Когато се строеше Дианабад

Когато се строеше Дианабад

Когато се строеше Дианабад

Когато се строеше Дианабад
Когато се строеше Дианабад

Статията е от 1970 г. и представлява ценно свидетелство за първите месеци на новия (тогава) жилищен комплекс Дианабад.

,,През есента на 1970 г. столичните стро­ители започнаха изграждането на но­вия жилищен комплекс Дианабад. Той е проектиран от колектива към Софпроект с ръководител арх. М. Божикова.

Комплексът е разположен в югоиз­точната част на столицата в непосред­ствена близост с Дианабад и Ловния парк. На север и запад той се огражда от река Новачица, а на юг от улица 62, която свързва шосето София—Пловдив с шосето София — Бистрица. Съгласно предвижданията на общия градоустрой­ствен план на София, комплексът попа­да в зоната на многоетажното застроя­ване. Тук са създадени благоприятни условия за изграждане на светли и хи­гиенични жилищни блокове. Офор­мени са спокойни и едновременно  разнообразни вътрешно-квартални про­странства, което води до логична и прос­та схема на вътрешната комуникация и оптимално разполагане на всички об­ществени заведения. Разположението на сградите позволява богато озеленява­не, отговарящо на съвременните градо­устройствени изисквания. Новият комплекс ще се обитава от около 15 000 гра­ждани, което представлява население­то на един малък български град.

Тук се изграждат различни по етажност сгради, което създава известна разиграност на силуета и целесъобразност по отношение градоустройственото решение. Основен дял заемат едропанелните жилищни сгради с 92 и 138 апартамента; които се изпълняват от Домостроителния комбинат № 1 и № 2 на сто­лицата. Освен тях от сградостроителния комбинат на Софстрой ще се изгра­дят 12 деветнайсететажни жилищни блока и 20 пететажни. Високоетажните сгради се изпълняват по метода „пълзящ кофраж“, а пететажните — по метода „повдигани плочи“.

Освен жилищните блокове тук ще бъдат изградени търговски заведения, детски домове и градини, училища, спо­ртни съоръжения и терени, паркинги и гаражи за леки коли и други необходи­ми за обитателите на комплекса битови заведения. По отношение разположе­нието на магазините е възприета дву­степенна търговска услуга. Това озна­чава, че за ежедневните нужди се пред­виждат магазини от първа степен — за месо, млечни произведения, плодове и зеленчуци, хлебни произведения и други, които имат радиус на обслуж­ване до 200 метра. Те ще се изпълнят предимно със сглобяеми елементи.

Втората степен на обслуга се явява районният търговски център. Тук на­мират място магазините за промишлени стоки, домашни потреби, галантерия и текстил, електрически материали, цве­тя, книжарски стоки и други. В търгов­ската част на центъра има и продоволст­вени магазини, пощенски клон, пром­комбинати за битови услуги, приемни пунктове за обществени перални, ап­тека, заведения за обществено хранене, ресторанти, аперитив-пивница, кафе-сладкарннца и кулинарен магазин.

Към отделните микрорайони на ком­плекса ще бъдат изградени детски домове, детски градини и училища. Детс­ките заведения заемат вътрешните час­ти на микрорайонното пространство, а училищата се разполагат покрай река­та, в естествено обособената зеленина. Това създава пълна безопасност и спо­койствие на учениците и децата от пре­дучилищна възраст. Във вътрешнокварталните пространства, сред подходя­ща среда и спокойно и приятно озеле­няване, се разполагат площадките и съоръженията за деца от различни въз­расти. Площадките са равномерно раз­пръснати из района и достатъчно от­далечени от жилищните блокове, за да не пречат на комплекса. Предвижда се изграждането на тенис-кортове, на пок­рит и открит плувен басейн.

Квартал Дианабад Kvartal Dianabad
Квартал Дианабад Kvartal Dianabad

В комплекса Дианабад са осигурени и необходи­мите площи за паркинг и гаражи.

Цялостното озеленяване е съобразе­но с изискванията на съвременното жи­лищно строителство. В района има зе­ленина от общоградско значение — по­край реката, цялостно обграждане и богато озеленени вътрешни улици, при което се получава пълно преливане на зелените площи.

При разрешаване на комуникацион­ната система са взети предвид преди вси­чко главната комуникационна мрежа на града, териториалното местополо­жение на Дианабад и цялата градска система и главните комуникационни връзки с останалите части на града. Уто­чнени са главните посоки на трудовите и други пътувания, които предлага конфигурацията на те­рена. Основен стремеж при изгражда­нето на комуникацията е създаването на максимално удобство на обитатели­те на комплекса и постигане на безопас­ност, сигурност и безшумност. Магист­ралите от районно значение са с шири­на 10,50 м, а жилищните улици — 6 м, с оптимално отстояние от входовете на жилищните секции и обособени тревни ивици и тротоарни платна. Ще се изгра­ди и алейна система, която ще създава необходимата алейна връзка във вътреш­ното пространство на комплекса и ра­йонния център. За осъществяване на това ще има подземни и надземни връз­ки за осигуряване безопасност при пре­сичане магистралите от районно значе­ние.

Масовият пътнически транспорт до комплекса ще се осъществява с трам­вайната линия по Дървенишкото шосе, продължението на тролейбусна линия №5 и автобусните линии по шосето за Дианабад и Симеоново.

Комплексът Дианабад се пред­вижда да бъде завършен до края на 1972 година. Големият интерес, който се про­явява към него от кандидатите за нови апартаменти, е напълно оправдан. Свет­лите, слънчеви апартаменти, естестве­ната ограждаща го зеленина и целе­съобразното градоустройствено реше­ние го поставят на едно от първите мес­та сред новоизграждащите се жилищни комплекси на нашата красива столица.

Източник: сп. София  – 1970 г.

–-

:) Бихме Ви помолили да харесате сайта ни във Facebook ==> https://www.facebook.com/sandacite

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *