ВИКИ - българска програма за компютърна реклама

ВИКИ – българска програма за компютърна реклама

Знаете ли какво представлява софтуерът ВИКИ? Вижте в Сандъците – Sandacite.

ВИКИ - българска програма за компютърна реклама
ВИКИ – българска програма за компютърна реклама

Продължаваме разходката из историята на българските компютърни програми.

През 1988 г. в БСНИПИ „Интерпрограма“ е разработена актуална и ориги­нална компютърна програма, позволяващ на по­требителите сами да създават своевременна, достъпна и нагледна реклама. Системата ВИКИ е пред­назначена за създаване, редакти­ране и показване на т.н. ,,компютърни филми“ за различни цели. В днешно време бихме я определили като софтуер за компютърна ре­клама и демонстрация на програм­ни продукти, технически средства, представяне на дейността на орга­низации и предприятия, онагледя­ване на учебния процес и много други. В системата са включени средства за компютърна анимация и специални ефекти за извеждане на графични изображения на екра­на, които могат да бъдат изпол­звани с успех от художници аниматори, дизайнери, специалисти от телевизията, кинематографията и видеото.

Системата изисква микрокомпю­три от типа на Правец-16, SPS IntelleXT, IBM-PC/XT (SPS = СО Програмни продукти и системи). За нор­мална работа е необходим цветен графичен адаптер (CGA). В срав­нение с подобни програмни продук­ти, разработени дотогава у нас и в чужбина, системата ВИКИ има редица пре­димства:

  • удобни средства за създаване и редактиране на компютърни фил­ми;
  • голям брой специални ефекти за показване на графични екрани;
  • средства за анимация;
  • възможност за включване на звукови ефекти и мелодии в ком­пютърния филм;
  • специална програма за създа­ване на шрифтове, които могат да бъдат използвани за допълване иа графични екрани с художествено оформени текстове.

Системата включва следните компоненти:

  1. Програма за запазване на графични екрани от други продук­ти и въвеждане на текстове (SNAP).
  1. Редактор на компютърни филми (EDIT).
  1. Програма за показване на компютърни филми (SHOW).
  2. Редактор на шрифтове (FONT).
ВИКИ - българска програма за компютърна реклама
ВИКИ – българска програма за компютърна реклама

Процесът на създаване на ком­пютърен филм със системата ВИ­КИ е приятна творческа работа, която позволява на потребителя да изяви способностите си на сцена­рист, режисьор и специалист по реклама. Първият етап на този про­цес се състои в подготовка на от­делни картини. Чрез програмата SNAP, включена в системата, те могат да бъдат заимствани от раз­лични програмни продукти нли да се използва наборът от готови кар­ти ви. предлагани от разработчиците.

Ако имате желание и способност да рисувате и разполагате с подходящ за тази цел продукт (например ЦВЕТОГРАФ, разпространяван също от БСНИПИ „Интерпрограма“), сигурно ще ви достави по-голямо удоволствие да нарисувате картините сами. Гото­вите картини се запазват във фай­лове чрез споменатата програма SNAP.

Тъй като голяма част от карти­ните в компютърния филм съдър­жат текстова информация, програ­мата SNAP предоставя средства за изписване на художествено оформени текстове, използвайки набора от шрифтове, който се пред­лага заедно със системата. Ако те не удовлетворяват вашите изисква­ния или са недостатъчни, можете да създадете собствени чрез редак­тора ин шрифтове FONT.

За създаване на по-реална ани­мация могат да се използват кар­тини, съдържащи няколко кадъра, например отделни положения на движещ се обект.

Вторият етап на създаването на филма се състои в „монтаж“ на го­товите вече картини, който се из­вършва със специализирания ре­дактор EDIT. Използвайки про­стия команден език на ВИКИ, мо­жете да зареждате картини в па­метта, да ги извеждате на екрана с различни ефекти, да задавате мар­шрут на движение на едни или по­вече обекти и др.

При работа с редактора имате възможност да избирате подходя­щи стойности на параметрите, ек­спериментирайки с тях, да изпроб­вате някои команди, преди да ги запишете във файла, да видите це­лия филм или част от него.

Въведените от команди, опреде­лящи действията във филма, се за­писват във файл, с което вашият филм е завършен. За „прожекти­ране“ на готовия филм се използва програма SHOW.

Системата ВИКИ е лесна и до­стъпна за ефективно използване от крайните потребители и не изис­ква специални познания в компю­търната област.

Цената на програмата в е била 595 тогавашни лв.

А това знаете ли го? :)

Вижте ГРАФКАД – българската CAD система!

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *