ИЗОТ-0124-контрол-на-печатни-платки

ИЗОТ 0124 – контрол на печатни платки

ИЗОТ 0124контрол на печатни платки

ИЗОТ-0124-контрол-на-печатни-платки
ИЗОТ-0124-контрол-на-печатни-платки

Както едно време, така и сега, главна причина за корозията и за влошаването на диелектричните параметри на печатните плат­ки са йонните остатъци върху повърхността им след крайната обработка. Проводимостта на разтвора, екстрахиращ тези йонни остатъци, се използува за оценка на замърсеността на повърх­ността на изпитваната печатна платка Въпреки високата степен на интелигентност на някои от западните устройства, използувани до момента на разработката на този уред, се е налагало извършване на предварителни измервания на различни параметри на работната среда, поради кое­то тази процедура е била доста неприятна и досадна за органите на ОТК и от операторите.

Прец 1989 г. в Централния институт по изчислителна техника в София е разработен и по-късно внедрен в производство

уред за контрол на чистотата на пе­чатните платки – ИЗОТ 0124.

Процесът на опреде­ляне и оценяване на ,,замърсяването“ на повърх­ността на платките е автоматизиран, така че дей­ността на оператора е облекчена в значителна степен. Този вид контрол е крайно необходим за непо­средствено оценяване на печатните платки, а и за оптимизиране на крайните процеси по обработ­ката им. По този начин е възможно да се осигури и „настройване“ на технологичния цикъл на производството като цяло.

Приложението на методите за контрол и точ­ното спазване на предписаните технологии при производство на печатни платки се осигурява, като работата с уреда се опростява максимално и се намалява до минимум влиянието на субектив­ния фактор, т. е. всяко следващо действие на опе­ратора се „подсказва“. Получавайки отговор, уредът поставя следващия въпрос и т. н.

При разработването на ИЗОТ 0124 са взети предвид тези изисквания, а също и условията на работа в конкретната обстановка на производ­ство на печатни платки.

Блоковата схема на уреда е дадена на долната фигура.

Уред контрол печатни платки Ured kontrol pechatni platki
Уред контрол печатни платки Ured kontrol pechatni platki

Основната концепция, използвана в разработ­ката, е съвместяването на действията на устрой­ствата от измервателния комплекс и на артиметичното и логическо устройство  (в качеството на такова е използуван електронен калкулатор ЕЛКА), като клавиатурата се използува общо от двете. Тя се имитира и управля­ва двустранно от специализиран контролер СК, от една страна, и от АЛУ, от друга. Автоматиза­цията на измервателния и изчислителния процес обхваща: калибриране и изчисляване на калибрационен фактор; измерване и изчисляване на замърсеността на конкретната платка; статистич­на обработка на получените и натрупани в па­метта резултати.

Основните действия се извършват след въвеж­дане на необходимите данни в паметта на елек­тронния калкулатор, след което специализира­ният контролер се задейства. Той индицира съ­стоянието на уреда в момента и „подканва“ за всяка следваща и необходима за случая оператор­ска намеса.

Качеството на произвежданата продукция и правилността на провеждане на технологичните процеси се проверяват чрез т. нар. партидна про­верка. За целта от серията печатни платки, из­работени след даден производствен цикъл, се вземат 10 до 15 образеца от произведената продукция. С един или с два от тях се установява режимът на работа на уреда — обхват, скорост на потока на екстрахиращия разтвор, прагово ниво и т. н. След това уредът се калибрира за конкретните работни условия с познат замърсител — например разтвор на NaCl във вода, с точно определена концентрация. Измерването се извършва за всяка платка по­отделно. В паметта на калкулатора се записват всяка конкретна стойност за замърсяването на измерваните платки, броят им и т. н. След всяко измерване се издава контролен фиш — документ, който се прикрепва към измерената печатна платка.

ИЗОТ 0124 IZOT 0124
ИЗОТ 0124 IZOT 0124

Серията от образци, минала изпитването, се оценява общо посредством режима за статистич­на обработка чрез натискане на бутон ТОТАЛ. При това се отпечатват общата сума на замърся­ване на платките в еквивалентно количество NaCl на единица площ, броят на всички преминали през изпитването образци и средноаритметичното замърсяване на платките за единица площ.

Издадените документи – отделните фишове за конкретните замърсявания на платките и послед­ният от статистичната обработка, служат на органите на ОТК за оценка на продукцията. Като се сравняват стойностите от резултатите за замърсяванията с предписаните от стандартите, се констатира в коя от трите групи на степен на чистота могат да се причислят измерените платки. Документално се доказва качеството па измиване на платките.

Стъпковото приближаване, след известно коли­чество процеси на миене на платките към най- добрите резултати за различните видове изми­ване, води до оптимизиране на технологичния процес като цяло. Това практически е и втората област на приложение на ИЗОТ 0124.

Чрез контролирането на производствения про­цес с помощта на ИЗОТ 0124 се осъществява настройка на технологията за производство не само на печатни платки, но и на възли и детайли, към които се поставят изисквания за чистота на повърхността

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *