Настолна издателска система Nastolna izdatelska sistema

ИЗДАТЕЛ – българска настолна издателска система

ИЗДАТЕЛ – българска настолна издателска система

ИЗДАТЕЛ-българска-настолна-издателска-система
ИЗДАТЕЛ-българска-настолна-издателска-система

Настолната издателска система ИЗДАТЕЛ датира от 1988 г. и е разработка на СО Програмни продукти и системи. Днес в Сандъците ще се запознаем с нейните възможности.

ИЗДАТЕЛ позво­лява да се изготвят книги, брошури, спи­сания, бюлетини и вестници (до формат АЗ) в самото издателство, редакция или просто на средно голямо бюро. С нея се композира текстът, макетират се страниците, обработват се ци­фрови изображения и се съчетава текст и графика. При това готовият продукт има напълно профе­сионален вид — той е изпълнен с действителния шрифт и графични знаци, с който ще се печати изда­нието и представлява компактно оформен екземпляр с всички елементи на печатното издание. Даже и отпе­чатан на лазерен принтер, той се чете 25 % по-бързо, отколкото ако е написан с шрифта на качествена пише­ща машина, а компактността му предоставя 50 % по-висока информационна плътност. Настолната изда­телска система е съвременен и точен инструмент за из­дателите, която (засега!) не си поставя за цел да измес­ти фотонабора с неговия висококачествен отпечатък. Подготвеното и записано на магнитен носител изда­ние може направо от дискетата да бъде експонирано на професионален фотонаборен автомат. В много слу­чаи обаче, когато не се цели много високо качество на отпечатъка или има нужда от няколко бързо издадени екземпляра, те могат да се отпечатат на лазерния принтер на системата със специално създадените за нея висококачествени шрифтове. Така настолната из­дателска система ви дава възможността сам да бъдете едновременно автор, редактор, оформител и печатар.

Как изглежда системата?

Пред Вас се намира 16-битов персонален компютър от типа IBM PC/AT с графичен монитор и кон­тролер тип EGA и твърд диск с дос­татъчно голям капацитет. Специа­лизираната периферия включва плосък скенер (А4 с разделителна способност 300 точки на инч) и ла­зерно печатащо устройство със същия формат и раздели­телна способност. Рядко ще ви се налага да използ­вате клавиатурата на компютъра, тъй като повечето действия се извършват бързо и лес­но с координатен преобразовател тип ,,мишка“.

Настолна издателска система Nastolna izdatelska sistema
Настолна издателска система Nastolna izdatelska sistema

Какво включва системата?

Обикновено работата протича на два етапа:

  • подготвителен — набиране на гладкия текст и илюстративния материал;
  • заключителен — обединяване и съвместно монти­ране на текста и илюстрациите по страници и отпе­чатване на готовия материал.

Системата включва необходимите програмни про­дукти за всеки етап:

  • ДОКС 2.0 е професионална текстообработваща система, чрез която бързо и лесно се подготвя глад­кият текст. Ще споменем само няколко от възможностите на ДОКС: едновременна работа с няколко текста на екрана, готови типографски формати, ав­томатично страниране и номериране, автоматично изготвяне на съдържание и различни показалци, ав­томатично пренасяне на текста, проверка на право­писа и много други.

Програмните продукти от групата Многофункцио­нална Автоматизирана Графика (МАГ) дават въз­можност бързо и лесно да се създават рисунки, чер­тежи, схеми, графики и т.н. направо върху екрана на компютъра. В момента за тази цел се предлагат три взаимосвързани програмни продукта:

МАГ СРЕДА — средство за комуникация с ком­пютъра, базирана не на компютърни команди, а па прости графични символи. Оттук се стига бързо до всеки компонент на настолната изда­телска система, без никакви познания за опера­ционната система и други специализирани про­грамни средства.

МАГ ОБРАЗ дава възможност за създаване на качествени художествени изображения от всеки, който умее да рисува. Продуктът предлага ши­рок набор от инструменти за рисуване – четка, молив, пулверизатор и т.н., и богата цветова па­литра.

МАГ СХЕМА е мощно средство за графично представяне на данни. След въвеждане на данни­те се избира желаната графична интерпретация — линейна или стълбовидна графика, секторна или обемна диаграма и тя се изобразява на екра­на в готов за отпечатване вид.

В специализираните издания често се налага да се включват чертежи на различни конструктивни еле­менти, използвани в машиностроенето, архитектура­та, строителството, електротехниката и т.н., които в момента се изготвят ръчно. За автоматизираното им начертаване системата съдържа:

  • ГРАФКАД — универсална графична система за конструиране и автоматизирано документиране. С нея на екрана на компютъра се създават двумерни модели на реални обекти. Основните й функции са създаване и оразмеряване на модела, редактиране, онагледяване и начертаване — върху екрана, с пло­тер или като входен файл за системата, интегрира­ща текст и графика.
Издател Izdatel
Издател Izdatel
  • УНИКАД е също универсална графична система за създаване и използване на съставящите чертежа компоненти. Тя съдържа и редица допълнителни и специални функции. Продуктът поддържа изход върху екран, плотер или създава файл с чертежа в съвместим с ИЗДАТЕЛ формат.
  • Заедно с ГРАФКАД и УНИКАД се предоставя и би­блиотека от условни графични символи по Единната система за конструкторска документация по БДС (ГРАФ-ЕСКД), използването на която многократно повишава качеството и бързината при изготвянето на чертежите.Изключително полезен източник за цифрови изобра­жения за настолната издателска система е включено­то в нея сканиращо устройство (скенер). За ра­бота с него е създаден програмният продукт СКЕНЕР, който позволява редактиране на по­лученото изображение — увеличение и нама­ление, изрязване на части от него и т.н. Гото­вото изображение се форматира автоматично така, че да може да се включи при макетирането на страницата.

Как се подготвя изданието?

След като се подготвят текстът и графични­те изображения, те трябва да се съчетаят в ед­но цяло. За това служи продуктът ИЗДАТЕЛ, който работи на принципа WYSIWYG (какво- то виждате на екрана, това и получавате отпе­чатано).

Първата задача е да се определи как да бъде оформено изданието. Начинът на оформяне е различен за брошура, книга, списание, вест­ник, писмо, доклад — всичко това може да се направи чрез Настолната издателска система ИЗДАТЕЛ. Идеята за оформя­не на страницата се описва чрез т.нар. маска. Тук се задава вариантът на изданието, параме­трите на изданието, размерът на страницата, белите полета и наборното поле, броят на колоните и т.н. В маската може да се укаже и поставянето на различни линии — вертикални между колоните, над, под или около текста и т.н. Максималният брой колони на стра­ница е осем.

Форматирането, което е следващият етап в работата с ИЗДАТЕЛ, е процес на определяне на типографски­те атрибути на текста. За всеки абзац, различен от ос­новния текст, се описва специфичен формат, като към една маска могат да се свържат до 128 различни фор­мата. Във формата се описват шрифтът, подравнява­нето, интервалите, разделителите, автоматичното сгъстяване, междуредието.

За облекчаване на работата ИЗДАТЕЛ разполага с няколко десетки готови маски, включително за най- често употребяваните размери наборни полета по БДС 3538-81.

Местата за илюстративния материал се определят чрез очертаване на правоъгълно каре, което може да се мести по екрана, а размерите му да се променят.

След описанието на страницата (то се съхранява за многократно използване) се преминава към нейното действително създаване. На ИЗДАТЕЛ  се посочва кои текстови файлове да се включат в изданието и те се „изливат“ в него, като автоматично се извършва по­дравняване и пренос, заобикалят се резервираните за графични изображения места. В Настолната издателска система ИЗДАТЕЛ  е вграден собствен процесор за текстообработка, чрез който въ­веденият текст може допълнително да се редактира, коригира и ошрифтява. Предвидена е възможност и за подготвяне на таблици.

За вмъкване на графичните изображения е достатъч­но да се покаже в кое каре да се поместят, да се подбе­ре подходящият мащаб и разположение, и … те вече са на мястото си в страницата. За дообработваие на въве­дените графични изображения ИЗДАТЕЛ разполага с възможности за чертане на графики. Ако се подготвя по-обемисто издание, например книга, поотделно се подготвят глава по глава, след което се оформя цяло­то издание. С ИЗДАТЕЛ може да се създават томове, съдържащи до 128 глави и до 9999 страници. Настолната издателска система ИЗДАТЕЛ  позволява автоматично съставяне на съдържа­нието на книгата, на индексен указател по глави или об­що за изданието.

Програмни продукти и системи Programni produkti i sistemi
Програмни продукти и системи Programni produkti i sistemi

Изменението на външния вид на изданието е една от най-приятните дейности при работа с ИЗДАТЕЛ. Дос­татъчно е само да се промени желаният атрибут във формата или маската и на екрана се показва новият ва­риант на изданието. Произволно и за секунди може да се увеличава или намалява броят на колоните, дължи­ната на наборното поле или шрифта, да се отваря мяс­то за нов илюстративен материал, за добавяне на нов текст.

При преформатирането на текста графичните изо­бражения могат да останат неподвижни на страница­та или, ако е необходимо, да „плуват“ заедно с текста. ИЗДАТЕЛ поддържа и колон-цифри, използвани за включване в началото и края на всяка страница на пов­тарящи се текстове. Той автоматично поставя в колон- цифрите форматиран с маска текст. Предвидена е и възможност за включване в текста на бележки под ли­ния.

Предвидена е възможност страницата да се види ума­лена, в нормален размер или увеличена, което позво­лява да се работи и на по-малък екран или в по-големи от А4 формати.

Настолната издателска система ИЗДАТЕЛ има претенциите да задоволи изисква­нията за високо качество на използваните шрифтове. Освен осповния набор, в който са включени най-използваните фотонаборни шрифтове — „Таймс“ и „Универс“, към системата може да се добавят и вся­какви други софтуерно получени шрифтове за постига­не на желаното полиграфическо качество. И още нещо — осигурено е пълно съответствие между екранния шрифт и шрифта за печат, важно условие за реализи­ране на принципа WYSIWYG.

С ИЗДАТЕЛ може да се подготви и издание за цве­тен печат.

Увеличаването и намаляването на разстоянието между думите, а при желание и между буквите, е важ­но за издания с по-високи изисквания. Така текстът ста­ва по-четлив и се премахват „белите полета“ в него. Като професионална система ИЗДАТЕЛ автоматич­но намалява разстоянията между някои букви и сгъс­тява думите в текста.

Проблемът със сричкопренасяието е решен по на­чин, обединяващ най-доброто от известните методи. Сисгемата разполага с компютърен алгоритъм за бъл­гарски, руски, английски, френски и испански език, комбиниран с речник на изключенията. Допълнител­но може да се създаде собствен речник (с приоритет пред речника на изключенията и компютърния алго­ритъм) за въвеждане на думи, които никога не трябва да се пренасят или задруга изключения ог общите пра­вила. Предвидена е и възможност да се работи в ре­жим за автоматично сричкопренасяне на два езика ед­новременно, например на български и на английски.

Различните размери и формати могат да бъдат зада­вани в сантиметри, инчове, пиксели (пунктове) и цице- ри, като използваната единица може да бъде променя­на по всяко време.

Дотук описахме работата на Настолната издателска система ИЗДАТЕЛ  в програмно-техническа среда, обхващаща определен набор тексто­обработващи и графични програми, апаратни средс­тва и т.н. На практика обкръжението на ИЗДАТЕЛ е много по-широко благодарение на създадения за поч­ти всички текстообработващи продукти и графични па­кети, както и за различни периферни устройства интер­фейс.

Специалистите от СО Програмни продукти и систе­ми са били на разположение на всички интересуващи се за доставка, консултации, помощ в подбора на най-под­ходящите програмно-технически средства при внедря­ване на системата и обучението на специалисти за ра­бота с нея.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *