Българска-програма-за-заплати

Българска програма за заплати

Българска програма за заплати

Българска-програма-за-заплати
Българска-програма-за-заплати

През 1990 г. Центърът по организация и нормиране на труда разработва компютърната програма Заплати, която ,,е пред­назначена за всички, които прилагат новата система от основни заплати.

Тя извършва изчисляване на месечното трудово възнаграждение на персонала в съответствие с постановките и изискванията на но­вото заплащане. Може да се при­ложи при различните форми и системи за заплащане на труда в отраслите и дейностите от материалната и нематериалната сфера“.

Програмата осигурява:

  • автоматизирано изчисляване на: месечното тру­дово възнаграждение въз основа на определената заплата по трудов договор; добавките за условия на труд, доплащанията за прослужено време, пла­тения годишен отпуск, отпуските по болест, из­вънредния и нощния труд, ДОД, ергенския данък, заемите и други;
  • подготвяне и разпечатване на разплащателна и авансова ведомост и индивидуални фишове;
  • богата справочна информация, включваща 27 ви­да справки по индивидуалната работна заплата и средствата за работната заплата, за видовете на­
    числения, удръжки по категории персонал и произ­водствени звена, които дават възможност за ана­лизиране структурата на работната заплата в новите условия и вземане на съответни икономически и управленски решения;
  • съхраняване и пренасяне на данните за работната заплата и свързаните с нея показатели за цялата година;
  • изтриване и възстановяване на данните, архиви­ране и подготовка на нов месец;
  • възможност за допълване на до 20 вида специ­фични за потребителя начисления и удръжки.
Център по организация и формиране на труда Centar po organizaciya i formirane na truda
Център по организация и формиране на труда Centar po organizaciya i formirane na truda

Програмата ЗАПЛАТИ заменя ръч­ния и рутинен труд на специалистите, обработващи данните за работната заплата, предлага голяма точ­ност на изчисленията, лесно може да се приложи в практиката и е удобен за експлоатация.

Програмният продукт съдържа три системни диске­ти, ръководство за потребителя с някои основни положения за заплащане на труда в условията на новата система от основни заплати.

Цената му е 1850 лева (1990 г.)

По желание на клиента Центърът по организация и нормиране на труда осигурява 16-часово обучение за работата с програмния продукт срещу допълнително заплащане — 10 лева на час.

Ако е необходимо бързо адаптиране на системата към специфични производствени условия, могат да се използват услугите на ЦОНТ срещу дого­варяне.

А сега и най-техническата част: програмата ЗАПЛАТИ изисква: микро­компютър с твърд диск от типа Правец 16, INTELLEXT и други, съвместими с IBM PC/XT, с  оперативна памет (RAM) 152 Kbytes, операционна система PC ДОС 3.10 и нейните функционални аналози, печатащо устройст­во 132 знака, дискетно устройство 5,25 инча за инсталиране на системата.

ЦЕНТЪР ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРАНЕ НА ТРУДА

София, ул. „Граф Игнатиев“№ 15
Телефони: 8 672 564; 31 07 15; 66 50 69

Телекс 24 251 ЦОНТ

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *