Видове електрокари и мотокари

Видове електрокари и мотокари

Какви са видовете електрокари и мотокари? Вижте в Сандъците – Sandacite!

Видове електрокари и мотокари
Видове електрокари и мотокари

Немалко е изписано за историята на българските електрокари и по-малко за мотокарите. Разполагаме дори с описания и снимки на модели, които не е ясно дали не са останали само на хартия, ето като ТЕЗИ например. Независимо от това, бели петна в тази област съществуват и ние ще продължим и занапред да пишем статии на тази тема, в които да публикуваме неотразените досега модели в Интернет пространството.

Но закъде сме без една статия, която впрочем отдавна трябваше да се появи – своего родна уводна – която да описва различните видове електрокари и мотокари и начинът, по който се образуват индексите  на българските модели? Комбинациите от букви и цифри имат определени значения, които носят сведения за характеристиките на съответния кар.

И така, да започнем отначало. Електрокарите и мотокарите са безрелсови подемно-транспортни или транспортни средства. Електрокарите се задвижват от един или повече електродвигатели, захранвани от акумулаторна батерия, а мотокарите — от двигател с вътрешно горене (ДВГ). В техническата литература обикновено се използва съкратеният термин кари.

Видове електрокари и мотокари
Видове електрокари и мотокари

В зависимост от целите на класификацията карите могат да се разделят по следните характерни белези:

 1. По начина на задвижване (вида на двигателя) — на електрокари и мо­токари.
 2. По експлоатационното предназначение — на влекачи, платформи, нис- коповдигачи и високоповдигачи.
 3. По разположението на товара — с товар между опорите и извън опорите.
 4. По броя на опорите — на триопорни и четириопорни (броят на опори­те не е равен на броя на колелата — сдвоените колела се приемат за една опора).
 5. По начина на поемане на товара от повдигателната уредба на:

а)  със или без наклон на повдигателната уредба:

б) с изнасяне на товара от повдигателната уредба в надлъжно направ­ление;

в) с изнасяне на товара в напречно направление спрямо посоката на дви­жение на кара;

г)  със завъртане на товара спрямо повдигателната уредба.

6. По вида на уредбата за управление на:

а)  с кормилно управление;

б) с лостово управление чрез непосредствено въздействие върху управ­ляемата колона (ръчноводими кари) или чрез предавателен лостов механизъм (със стоящ водач).

7. По положението на водача на кара — със седящ, стоящ и придружа­ващ (ръчноводими електрокари) водач или с издигане на водача заедно с товара (асансьорни високоповдигачи или високоповдигачи магазинери).

На тази таблица е показана схематично класификацията на карите, конструи­рани и произвеждани в България до 1990 г.

Видове електрокари и мотокари
Видове електрокари и мотокари

Съществуват и други принципи на класификация, които се променят с усъвършенстването на конструкциите. В БДС 8886-—71 е дадена класифи­кация на електрокарите, съответстваща на класификациите на Международ­ната организация по стандартизация (ISO) и Европейската федерация по по­демен транспорт (FEM).

Всеки електрокар и мотокар има съкратено означение. Означението на българските кари се изгражда по следния начин:

 1. Всяко означение е съставено от две букви и до три групи цифри, раз­делени с точка.
 2. Първата буква означава вида на задвижване: Е—електрокар, Д—мото­кар с дизелов двигател или Б—мотокар с бензинов двигател.
 3. Втората буква означава експлоатационното предназначение: В — високо­повдигач, Н — нископовдигач, П — платформен, Т — влекач и С — самосвал.
 4. Цифрите от 001 до 999 са разделени на групи, които характеризират вида, товароподемността и конструктивните особености на карите, а именно: от 001—платформени електрокари; от 101 — нископовдигачи; от 201 — висо­коповдигачи с двигателна и управляема колона; от 301 -— самосвали; от 351 — универсални ръчноводими високоповдигачи; от 371 — високоповдигачи с из­дигане на водача заедно с товара; от 401 — високоповдигачи с надлъжно изнасяне на товара; от 451 — високоповдигачи с напречно изнасяне на това­ра; от 501 — влекачи; от 551 — ремаркета; от 601 — универсални трио­порни високоповдигачи; от 676 — универсални четириопорни високоповдига­чи; над 800 — специални изпълнения.
 5. Втората група цифри означава височината на повдигане в дециметри.
 6. Третата група цифри означава някакво вариантно или модификатно изпълнение на основната конструкция.
 7. Пред числата от първа група се прибавя цифрата 1 — за мотокар с ди­зелов двигател, и 2 — за мотокар с бензинов двигател.

Карите се характеризират с няколко десетки показатели, определени в международни и национални нормативи.

В долните таблици са дадени основните технико-експлоатационни показатели на електрокари и мотокари, произвеждани в България до 1990 г.

Видове електрокари и мотокари
Видове електрокари и мотокари
Видове електрокари и мотокари
Видове електрокари и мотокари
Видове електрокари и мотокари
Видове електрокари и мотокари

А ето и завода, в които са се раждали:

Когато се строеше Електрокарният завод


Литература:

Оракалиев, Димитър Б.. Електрокари : [Устройство, експлоатация, ремонт] / София : Техника, 1969. 188 с., 2 л. сх. :

Михайлов, Емил Димитров. Експлоатация, обслужване и ремонт на електрокари и мотокари : [Ръководство] / 3. осн. прераб. изд. София : Техника, 1985 348 с. :

Димитров, Йордан Николов. Теория на автомобила, трактора и кара : [Учебник за студентите от ТУ – София] / София : [ВЕГ], 1991. 240 с. :

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *