[1976] Мраз 200 - необходимост за всеки дом!

1976 – хладилник Мраз 200 – необходимост за всеки дом!

Вижте интервю за новия хладилник Мраз 200 в Sandacite.BG!

[1976] Мраз 200 - необходимост за всеки дом!
[1976] Мраз 200 – необходимост за всеки дом!
Здра-вей-те! Пак сме тук с информация от извора н българската техника! :D Този път Ви предлагаме интервю с инж. Анастас Панов, главен конструктор в Хладилен завод Антон Иванов – София, проведено през 1976 г. и посветено на еднотоку-що пуснато в производство изделие на завода – хладилника Мраз 200Приятно четене!

,,- Какво е мнението Ви за домашния хладилник Мраз 200?

— Външно Мраз 200 е оформен като пра­воъгълен шкаф, боядисан с бяла, печена боя. За топлоизолационен материал е изпол­зуван твърд пенополиуретан. Охлаждането се извършва с помощта иа херметичен хла­дилен агрегат — компресорен тип, зареден с хладилен агент „Фреон 12″. Компресорът е съветско производство.

Компресорът се смазва със специално мас­ло. Количеството на хладилния агент и иа маслото не се изменя с течение на време­то, при експлоатация на хладилника. Поддър­жането на желаната ниска температура в хла­дилната камера става автоматично с помощта иа термостат.

Уплътнение за хладилник Мраз 200 Uplatnenie za hladilnik Mraz 200
Уплътнение за хладилник Мраз 200 Uplatnenie za hladilnik Mraz 200

Електрическата схема и инсталация на хладилника е електрообезопасена. Мраз 200 има обем 200 литра, височина 1040 мм, широчина 540 мм, дълбочина (с дръжката) 610 мм, номинално напрежение 220 волта, тегло 42 кг. Той по нищо не отстъпва иа произвежданите в чужбина хладилници и е на равнище, което са постигнали и други, силно развити в  техническо отношение страни.

Хладилник Мраз 200 Hladilnik Mraz 200
Хладилник Мраз 200 Hladilnik Mraz 200

— Как трябва да се експлоатира и поддържа хладилникът?

– Важно условие е той да се постави на рав­но място, с оглед да се избегне денивелацията и люлеенето при работа. Хладилникът се разполага колкото е възможно по-далеч от всякакви източници на топлина (напри­мер слънчеви лъчи, печки, електрически кот­лони и др. Ако се наложи въпреки всичко той да бъде в съседство с газова или елек­трическа печка, при разстояние по-малко ст 5 см, е необходимо да се постави изолира­ща плоча, например от азбест, с дебелина от 0,5 до 1 см.

Преди включването на съоръжението в елек­трическата мрежа трябва да се прочетат за­печатаните упътвания, да се провери изправ­ността на контакта, а така също и напреже­нието на електрическия ток.

Пространството над агрегата на хладилника следва да бъде свободно от всякакви пред­мети, за да може безпрепятствено да се из­вършва необходимата циркулация иа възду­ха, която служи за охлаждане. Температура­та на помещението, в което е инсталиран хладилникът, не бива да превишава 32°С.

Терморегулатор за Мраз 200 Termoregulator za Mraz 200
Терморегулатор за Мраз 200 Termoregulator za Mraz 200

Поддържането на желаната температура в отделението за охладени продукти и а ниско- температурното отделение става с помощта на термостат и на клапа, разположена в зад­ния край иа преградата, под изпарителя.

При експлоатацията на хладилника е необ­ходимо да се спазват някои важни изисква­ния: да не се използува неизправен контакт или удължен кабел. Почистването да се предприема след изключване на хладилника от електрическата мрежа. По време на рабо­та вратата на съоръжението да се отваря са­мо за кратко време, тъй като това увелича­ва заскрежаването на изпарителя, а също и t разхода иа електрическа енергия.

В хладилника да не се поставят горещи ястия. Преди това те трябва да се охладят до стайна температура.

Термостат за хладилник Мраз 200 Termostat za hladilnik Mraz 200
Термостат за хладилник Мраз 200 Termostat za hladilnik Mraz 200

След продължителна работа повърхността на изпарителя се покрива със скреж, което вло­шава охлаждането на хладилната камера. То­ва налага редовно да се размразява изпа­рителят, щом общата дебелина на скрежа достигне до 5 мм. Обикновено този процес се извършва на всеки 10—15 дни.

Гаранционният срок на Мраз 200 е две го­дини. Хладилникът работи прецизно не по-малко от 17 — 18 години.

– Може ли хладилникът да се поставя и в други помещения на жилището, освен в кух­нята?

Хладилникът е предназначен за инстали­ране и ползуваме предимно в кухни, но тъй като формата му е семпла и естетична, той може да се поставя във всяко помещение, в което без съмнение ще стои добре.“

Източник: списание Нови стоки и реклама.

17 – 18 години… бе тоя луд ли е?! :D Ние имаме един такъв, който работи вече над 40! Кой нов хладилник ще изкара толкова?  :)

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *