредствено скачване на кутиите една към друга и уплътняване на гнездата им.
Всяка кутия се свързва с нулевия или заземителния проводник на инсталацията като предпазно средство срещу допирно напрежение

А ето я и статията, за която Ви говорехме в началото:

Завод за ел табла Добрич

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *