Нафтова печка Балкан

Българска нафтова печка Балкан

Нафтова печка Балкан в Сандъците – Sandacite!

Нафтова печка Балкан
Нафтова печка Балкан

Нафтовите печки Балкан са проиозводство на ДИП Балкан Пловдив от началото на 1960-те години. Според ас те имат приятен външен вид, още тогава одо­брен от Центъра за промишлена естетика и худо­жествено проектиране в София. Още навремето са потвърдени и техните отлични технически и експлоатационни показатели. В изследване, проведено в Цен­тралния научноизследователски ин­ститут по технология на машиностроенето, тестваните нафтови печки са показали кое­фициент на полезно действие 82 %, който е над тогавашното световното рав­нище! Тези печки, продавани с марката Балкан, са най-реномирани в България към времето си на производство.

Днес ще разгледаме два модела отоплителни нафтови печки – ПОН-50 (5000 ккал/час) и ПОН 75 (7500 ккал/час) – които са предназначени за отопление на жилищни поме­щения, кабинети, канцеларии и др. Те осигуряват равномерно отоп­ление на цялото помещение.

ОПИСАНИЕ

Тези нафтови печки се състоят от следните конструк­тивни групи :

 1. Тяло
 2. Горивна камера
 3. Захранваща система
Нафтова печка Балкан
Нафтова печка Балкан

Тялото на печката се състои от горна чугунена рамка и основа, към които са монтирани страниците, предниците, гърбът, покрив­ният капак, горивната камера, въздушните прегради и нафтовият резервоар.

Под дъното е поставена тавичка за разлятата по невнимание нафта при зареждане на резервоара и при почистване филтъра на дозатора.

Горивната камера е цилиндър, в който е монтирано горивното гърне. По повърхността на гърнето има отвори, през които пре­минава необходимият за горенето въздух. В същото гърне на щифтове лежат чугунени дискове, спомагащи за доброто горене на печките.

В долната задна страна е монтирана въздушна клапа, която ре­гулира влизащия въздух, необходим за изгаряне на нафтата.

В горната задна страна е монтиран коминът за отвеждане на изгорелите газове. Пред отвора е монтиран отражател за задър­жане на топлоотдаването.

Нафтова печка Балкан
Нафтова печка Балкан

Захранващата система се състои ot:

а)       Нафтов резервоар, на който е монтиран нивопоказател за от читане на количеството нафта; капачка; гърловина с цедка за на­ливаме нафта в резервоара; бакелитово копче за отваряне и за­тваряне крана на резервоара.

б)   Нефтопровод, свързващ резервоара с до­затора и дозатора посредством щуцера с го­ривното гърне.

в)    Дозатор с предохранително устройство. Служи за дозиране притока на горивото с шест плавно регулиращи степени. Регулирането се извършва посредством ключа на регулатора, изведен над горната чугунена рамка.

При завъртване ключа на регулатора от нулево деление по скалата се включва дозаторът на :

1-во деление — разход на гориво минимален ;

6-то деление — разход на гориво максимален.

Нафтова печка Балкан
Нафтова печка Балкан

Всяко междинно положение отговаря на междинен разход на горивото.

За предпазване от преливане на нафтата от горивното гърне при самозагасила се печка предохранителният клапан на дозатори при покачване нивото на горивното гърне задействува и прито­кът се прекратява.

За да се запали печката отново, необходимо е събралото се количество нафта в горивното гърне да се отнеме посредством гъба, парче плат и др.

За привеждане дозатора отново в работно положение се включва предохранителният клапан чрез натискане лостчето, намиращо се от предната страна на дозатора — надолу.

МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕЧКАТА

Всеки притежател на нафтови отоплителни печки ПОИ —50 н ПОН 75 преди да ги монтира трябва да спази следните условия:

Отвеждането на изгорелите газове от печката към комина става с тръби с ф = 130 мм. Уплътнението на тръбите до розетката трябва да бъде добро. В противен случай тягата се намалява, в резултат на което се влошава горивният процес.

За да се получи нормално горене на печките, дозаторът трябва да бъде нивелиран. По този начин се постига равномерно протичане на горивото по дъното на горивното гърне.

Нафтова печка Балкан
Нафтова печка Балкан

Печката Балкан трябва да се поставя най-малко на 80 см от горими и труд­но горими конструкции — обзавеждане, лимоотводните им тръби на 50 см.

Нафтовите отоплителни печки ПОН—50 и ПОН—75 горят само НАФТА. Употребата на горива като бензин, бензол, спирт, газ, масла и др. Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО.

ЗАПАЛВАНЕ и ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЧКАТА С ГОРИВО

При изливане нафта в резервоара трябва да се вдигне покрив­ният капак 1, копчето за крана на резервоара 5 да е завито надясно до отказ. Ключът за регулиране дозатора 7 да е на нулево поло­жение. Снема се капачката 6, проверява се цедката да е на място и се налива нафта.

Запалването на нафтовите отоплителни печки се извършва н следната последователност:

Отваря се капакът на горивната камера 2, развива се 3-4 обо­рота копчето за крана на резервоара 5, ключът за регулатор 7 се поставя на 6-то деление до появяване на нафта по дъното на горивното гърне 14, след което ключът на регулатора се връща на 2-ро деление.

През отвора на горивната ка­мера в горивното гърне се под­нася запален памук, напоен със спирт или нафта. Затваря се ка­пакът на горивната камера 2 и през отвора на същия се наблю­дава горивният процес.

Нафтова печка Балкан
Нафтова печка Балкан

Нафтовата печка Балкан е нормално запалена тогава, когато пламъкът обхване цялото дъно около долния ринг.

За усилване горивния процес необходимо е ключът на регула­тора за дозатора 7 да се пре­включи на по-висока степен. По­следователното включване от сте­пен в степен да се извършва в интервал от 3-4 мин.

При прескачане на отделни сте­пени при първоначално запалване на печката се нарушава горив­ният процес, в резултат на което печката не гори нормално, виб­рира, бучи, отделя сажди и кок­суващи вещества.

Забележка: Ако печката преди това е работила и се е самозагасила, проверява се предохранителният клапан на дозатора 10 дали е в работно положе­ние. Чрез натискане лост­чето 11 надолу, след сва­ляне на долния преден ка­пак, дозаторът се включва в работно положение.

Нафтова печка Балкан
Нафтова печка Балкан

ЗАГАСЯВАНЕ

Загасяването на нафтовата печка Балкан се извършва като се отваря покривният капак 1, ключът за регулиране на дозатора 7 се поставя на де­ление 0 (нула). Копчето за крана на резервоара 5 се завива на­дясно до отказ, след което същата ще загасне.

Ново запалване на печката може да се извърши само след като тя  е изстинала напълно.

https://www.sandacite.bg/българска-отоплителна-печка-диана-те/

Share this post

Comments (2)

 • pdoynov81 Reply

  Няма данни за консумацията на нафта…

  28.05.2017 at 20:14
 • Иван Reply

  Колко нафта гори за един час?

  08.09.2017 at 9:49

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *