Защо се късат старите асансьорни въжета

Защо се късат старите асансьорни въжета

В Сандъците – Sandacite разглеждаме старите асансьорни въжета и разбираме защо асансьорите падат.

Защо се късат старите асансьорни въжета
Защо се късат старите асансьорни въжета

Поначало стоманените асансьорни въжета представляват гъвкав елемент, съставен от определен брой стома­нени жички, усукани около сърцевина от растителни влакна, азбест и др.

Асансьорните въжета са носещи носещи, т. е. на тях се окачват кабината и противотежестта и служат за предаване на праволинейно дви­жение към последните от повдигателния ме­ханизъм, или като помощни — за задвижване на ограничителя на скоростта и централния етажен превключвател, в някои конструкции шахтови врати и др.

Асансьорните въжета имат най-различна конструкция. По отношение на оплитането им те биват с единична, двойна или тройна оплетка. Единичната оплетка представлява един единствен сплитък от съставящите въжето жички. При двойната оплетка те са усукани най-напред в отделни снопчета, а последните от своя страна са усукани около сърцевината. Тройната оплетка е аналогична на двойната, но вместо снопчета са изпол­звани самостоятелни въжета.

При асансьорите най-голямо приложение са получили стоманените въжета с двойна оплетка. Обикновено общият брой на жич­ките във въжето е 114, оплетени в 6 сноп­чета по 19 жички във всяко (6 х 19 = 114), но се използват и въжета с 222 съставни жички (6 снопчета по 37 жички във всяко или 6 х 37 = 222).

Асансьорни въжета Asansyorni vazheta
Асансьорни въжета Asansyorni vazheta

Фиг. 2

Ако жичките в едно снопче са усукани в същата посока, в която са усукани снопчетата, въжето е с едностранно усукване (фиг. 2 а и б), а в противна посока — с кръстосано усукване (фиг. 2 в и г). В зависимост пък от посоката на усукване на снопчетата въжетата биват с дясна стъпка (фиг. 2 а и в) и с лява стъпка (фиг. 2 б и г).

Отделните жички в едностранно усуканите въжета имат малък ъгъл помежду си и сле­дователно голяма допирна повърхност. Бла­годарение на това повърхностното натовар­ване на тези въжета в каналите на фрикци­онните шайби или барабаните е по-малко. Такива въжета са по-гъвкави и работят до­бре в полукръгли канали, но имат значител­на склонност към разсукване.

Кръстосано усуканите асансьорни въжета са по-трайни в клиновидните канали на фрикционните шайби. Това се дължи на по-доброто, почти успоредно разположение на жичките спрямо оста на въжето.

Трайността на стоманените въжета до голяма степен зависи от броя на прегъвания­та по шайбите и ролките, през които пре­минават при работа. Особено неблагоприят­ни са обратните прегъвания. Във връзка с това стремежът е да се намалят до минимум прегъванията чрез правилен подбор на не­обходимата кинематична схема (по възмож­ност с най-малко отклонителни ролки).

Триенето на стоманените телчета едно в друго, в каналите на фрикционната шайба и в отклонителните ролки предизвиква с вре­мето износване на въжето и излизането му от строя. Това е и причината неинспектирани стари асансьори да падат. Заводът-производител на асансьорни въжета определя стандарти, при които въжто трябва да бъде бракувано. Когато техническа инспекция не се извършва редовно и въжетата се оставят ,,на магия“, в един момент те поддават на товара.

Най-чувствително се износва по­върхностният слой жички, но в течение па експлоатацията бързината на износване по­степенно намалява. Това е довело до създа­ване на стоманени асансьорни въжета със съставна конструкция, наречени компаундни (фиг. 3 а и б). При тях жичките от външния слой имат по-голям диаметър, но с оглед на за­пазване на гъвкавостта на въжето якостта им на разкъсване е по-малка (100.107 – 150.107 Ра). Жичките във вътрешността на снопчетата пък са по-тънки, а якостта им на разкъсване — по-голяма (до 200.107 Ра).

Асансьорни въжета Asansyorni vazheta
Асансьорни въжета Asansyorni vazheta

Фиг. 3

При изчисляване на необходимите носещи въжета се взимат пред вид два фактора: напреженията, които се появяват във въже­то, и свойствата на материала, от който е направено.

Асансьорните въжета са подложени на:

а) напрежения на опън, които се предиз­викват от полезния товар;

б) напрежения на огъване, които се поя­вяват при преминаване на въжето при работа от право в огънато положение по фрикцион­ната шайба или барабана и по отклонител­ните ролки;

в) допълнителни напрежения на огъване, срязване и усукване, които се явяват в ре­зултат на технологичната обработка на въ­жето, а също и на взаимодействието на жи­чките под влияние на товара;

г)  напрежения на натиск в част от жич­ките, които се опират към повърхността на каналите, през които минават;

д) напрежения, предизвикани от силите на триене между въжето и каналите на фрик­ционната шайба и отклонителните ролки.

Свойствата на стоманените асансьорни въжета се да­ват от производителите в сертификат, който представлява лабораторно свидетелство за конструкцията им и за разкъсващите ги сили.

Противотежести за асансьори


Литература:
Хубенов, Атанас Сп.,  Панайотов, Панайот Иванов,  Пенчев, Пенчо М.. Асансьори :. Учебник за СПТУ по силнотокова електротехника /. София :, Техника,, 1977, 188 с. :

Хубенов, Атанас Сп.,  Павлов, Тошо Вълчев,  Батанов, Тодор Г.. Асансьори /. София :, Техника,, 1969., 324 с., 4 отд. л. сх. :

Тодоров, Петър Павлов,  Чавушян, Нурхан Кетеон. Асансьори :. Учебник за ХІ клас – ІІ степен на ЕСПУ /. София :, Техника,, 1986, 168 с. :

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *