Български акумулатори Балканкар

Българските акумулатори Балканкaр – основни данни

Малко за българските акумулатори Балканкар в Сандъците – Sandacite.

Български акумулатори Балканкар
Български акумулатори Балканкар

В литературата този вид устройства обикновено фигурират като стартерни оловни акумулаторни ба­терии отговарят на изискванията на БДС 3969-69, БДС 3970-64 и БД’С 3971-64. Произвеждани са в Акумулаторния завод Методи Шаторов в Пазарджик. Върху всяка акумулаторна батерия са нанесени след­ните означения:

 • заводска марка «Балканкар»
 • номинален капацитет в амперчасове
 • номинално напрежение във волтове
 • гъстота на електролита
 • месец и година на производство
 • пореден фабричен номер маркировка на ОТКК

ОПИСАНИЕ

Кутията на една такава акумулаторна батерия е разделена на 3 самостоятелни клетки при батерии с напрежение 6 V или на 6 — при 12 V. Във всяка клетка е поместен елемент, състоящ се от положителни и отрицателни плочи, изолирани помежду си с микропорести сепаратори. Всяка клетка е затворена с капачка, в двата края на която има отвори за полюсните изводи, а в средата — отвор за наливане и наблюдаване на електролита. В средния отвор се завинтва вентил, който има вен­тилационни отвори за отделяне на обра­зуващите се в клетката газове. Елемен­тите са свързани последователно посред­ством съединители. Полюсните изводи но­сят вдлъбнати знаци «+» и «—» и служат за свързване с кабелните клеми.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Акумулаторите се продават в сухо (без електролит) незаредено състоя­ние. Те трябва да се складират в сухи помещения с постоянна температура от —25°С до +45°С.

За предпазване от овлажняване под вен­тилите са поставени уплътнители или върху вентилационните им отвори са за­лепени лепенки.

Акумулаторите трябва да се транспортират в закрити превозни сред­ства, като се пазят от механични повреди.

В складовете се нареждат с полюсните изводи нагоре и само в един ред.

Български акумулатори Balgarski akumulatori
Български акумулатори Balgarski akumulatori
Български акумулатори Balgarski akumulatori
Български акумулатори Balgarski akumulatori

ПЪРВО ЗАРЕЖДАНЕ

Дълготрайната и добра работа на акумулатора зависи до голяма степен от първото зареждане. Ето защо спазвайте точно следните наставления:

 1. Снемете уплътнителите, поставени под вентилите. Ако вентилационните отвори са залепени, махнете лепенките. Налейте във всички елементи електролит (кисе­лина сярна акумулаторна — БДС 1844-67) с гъстота 1,26 ± 0,10 (за тропически климат 1,22 ± 0,10), докато нивото му достигне 15 мм над горния ръб на плочите. Темпе­ратурата на електролита не трябва да превишава 25°С.
 2. Оставете акумулатора в покой в продъл­жение на 3 до 5 часа за пропиване на плочите с електролит. Вследствие на това електролитът се разрежда и нивото му спада. Долейте във всеки елемент елек­тролит, с гъстота съгласно точка 1, до достигане на първоначалното ниво, което се счита за нормално и трябва да се под­държа постоянно.
 3. Включете акумулаторната батерия към токоизправителя, като внимавате поло­жителният полюс на батерията да се свър­же с положителния полюс на токоизправи­теля, а отрицателният — с отрицателния.

Погрешното включване ще направи акумулатора негоден за по-нататъшна упо­треба.

 1. Заредете батерията с ток, съгласно таблица 2, в продължение на около 50 часа, докато гъстотата на електролита достигне 1,28 (за страни с тропически климат — 1,23), а напрежението — 2,6 V до 2,7 V на елемент. Тези стойности не трябва да се изменят и след продължаване на зареждането още 2—3 часа.
 2. Ако по време на зареждането темпе­ратурата на електролита се повиши над + 40оС (за батериите, пригодени за страни с тропически климат — над +50°С), из­ключете токоизправителя, докато елек­тролитът се охлади до +25 С.
 1. В процеса на първото зареждане гъс­тотата на електролита постоянно нара­ства, а в края на зареждането престава да расте и приема постоянна стойност. Ако крайната гъстота е по-голяма от 1,28, коригирайте я с дестилирана вода, като запазите нормалното ниво. След като до­леете дестилирана вода, заредете бате­рията още 1—2 часа с ток съгласно таб­лица 2. Отделящият се при зареждането газ спомага за размесването и уеднаквя­ването на електролита.
 2. Заредения акумулатор избършете добре и закрепете здраво към превозното средство.
Акумулатори Балканкар Akumulatori Balkankar
Акумулатори Балканкар Akumulatori Balkankar

 

Акумулатори Балканкар Akumulatori Balkankar
Акумулатори Балканкар Akumulatori Balkankar

ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА

 1. Поддържайте го сух и чист. Полюсните изводи (особено положителния) измивайте с топла вода и четка и намазвайте с технически вазелин или гъсто масло. Замърсените контактни повърхности ограничават преминаването на ток и водят към повреди.
 2. През лятото проверявайте нивото на електролита през две, а през зимата — през четири седмици и го поддържайте на ниво 15 мм над горния ръб на плочките, като доливате само дестилирана вода. Когато констатирате изтичане на елек­тролит, долейте електролит с гъстота еднаква с тази на останалия в елемента.
 3. Проверявайте редовно заредеността на акумулаторната батерия чрез измерване гъстотата на електролита. При необхо­димост заредете батерията направо на транспортно средство или при по-го- лямо разреждане — извън него.
 4. Извън транспортното средство акуму­латорната батерия се зарежда с нормален зареждащ ток, съгласно таблица 2, в про­дължение на около 13 часа. Зареждащото напрежение трябва да бъде регулируемо от 2,1 дб 2,8 V на елемент (от 6,3 до 8,4 V за 6 V батерия и от 12,6 до 16,8 V за 12 V батерия). Акумулаторната батерия е заредена напълно, когато:

а)   гъстотата на електролита във всички елементи достигне 1,28 и при зареждане в продължение на още 2—3 часа не се изменя;

б)   напрежението на елемента, измерено при включен зареждащ източник, до­стигне 2,6 до 2,7 V и при ново зареж­дане от 2—3 часа не се изменя;

в)    във всички елементи се отделя буйно газ както на положителните, така и на отрицателните плочи.

 1. Акумулатор, който за известно време няма да се използва, трябва да бъде напълно заредена, съгласно точка 4, преди да се остави на съхранение.

Плочите на разредена или изтощен акумулатор, оставена продължително време из­вън експлоатация, сулфатизират и стават негодни за по-нататъшна употреба. За да се предотврати това, всеки месец акуму­латорната батерия трябва да се дозарежда около 2—3 часа с нормален ток на зареж­дане, а всеки трети месец трябва да се разрежда с нормален ток на разреждане до 1,75 V на елемент (5,25 V за 6 V бате­рии; 10,5 V за 12 V батерии). След това тя трябва отново да се зареди съгласно точка 4.

Разредените акумулатори замръзват при ня­колко градуса под нулата.

Веднъж зареден, акумулаторът не трябва никога да остава без елек­тролит.

 1. Проверявайте състоянието на зареж­дащите устройства на транспортните сред­ства. Зареждащото напрежение на същите не бива да превишава 2,4 до 2,6 V на еле­мент (от 7,2 до 7,8 V за 6 V батерии; от 14,4 до 15,6 V за 12 V батерии).
Български акумулатори Балканкар Balgarski akumulatori Balkankar
Български акумулатори Балканкар Balgarski akumulatori Balkankar

ЗАПОМНЕТЕ!

Не се приближавайте с открит огън към акумулатори по време на зареж­дане поради опасност от взрив.

Не поставяйте върху батериите метални предмети и инструменти. Те могат да предизвикат късо съединение.

При почистване на полюсните изводи упо­требявайте четки с твърд косъм, но не телени.

Съдовете, които използвате за съхранение и наливане на електролит и дестилирана вода, измивайте добре преди и след упо­треба. Те не бива да бъдат метални или емайлирани.

Български акумулатори Балканкар Balgarski akumulatori Balkankar
Български акумулатори Балканкар Balgarski akumulatori Balkankar

НЕИЗПРАВНОСТИ

При неправилна експлоатация на акуму­латорите се явяват малки неиз­правности, дължащи се на лесно отстра­ними причини. Ето някои от тях:

 • Пръскане на електролит от вентилите

Дължи се на липсващи или недобре завити вентили, на високо ниво на електролита или на силен зареждащ ток.

 • Загряване и бързо оксидиране на полюсните изводи, влошаване на контактите

Дължи се на разлят електролит, непочистени контактни повърхности и недобре затегнати клеми.

 • Бързо намаляване на капацитета и напрежението на батерията

Дължи се на сулфатизирани или из­кривени плочи вследствие продължи­телно претоварване на акумулатор­ната батерия.

Български акумулатори Балканкар Balgarski akumulatori Balkankar
Български акумулатори Балканкар Balgarski akumulatori Balkankar
 • Бързо намаляване на напрежението след нормално зареждане

Дължи се на късо съединение в инста­лацията, на разлят електролит или на овлажнена отвън кутия на акумулатора.

 • Отделяне на голямо количество га­зове при нормално разреждане

Дължи се на чужди примеси в елек­тролита.

Из заводите на Балканкар

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *