пусково-реле-за-хладилник-мраз 270

[1982] Хладилник Мраз 270 + схема, описание и ръководство

[1982] Хладилник Мраз 270 + схема, описание и ръководство

[1982] Хладилник Мраз 270 + схема, описание и ръководство
[1982] Хладилник Мраз 270 + схема, описание и ръководство
Статията от 1981 г. запознава с новия хладилник с автоматично обезскрежаване Мраз 270.

 

Компресорният хладилник Мраз 270 е качествено ново изделие в областта на битовото хладилно машиностроене, като съответствува иа иай-новите и съвременни тенденции по отношение на техническите показатели и естетическото оформление.

Охлаждането се извършва от хер­метичен фреонов агрегат Danfoss – шведско производство – с не­обходимата пускова и защитна арматура. Компресорът се смаз­ва от специално масло. За хла­дилен агент са използва отново фреон 12, напълно безвреден и взривобезопасен.

Хладилникът отговаря на изисква­нията за модулио оразмеряване — приет е модул 400 мм в план (по широчина и дълбочина), кое­то позволява безконфликтно вме­стване в кухненския блок на съвременната кухня.

Какви са по-важните експлоата­ционни предимства на хладилника МРАЗ 270?

Наличието в горната част на хла­дилния шкаф иа по-голям замразителен обем, около 60 литра, означен с четири звездички (****). дава възможност за за­мразяване и в домашни условия на всякакъв вид хранителни про­дукти. Замразените продукти мо­гат да се съхраняват значително по-дълго — на вратата на нискотемпературното отделение, отвъ­тре. е нанесена информационна графика за продължителността на съхранение на всички най-разпространени у нас хранителни про­дукти.

 

Наличието на две врати е голя­мо експлоатационно удобство, което едновременно води и до относително понижаване на раз­хода иа електроенергия.

пусково-реле-за-хладилник-мраз 270
пусково-реле-за-хладилник-мраз 270

Преместването на пантите на двете врати създава възможност за отварянето им отляво надяс­но или отдясно наляво, което бързо и лесно може да се из­върши при нужда и в домашни условия.

Автоматичното обезскрежаване на изпарителя и отделението за срeдни (над 0°С) температури, с автоматично отвеждане. на кон­дензата извън хладилника в спе­циален съд, откъдето се изпаря­ва, се осъществява при всеки не­работен цикъл на агрегата — на практика през целия живот на хладилника. Това не позволява натрупване на скреж, а оттам и събиране на много вода, и с то­ва не само подобрява работата на самия агрегат, но и напълно освобождава домакините от до­садното задължение по обезскрежаването. Това е новост, която най-осезателно ще се по­чувствува от потребителя. Обезскрежаването на нискотемпературното отделение не е нужно, тъй като то е отделно, отвара се по-рядко и всички замразени е него продукти са добре опако­вани и сухи отвън. Ето защо, то се обезскрежава рядко, при спи­рана иа хладилника за общо по­чистване и измиване.

На вратата на хладилната камера за средни температури са раз­положени няколко закрити него­леми и един по-голям съд от прозрачна опушена пластмаса, с капаци, които могат свободно да се разместват по вратата въ­тре в хладилната камера, а при ползване да се изваждат от хла­дилника.

Малките колела отдолу на шка­фа позволяват удобно и лесно преместване на уреда при по­чистване или ремонт.

Положението на скарите по ви­сочина в хладилната камера и в нискотемпературното отделение е регулируемо.

Термостатът за регулиране на же­ланата температура, осветително­то тяло и бутонът за осветление са монтирани в едно компактно тяло, удобно за манипулация с копчето. За плодовете и зеленчу­ците има предвидено специално отделение с повишена влажност под една стъклена полица; бу­тилки от всякаква големина се разрполагат по вратата иа отделе­нието за средни температури.

терморегулатор-за-мраз-270
терморегулатор-за-мраз-270

Конструкцията иа хладилника поз­волява изваждане подвижното вътрешно оборудваме при отворени на 90° врати, което е го­лямо експлоатационно удобство.

Хладилният шкаф е изолиран с високоефективна изолация пенополиуретан, с оптимално подбра­на дебелина с оглед занижава­не иа разхода иа електроенер­гия.

За подобряване на естетическия вид на хладилника са предвиде­ни интересни цветни детайли, някои укрепителни елементи и различни цветови съчетания; кое­то е в тон с общите тенденции зе естетизиране на домашната среда.

Основните технически данни на новия модел домашен хладилник — двукамерен компресор МРАЗ 270 (тип ХДК 270) са: номинален общ обем (литри) — 270 куб. дм; обем на отделението за средни температури — около 212 куб. дм,  обем на нискотемпературното отделение — около 56 куб. дм; означение на нискотемпературното отделение — с 4 звездички.

Размери: височина 1432 мм, ши­рочина 595 мм и дълбочина (без дръжки) 600 мм.

нагревател-за-хладилник-мраз-270

Хладилникът Мраз 270 отговаря иа всички изисквания иа БДС за домашни хладилници и ив съответните международни стандарти в тези област.

Конструиран е в Институт по хла­дилна техника — София, и ди­зайнерският проект иа конструк­цията е съвместна разработка с Централен институт за промиш­лена естетика, където цялостното оформление на хладилника бе прието с много висока оценка.

Изделието ще бъде пуснато в редовно производство в Хладилен завод Ан­тон Иванов — София от 1982 г. Ориентировъчна цена — около 500 лв.

Автор: н. с. инж. М. Николова

А ето тук и ръководството за употреба и схемата на хладилника Мраз 270 – мраз-270-схема-ръководство

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *