Справочник по диоди и транзистори

Книга – Справочник по диоди и транзистори

Изтеглете Справочник по диоди и транзистори от 1962 в Сандъците – Sandacite!

Справочник по диоди и транзистори
Справочник по диоди и транзистори

Справочникът с автори П. Хинков и А. Атанасов, издаден от ДИ Медицина и физкултура през 1962 г.,  съдържа пълни спра­вочни данни на най-разпространените и из­полвани полупроводникови диоди и транзи­стори в България през този период. Би Ви бил полезен, ако съживявате доста архаичен радиоприемник например. :) Поместените сравнителни таблици поз­воляват бързо и точно да се определя екви­валентът на даден диод или транзистор. Наред със справочните данни тук е отделено място и за всички основни сведения и формули, не­обходими при проектирането и изчислението на транзисторна апаратура. На края са дадени описания на практически схеми от почти всички области на радиотехниката.

Справочникът е предназначен за ползуване от подготвени радиолюбители, а също така и от инженери и техници, работещи в областта на транзисторната техника.

Ето откъде да го дръпнете ==> Справочник по диоди и транзистори

СЪДЪРЖАНИЕ

Условно обозначение на параметрите на полупроводниковите диоди и транзистори                 

Първа глава

Типове полупроводникови диоди и транзистори                 и техният принцип на работа…………………………………………………………………………………………… 1

 1. Основни изходни материали за направа на диодите и транзисторите 1
 2. Принцип на работа на диода и транзистора………………………………………….. 1
 3. Типове полупроводникови диоди и транзистори                 …………………………………. 3
 1. Диоди…………………………………………………………………………………………. 3
 2. Точкови диоди…………………………………………………………………………. 3
 3. Плоскостни диоди…………………………………………………………………… 3

Б. Транзистори……………………………………………………………………………………. 4

 1. Точкови транзистори………………………………………………………………… 4
 2. Плоскостни транзистори………………………………………………………….. 4

а.    Нискочестотни……………………………………………………………………. 5

б.    Високочестотни ………………………………………………………………….  б

 1. Фотодноди и фототранзистори……………………………………………………… 8

Втора глава

А

Характеристики и параметри на полупроводниковите диоди и транзистори                  …..  10

 1. Характеристики на полупроводниковите диоди……………………………. 10
 2. Статични волтамперни характеристики…………………………………… 10
 3. Максимално допустими характеристики на диодите……………… 11

а.    Максимални токове…………………………………… •………………… 11

б.    Максимални напрежения………………………………………… 11

в.    Максимална разсеяна мощност……………………………….. 12

 1. Характеристики и параметри на транзисторите…………………………………… 12
 2. Основни схеми на свързване на транзисторите………………. 12
 3. Графични статични характеристики на транзисторите ….    14
 4. Параметри на транзисторите……………………………………….. 17
 5. Допълнителни характеристики на транзисторите…………… 19
 6. Максимално допустими характеристики……………………….. 22
 7. Начини за определяне параметрите на транзисторите ….    23
 8. Еквивалентни (заместителни) схеми……………………………… 25

Трета глава

Транзисторите в радиотехническите схеми……………………………………………………… 27

 1. Установяване режим на работа на транзистора………………………………… 27
 2. Избор на работна точка . 27
 3. Режим на фиксиран поляризиращ ток……………………………. 28
 4. Автоматично регулиране на режима……………………………………. 28
 5. Стабилизиране на работната точка………………………………………. 29
 6. Стабилизи ане на работната точка с термосъпротивление (термистор)………………………………………………………………………… .           31

И. Усилвателни схеми с транзистори……………………………………………………. 32

А. Нискочестотни усилвателни схеми…………………………………………………. 32

 1. Видове схеми…………………………………………………………………………. 32
 2. Изчисление на основните нискочестотни схеми………………………… 34

а.    Крайно противотактно    стъпало……………………………………….. 35

б.    Еднотактно стъпало………………………………………………………. 36

в.     Драйверно стъпало…………………………………………………………… 36

г.     Изчисление на изходен трансформатор ………      37

д.    Пример за изчисление   на мощно крайно стъпало ….        37

Б. Високочестотни усилвателни схеми………………………………………………… 38

,       1. Лентови усилватели………………….. •……………………………………….. 38

 • Транзисторни генератори за синусоидални напрежения…………………. 41
 1. Типове генератори…………………………………………………………………. 41
 2. Схеми на генератори……………………………………………………………… 41
 3. Импулсни схеми………………………………………… ■…………………………… 46
 4. Особености на схемите, изпълнени с транзистори…………………. 46
 5. Мултивибратор…………………………………………………………………….. 47
 6. Чакащ мултивибратор……………………………………………………………. 49
 7. Тригер…………………………………………………………………………………. 49
 8. Блокинг-генератор………………………………………………………………… 51
 9. Преобразователи на напрежение………………………… . . . . 51

Четвърта глава

Практически схеми, изпъднени с диоди и транзистори                  . •                       52

 1. Правила при работа с диодите и транзисторите . . ……………… 52
 2. Определяне на местата за монтаж на транзисторите и диодите 52
 3. 0|ъване и изолиране на изводите……………………………………………… 53
 4. Спойка на диодите и транзисторите…………………………………………. 53
 5. Особености при измерване на постояннотоковия режим на транзисторите …………………………………………………………………………  55
 1. Схеми на нискочестотни усилватели……………………………………………… 56
 2. Прост нч усилвател за детектор………………………………………………… 56
 3. Двустъиален нч усилвател………………………………………………………. 56
 4. Двутактен нч усилвател………………………………………………………… 57
 5. Средномощен нч усилвател 2 вт…………………………………………….. 59
 6. Мощен нч усилвател 10 вт……………………………………………………. 60
 7. Микрофонен усилвател за въгленов микрофон…………………………. 61
 8. Микрофонен усилвател за кристален микрофон……………………….. 62
 9. Магнетифонен усилвател……………………………………………………….. 63
 • Схеми на приемници…………………………………………….. f 63
 1. Прост приемник за приемане на местната станция…………………. 63
 2. Регенеративен приемник с феритна антена…………………………… 64
 3. Регенеративен среднонълнов приемник с външна антена . . 65
 4. Рефлексен джобен приемник за ДВ………………………………………. 65
 5. Приемник с вч RC усилвател……………………………………………….. 66
 6. Джобен рефлексен приемник „Рекорд 3“……………………………… 67
 7. Свръхрегенеративен приемник……………………………………………….. 69
 8. Свръхрегенеративен приемник за 6-метров обхват . . , . . 70
 9. Суперхетеродинен приемник за къси и средни вълни …. 71
 10. Схеми на токозахранващи устройства …………………………………………. 73
 11. Маломощен повдиган на напрежение…………………………………… 73
 12. Мощен повдиган на напрежение 25 вт………………………………… 74
 13. Изправител за стабилизирано отоплително напрежение … 74
 14. Схеми на предаватели…………………………………………………………………….. 75
 15. Миниатюрен безжичен микрофон……………………………………………. 75
 16. Безжична грамофонна мембрана……………………………………………… 75
 17. Предавател за 7 и 14 мгхц………………………………………………………. 76
 18. Предавател за 144 мгхц………………………………………………………….. 77
 19. Приемо-предавател за 28 мгхц . . . •…………………………. . . 78
 20. Схеми на измервателни апаратури…………………………………………………… 78
 21. Волтметър за постоянно и променливо напрежение………………….. 78
 22. RC тонгенератор……………………………………………………………………. 80
 23. Мултивибратор…………………………………………………………………….. 80
 24. Честотомер…………………………………………………………………………… 80
 25. Измерител на транзистори…………………………………. . . . . 82

Пета глава

Параметри на полупроводникови диоди и транзистори                  . .                    83

 1. Полупроводникови диоди……………………………………………………………… 83
 2. Съветски диоди……………………………………………………………………… 83
 3. Чехословашки диоди Tesla……………………………………………………… 89
 4. Унгарски диоди Tungsram………………………………………………………. 96
 5. Диоди WBN (ГДР) . . . . . .                                                  96
 6. Полски диоди . . .         .» /*…………………………………………………. 98
 7. Диоди от фирмата Jntermetall (ГФР)……………………………………….. 101
 8. Диоди от фирмата SAF (ГФР) ……………………………………………….. 106
 9. Диоди от фирмата Siemens (ГФР)…………………………………………… 107
 10. Диоди от фирмата Telemnken (ГФР)……………………………………….. 109
 11. Диоди от фирмата TeKaDe (ГФР)………………………………………… 111
 12. Диоди от фирмата Valve (ГФР)…………………………… …. 113
 13. Диоди от фирмата CSF (Франция)………………………………………….. 116
 14. Сравнителна таблица на американски диоди спрямо диодите на фирмата Telefunken…………………………………………………………… 118
 1. Транзистори…………………………………………………………………………………… 120
 2. Съветски транзистори……………………………………………………………. 120
 3. Чехослов шки транзистори Tesla…………………………………………….. 133
 4. Унгарски транзистори Tungsram…………………………………………….. 137
 5. Транзистори WBN (ГДР)………………………………………………………… 140
 6. Транзистори от фирмата AEG (ГФР) . ……………………………………. 143
 7. Транзистори от фирмата Jntermetall (ГФР)………………………………. 143
 8. Транзистори от фирмата Siemens (ГФР)…………………………. . 150
 9. Транзистори от фирмата Telefunken (ГФР)…………………………….. 153
 10. Транзистори or фирмата TeKuDe     . . . •………………………………. 156
 11. Транзистори от фирмата Valvo…………………………………………….. 159
 12. Транзистори от фирмата CSF (Франция)………………………………. 167
 13. Сравнителна таблица на транзистори, произведени в различ­ни страни……………………………………………………………………………… 172
 1. Сравнителна таблица на американски транзистори спрямо транзистори Telefunken………………………………………………………….. 174

Азбученуказател…………………………………… 176

Литература…………………………………………. 184

Ето още една книжка, която можете да изтеглите безплатно от базата данни на Сандъците Sandacite:

Нова книга: К. Симеонов – Позистори

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *