Система за управление на помпени станции ДУРСС`62

БГ система за телеуправление на помпени станции от 1962

Днес в Sandacite.BG изнамерихме много стара система за телеуправление на помпени станции.

Система за управление на помпени станции ДУРСС`62
Система за управление на помпени станции ДУРСС`62

Помпените станции за инфраструктурен обект, който е много важен за различните видове човешка дейност. Навсякъде, където  е необходимо контролирано управление на воден поток – напояване на ниви, водоснабдяване на промишлени предприятия и различни селища, прехвърляне на вода от един водосборен басейн в друг, където тя е по-необходима, за охлаждане на ТЕЦ-ове – се построяват и използват помпени станции. Те са необходими  и когато трябва да се отводнят заблатени области напр.

Помпените станции имат голям брой механизми, за които често пъти е удобно да бъдат задействани от разстояние. Механизмите са обединени в т.н. помпен агрегат. Когато помпеният агрегат е задействат от отдалечено място чрез специална апаратура, това е т.н. телемеханичен начин за управление на станцията. Диспечерският пункт за това може да бъде на десетки километри разстояние оттам. Така се включват и изключват електродвигателите, задействащи помпите. Тъй като помпените станции често се намират на транспортно неудобни места,  а и може да е необходима намеса в работата им по извънредни и спешни причини, българските конструктори отрано се замислят за проектирането на уредба, която да позволи отдалеченото задействане на помпените станции. И ето какво правят.

Уредбата, която виждате на снимките, се появява на бял свят през 1962 г. и се нарича ДУРСС`62 – ,,Диспечерска Уредба за Управление на…“ – и тука окапахме. :( Във всеки случай обаче, вижте я какво представлява и как действа. Тази система е конструи­рана изключително с елементи българско производство – по-точно телефонни релета и др. Най-вероятно е произвеждана в Завода за автоматика и телемеханика (ЗАТ) в София:

Система за управление на помпени станции ДУРСС`62
Система за управление на помпени станции ДУРСС`62

На първата снимка виждаме диспечерския пункт, откъдето се задават командите, а на втората – подчинената страна, която се намира в помпената станция.

С ДУРСС`62 се извършват следните операции: телеуправление, телеизмерване, телерегулиране и телесигнализация. Ето схемата й:

Система за управление на помпени станции ДУРСС`62 - схема
Система за управление на помпени станции ДУРСС`62 – схема

Връзката между диспечерския пункт и подчинената страна може да бъде чрез еднопроводна линия или радио. Може да се използва и съществуваща телефон­на линия чрез симултаниране. Възможно е едновременно да се телефонира и да се провеждат телемеханични операции.

При телемеханичната уредба ДУРСС`62 подадените от диспечерския пункт заповеди се преобразуват в импулси, които се шифроват в определен код и се предават по канала за връзки. Използва се комплексен многоимпулсен код с комбиниране на импулси и паузи. За елемент на кода се използват пау­зите — тяхната продължителност може да се изменя, т.е. използва се времевият признак.

Ето какъв е смисълът. Всяка удължена пауза има оперативно значение. Първата удължена пауза (предвари­телна) подготвя приемника на отсрещната страна за приемане на импулсната серия. Втората удължена пауза избира позицията „включване“, „изключване“, „телеизмерване“ или „телерегулиране“. Третата удължена пауза избира обекта (за телеуправление, телеизмер­ване или телерегулиране). Комбинацията по местоположение на удължените паузи определя характера на заповедта или сигнализацията в шифрован вид. Накрая приетата импулсна серия се дешифрира и след контролиране на параметрите, ако няма изкривяване, се изпълнява за­поведта – нещо, което трябва да се направи от машините в станцията.

На долната фигура сме ви показали времедиаграмите на импулсната серия. Продължителността на импулсите винаги остава постоянна — 60 м/сек. Паузите изменят своята дължина и мо­гат да бъдат къси — с продължителност 40 м/сек — и удължени — дълги 160 м/сек.

Система за управление на помпени станции ДУРСС`62
Система за управление на помпени станции ДУРСС`62

В началото тази  уредба е изпитана при управлението на помпе­на станция „Тошков чарк“ от командната зала на ВЕЦ „Батак“. За канална връзка тогава използват вече съществуваща телефонна линия с дължина 30 км. Уредбата е изпол­звана и за управление на помпена станция „Царичано“ от помпена станция „Балчик“ и получените резултати са така отлични, че до 1968 г. ДУРСС`62 е е влязла в действие над 20 000 пъти. Тези данни са получени от  специален електрически брояч, вграден в нея.

Помпените станции са интересно нещо и по-нататък отново ще се спрем на тях. Засега чао от нас! :)

Производство на електрически машини в България

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *