[1966] Наръчник на електротехника (Клисаров)

[1966] Наръчник на електротехника (Клисаров)

[1966] Наръчник на електротехника (Клисаров)

[1966] Наръчник на електротехника (Клисаров)
[1966] Наръчник на електротехника (Клисаров)
София, ДИ Техника, 1966 г. Изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%5b1966%5d%20Narachnik%20%20na%20elektrotehnika.djvu

Съдържание

1. Общи познания 24
1.1. Означения 24
1.1.1. Азбуки 24
1.1.2. Съкратени наименования 25
1.1.3. Знаци и цветови означения, използвани при електротехническите изделия и съоръжения 25
1.1.4. Условни графични означения в електротехническите схеми и планове 10
1.2. Основни величини и измервателни единици 73
1.2.1. Физични величини. Измервателни единици. Системи измервателни единици 73
1.2.2. Механически величини и единици 74
1.2.3. Електрически и магнитни величини и единици 78
1.2.4. Топлинни величини и единици 81
1.2.5. Светлинни величини и единици 84
1.3. Математика 84
1.3.1. Алгебра 84
1.3.2. Степени, корени и др. на числата от 1 до 100 и логаритми
на числата от 1 до 1000 86
1.3.3. Стандартни числа и редици от стандартни числа 01
1.3.4. Най-често употребявани в електротехниката числа 02
1.3.5. Страни на геометрични фигури 03
1.3.6. Лица на гемоетрични фигури 04
1.3.7. Повърхнина и обем на правилни геометрични тела 95
1.3.8. Тригонометрия 97
1.3.9. Сметачна линия 103
1.4. Механика 105
1.4.1. Статика 105
1.4.2. Център на тежестта 107
1.4.3. Кинематика 109
1.4.4. Динамика ч 111
1.4.5. Прости машини 112
1.4.6. Триене 114
1.5. Съпротивление на материалите. 
1.5.1. Основни понятия ПО
1.5.2. Допустими напрежения 117
1.5.3. Опън и натиск 122
1.5.4. Напречно огъване 123
1.5.5. Надлъжно огъване (изкълчване) 124
1.5.6. Срязване и усукване 128
1.5.7. Сюжна съпротива 329
1.6. Чертане ЗЗС
1.6.1. Формати на чертежите. Мащаби (мерки) 130
1.6.2. Линии. Букви за надписване 131
1.6.3. Електротехнически чертежи 135
1.7. Машинни елементи 135
1.7.1. Нитове и нитови съединения 135
1.7.2. Резби, винтове, болтове, БДС (792—67). шпилки, гайки, шайби, шплинтове  136
1.7.3. Клинове, шпонки и щифтове 141
1.7.4. Оси и валове 142
1.7.5. Лагери 143
1.7.6. Съединители (куплунги) 148
1.7.7. Ремъчни предавки 154
1.7.8. Зъбни предавки 156
2. Основи на електротехниката 158
2.1. Основни понятия. Електрическо поле 158
2.1.1. Електрически заряди и взаимодействието им 359
2.1.2. Строеж на веществата 359
2.1.3. Електрическо поле и характеристиките му 159
2.1.4. Електрически капацитет. Кондензатори
2.2. Електрически ток в различни среди 163
2.2.1. Електрически ток в метални проводници. Електродвижеща сила 163
2.2.2. Електрическо съпротивление. Електропроводимост 164
2.2.3. Енергия и мощност на електрическия ток 167
2.2.4. Превръщане на електрическата енергия в топлина. Закон на Джаул—Ленц 167
2.2.5. Термотокове 167
2.2.6. Електрически ток в електролити 168
2.2.7. Електрически ток в диелектрици 169
2.2.8. Електрически ток в пустота (вакуум). Електронни лампи 171
2.2.9. Електрически ток в полупроводници 173
2.3. Електромагнетизъм 175
2.3.1. Магнитно поле и характеристиките му 175
2.3.2. Изчисление на напрегнатостта на някои магнитни полета 177
2.3.3. Намагнитване на веществата 178
2.3.4. Електромагнитни сили 179
2.3.5. Електромагнитна индукция 181
2.3.6. Самоиндукция 182
2.3.7. Взаимна индукция 183
2.3.8. Вихрови токове (токове на Фуко) 183
2.3.9. Общи магнитни загуби в стоманата 183
2.4. Вериги за постоянен ток 184
2.4.1. Основни закони 184
2.4.2. Свързване на потребители (съпротивления). Преобразуване на схеми 186
2.4.3. Свързване на електрически източници 188
2.4.4. Методи за изчисление на електрически вериги 189
2.5. Вериги за променлив ток 190
2.5.1 Основни понятия 190
2.5.2. Представяне на променливотоковите величини 192
2.5.3. Елементи на променливотоковите вериги 194
2.5.4. Свързване на активни и реактивни съпротивления. Електрически резонанс 194
2.5.5. Мощност и енергия на променливия ток
2.5.6. Несинусоидни променливотокови величини. Висши хармонични 197
2.5.7. Трифазна система 198
2.5.8. Магнитни полета, създадени от променлив ток 200
2.6. Магнитни вериги 200
2.6.1. Основни понятия и закони 200
2.6.2. Изчисление на магнитни вериги 201

3. Електротехнически и конструктивни материали 202

3.1. Проводникови материали 202

3.1.1. Метали и сплави с голяма проводимост (за електрически проводници) 202

3.1.2. Електросъпротивителни материали 210

3.1.3. Материали за електрически контакти 212

3.1.4. Електротехнически въглен и въгленови изделия 212

3.1.5. Проводници с електролитна проводимост (електролити) 214

3.2. Магнитни материали 217

3.2.1. Магнитномеки материали 217

3.2.2. Магнитнотвърди материали 225

3.2.3. Магнитни свойства на конструктивните материали 228

3.3. Електроизолационни, топлоизолационни и топлоустойчиви материали 228

3.3.1. Общи сведения 228

3.3.2. Газообразни диелектрици 220

3.3.3. Течни диелектрици 230

3.3.4. Електроизолационни смоли, силикони и восъкообразни вещества 231

3.3.5. Изолационни лакове, емайли и компаунди 235

3.3.6. Влакнести изолационни материали (неимпрегнирани) 238

3.3.7. Импрегнирани влакнести и слоести изолационни материали 241

3.3.8. Пластмаси, каучук и азбестоцимент 248

3.3.9. Слюда и слюдени изделия 253

3.3.10. Минерални и керамични изолационни материали

3.3.11. Топлоустойчиви (огнеупорни) материали 257

3.3.12. Топлоизолационни материали 258

3.4. Проводници и кабели 2о9

3.4.1. Голи проводници 259

3.4.2. Проводници за електрически уредби 260

3.4.3. Силови и контролни кабели 271

3.4.4. Шнурове и кабели за съединяване на подвижни консуматори 275

3.4.5. Монтажни проводници за електрически табла и апарати 279

3.4.6. Намотъчни (бобинажни) проводници 28С

3.4.7. Съпротивителни проводници 293

3.5. Конструктивни материали 301

3.5.1. Стомана 301

3.5.2. Алуминий 306

3.5.3. Мед 307

3.5.4. Месинг 312

3.5.5. Бронз 314

3.5.6. Дървен материал 316

3.6. Спомагателни материали 318

3.6.1. Припои 318

3.6.2. Флюси 321

3.6.3. Материали за замазки. Лепила 321

3.6.4. Смазочни материали 322

4. Електрически измервателни апарати и измервания 326

4.1. Основни понятия. Електрически измервателни апарати 326

4.1.1. Основни понятия 326

4.1.2. Характеристики и класификация на електрическите измервателни апарати 327

4.1.3. Системи електрически измервателни механизми 329

4.1.4. Устройства за отчитане 334

4.1.5. Означения върху апаратите 335

4.1.6. Технически данни на стрелковите апарати за измерване на електрически величини

4 1.7 Експлоатация, повреди и проверка на стрелковите

електрически измервателни апарати 342

4.1.8. Електромери 344

4.1.9. Електронни осцилографи 349

4.1.10.Съпротивления, използвани при електрическите измервания 350

4.2. Измерване на основните електрически величини 351

4.2.1. Общи практически указания 351

4.2.2. Определяне поляритета или фазите на електрически източник (мрежа) 352

4.2.3. Измерване на ток 354

4.2.4. Измерване на напрежение 355

4.2.5. Измерване на електрическа мощност 357

4.2.6. Измерване на електрическа енергия 364

4.2.7. Измерване на електрически съпротивления при постоянен ток 366

4.2.8. Измерване на индуктивно съпротивление, индуктивност и взаимна индуктивност 370

4.2.9. Измерване на капацитет, диелектрична проницаемост и диелектрични загуби 372

4.2.10. Измерване на фактора на мощността со=>ф 374

4.2.11. Измерване на честотата 376

4.3. Електрически измерения на неелектрически величини 378

4.3.1. Измерване на магнитни величини 378

4.3.2. ПреобраЛване на неелектрическите величини в електрически 4 381

4.3.3. Измерване на механически величини 38§

4.3.4. Измерване на температура 389

4.3.5. Измерване на концентрацията на течни и газообразни среди 391

5. Електрически машини, трансформатори и преобразуватели 392

5 1. Общи сведения за електрическите машини 392

5.1 1. Основни определения 392

5 1.2. Номинални данни. Претоварване. Режими условия на работа

5.1.3. Конструктивни особености на електрическите машини 403

5.1.4. Елементи на намотките. Схематично изобразяване на намотките на електрическите машини 406

5.1.5. Загуби в електрическите машини и коефициент на полезно действие 408

5.2. Електрически машини за постоянен ток 410

5.2.1. Устройство. Намотки 410

5.2.2. Работа на генераторите за постоянен ток. Основни съотношения на величините 413

5.2.3. Особености, характеристики и приложение на разните видове генератори за постоянен ток 416

5.2.4. Пускане, натоварване, регулиране и спиране на генераторите за постоянен ток 421

5.2.5. Съвместна работа на генератори за постоянен ток 422

5.2.6. Работа на двигателите за ностоянен ток. Основни съотношения 425

5.2.7. Особености и характеристики на разните видове двигатели за постоянен ток 426

5.2.8. Пускане, спиране, изменяне посоката на въртене и регулиране на скоростта на двигателите за постоянен ток 429

5.2.9. Специални машини за постоянен ток 433

5.2.10.Технически данни на машините за постоянен ток 434

5.2.11.Изчисления при пренавиване и сменяване режима на постояннотокови машини 441

5.3. Асинхронни машини 446

5.3.1. Устройство. Намотки 446

5.3.2. Работа на асинхронните двигатели. Основни съотношения 450

5.3.3. Характеристики на асинхронните двигатели 452

5.3.4. Сзързване на намотките на асинхронните двигатели в звезда и в триъгълник 454

5.3.5. Пускане, спиране, изменяне на посоката на въртене и регулиране скоростта на асинхронните двигатели. Генераторен и спирачен режим 455

5.3.6. Еднофазни асинхронни двигатели 460

5.3.7. Специални асинхронни машини 463

5.3.8. Технически данни на асинхронните машини 464

6.3.9. Изчисления при пренавиване или сменяне на номиналните данни на асинхронните двигатели

5.4. Синхронни машини 485

5.4.1. Устройство. Видове 485

5.4.2. Работа на синхронните генератори. Основни съотношения 487

5.4.3. Характеристики на синхронните генератори 490

5.4.4. Синхронни двигатели 491

5.4.5. Специални синхронни машини 494

5.4.6. Технически данни на синхронните машини 496

5.5. Колекторни машини за променлив ток 499

5.5.1. Общи сведения 499

5.5.2. Еднофазни колекторни двигатели 499

5.5.3. Трифазни колекторни двигатели 502

5.5.4. Технически данни на колекторните машини за променлив ток 506

5.6. Електромашинни преобразуватели 507

5.6.1. Двигател-генераторен агрегат 507

5.6.2. Еднокотвени преобразуватели 508

5.6.3. Честотопреобразуватели 509

5.7. Електрически машини за автоматиката 510

5.7.1. Общи сведения за изпълнителните двигатели 510

5.7.2. Постояннотокови изпълнителни двигатели 511

5.7.3. Асинхронни изпълнителни двигатели 516

5.7.4. Синхронни микродвигатели 518

5.7.5. Тахогенератори 522

5.7.6. Сзлсини 524

5.7.7. Електромашинни усилватели 524

5.8. Експлоатация на електрическите машини 527

5.8.1. Подготовка за пускане на електрическите машини в експлоатация 527

5.8.2. Сушене на електрическите машини 629

5.8.3. Първоначално пускане в пробна експлоатация 334

5.8.4. Поддържане на електрическите машини 636

5.8.5. Допустимо превишаване на температурата

5.9. Неизправности в електрическите машини 542

5.9.1. Общи неизправности с механически характер 543

5.9.2. Общи неизправности с електрически характер 546

5.9.3. Неизправности в машините за постоянен ток 549

5.9.4. Неизправности в асинхронните машини 554

5.9.5. Неизправности в синхронните машини 558

5.10. Изпитване иа електрическите машини 559

5.10.1. Определяне (проверка) на изводите на електрическите машини 560

5.10.2. Измерване съпротивлението на намотките 561

5.10.3. Измерване на съпротивлението и изпитване якостта на изолацията 562

5.10.4. Измерване на загряването на машината 564

5.11. Трансформатори 565

5.11.1. Основни определения 565

5.11.2. Устройство. Свързване на намотките 566

5.11.3. Работа на трансформаторите. Основни съотношения. Характеристики 573

5.11.4. Регулиране напрежението на трансформаторите 575

5.11.5. Специални трансформатори 577

5.11.6. Технически данни на трансформаторите 581

5.11.7. Изчисляване на малки силови трансформатори и автотрансформатор и 588

5.11.8. Експлоатация на трансформаторите 592

5.11.9. Сушене на трансформаторите.Възстановяване на маслото 595

5.11.10.Неизправности в трансформаторите 598

5.11.11.Изпитване на трансформаторите 600

5.12. Токоизправители 605

5.12.1. Основни понятия 605

5.12.2. Полупроводникови (сухи) токоизправители 610

5.12.3. Електронни и йонни токоизправители с горещ катод 622

5.12.4 Живачни токоизправители 624

5.12 5. Механични токоизправители 626

6. Електрически апарати 629

4.1. Общи сведения 629

6.1.1. Основни понятия’ 629

6.1.2. Електрически контакти &,2

6.1.3. Дъгогасителни устройства 634

6.2. Комутационни апарати за н.н. и в.н. 635

6.2.1. Неавтоматични прекъсвачи, превключватели и контролери за в. н. 635

6.2.2. Контактори за н. н. 645

6.2.3. Автоматични прекъсвачи и превключватели за н.н. 649

6.2.4. Разединители за в.н. 654

6.2.5. Мощностни прекъсвачи за в.н. 657

6.2.6. Предпазители за н.н. и в.н. 663

6.2.7. Съпротивителни елементи и реостати 6С8

6.2.8. Реактори, кондензатори, отводители 671

6.3. Електрически релета 673

6.3.1. Общи сведения 673

6.3.2. Принцип на действие на видовете релета спсред измервателния елемент 674

6.3.3. Токови и напреженови релета 577

6.3.4. Релета за други електрически величини 679

6.3.5. Междинни и сигнални релета 620

6.3.6. Релета за време 682

6.3.7. Релета за неелектрически величини 584

7. Производство, пренасяне и разпределение на електрическата енергия 688

7.1. Общи въпроси за електрическите системи 688

7.1.1. Основни понятия 688

7.1.2. Номинални напрежения 689

7.1.3. Енергийни източници в енергийните системи 690

7.1.4. Електрически товар и загуби в енергийната система 691

7.1.5. Фактор (коефициент) на мощността со=> ф и подобрението му 693
7.2. Електрически централи, подстанции и трансформаторни постове 698

7.2.1. Силова част на електрическите централи 698

7.2.2. Електрическа част на електрическите централа 704

7.2.3. Трансформаторни подстанции 711

7.2.4. Разпрзделителни уредби за в.н, 714

7.2.5. Сьоръжения и конструктивим елементи за РУ 718

7.2.6. Трансформаторни постове 725

7.3. Въздушни електропроводи и електроразпределителни мрежи и т. н. 732

7.3.1. Общи сведения 732

7.3.2. Стълбове и фундаменти 732

7.3.3. Проводници 740

7.3.4. Изолатори за електропровод* 741

7.3.5. Арматури за електропроводи. Окачване на проводниците 744

7.3.6. Монтажни и габаритни разстояния 750

7.3.7. Заземяване на електропроводите 7*3

7.3.8. Характерни величини в съотношения при електропроводите 756

7.3.9. Избор на елементите за мрежи 758

7.3.10.Планове ва мрежи и електропроводи 761

7.4. Кабелни електропроводи и уредби 764

7.4.1. Основни понятия 764

7.4.2. Общи изисквания отнрсно кабелните линии 764

7.4.3. Кабелен линии, положени непосредствено в земята, в кабелни блокове и в тръби. Разпределителни касетки 768

7.4.4. Кабелии линии в кабелни помещении и промишлени сгради 769

7.4.5. Някои данни, необходими при полагано на кабелите 771

7.4.6. Кабелни муфи и съединители 772

7.4.7. Кабелни глави и накрайници 777

7.4.8. Характерни величини. Токово натоварвано на кабелите 782

7.4.9. Избор на кабелите

8. Електрически уредби за в.н. в сгради 789

8.1. Осветиитедни и силови електрически уредби в сгради 789

8.1.1. Основни понятия 789

8.1.2.,Схеми и планове на електрически уредби 794

8.1.3. Вид и особености на електрическата уредба в зависимост

от вида на помещението 899

8.1.4. Сечението па проводниците. Предпазване 895

8.1.5. Електроинсталационни апарати (уреди) и материали 814

8.1.6. Обши изисквания при направата на електрическите уредби 819

8.1.7. Електрически уредби с открито положени проводници 823

8.1.8. Електрически уредби с проводници в открито положени тръби 826

8.1.9. Скрити електрически уредби 830

8.1.10. Шинопроводи за н.н. 833

8.1.11. Захранване на подвижни консуматори. Електрически уредби на работни машини 836

8.1.12. Съединение на електрическите уредби в сгради с мрежата 837

8.2. Електрически табла за уредби за н. н. 839

8.2.1. Видове. Общи изисквания 839

8.2.2. Електрически табла за уредби в битови и административни сгради 841

8.2.3. Електрически табла за промишлени уредби 846

8.3. Специални електрически уредби в сгради 852

8.3.1. Сигнални уредби 852

8.3.2. Пожаросъобщителни уредби 857

8.3.3. Домофзнни уредби. Електрически брави 860

8.3.4. Електрически часовникови уредби 862

8.3.5. Заземителни устройства 864

8.3.6. Гръмоотводни уредби 870

9. Електрозадвижване 875

9.1. Основни понятия 875

9.1-1. Видове електрозадвижвания 875

9-1.2, Характерни величини и процеси при електрозадвижванията

9.1.3. Преводно отношение и к. п. д. на предавките. Привеждане на моментите към една скорост на въртене 878

9.1.4. Механически характеристики на електродвигателите и работните машини 879

9.2. Избор на електродвигатели за електрозадвижванията 881

9.2.1. Определяне вида на двигателя 881

9.2.2. Определяне мощността на електродвигателя 882

9.2.3. Мощност на двигателите за някои работни машини 885

9.2.4. Избор на двигателя по останалите технически показатели 887

9.3. Избор на пусхово-предпазна апаратура за електрозадвижваиията 888

9.3.1. Врсметокови характеристики на двигателите. Трайност на пусковия процес 888

9.3.2. Общи данни за избгра на пусково-предпазната апаратура за електрозадвижванията 891

9.3.3. Пусково-предпазна апаратура за пряко пускане на асинхронни двигатели 892

9.3.4. Изчисление съпротивлението на пускови реостати 893

10. Електрическо осветление 8S6

10.1. Основни понятия 396

30.1.1. Определения за светлинните величини и единици 896

30.1.2. Светлинни свойства на веществата 897

30.1.3. С 1?тлоразпределителна крива на светещо тяло 898

10.1.4. С1стеми и видове осветления 898

10.1.5. Показатели и изисквания за добро осветление 900

10.2. Светлинни източници и осветителни тела 902

10.2.1. Лампи с нажежаема жичка 902

10.2.2. Луминесцентни лампи 905

10.2.3. Метално-парни лампи 911

10.2.4. Глимлампи 912

10.2.5. Светещи тръби за реклами 913

10.2.6. Осветлителни тела

10.3. 0:ветление на помещения 917

10.3.1. Необходима осветеност на помещенията 917

10.3.2. Избср на вида « разположението на осветлителните тела за осветяване на помещения 918

10.3.3. Изчисляване осветлението на помещения 926

10.4. Външно осветление 930

10.4.1. Необходима осветеност на откритите плещи 930

10.4.2. Изб. р на вида и разположението на осветлителните тела при външно осветление 936

10.4.3. Изчисление на външно осветление 937

11. Елсктротермия

11.1. Основни понятия 939

11.1.1. Топлинни явления и свойства на телата 939

11.1.2. Принципи за електрическо загряване 940

11.2. Проводникови нагревателни елементи. 942

11.2.1. Общи сведения 942

Огкрнти нагревателни елементи 943

11.2.3. Закрити нагревателни елементи 946

11.2*4. Херметично затвсрени нагревателни елементи 948

11.2.5. Изчисление на проводниковите нагревателни елементи 948

11.3. Битови нагревателни уреди. Отопление на помещения

11.3.1. Общи сведения 953

11.3.2. Кухненски нагрзвателни урзди 955

11.3.3. Югии и други уреди за гладене 958

11.3.4. Нагрзвателни уреди за вода 9СО

11.3.5. Отопление на помещения. Отоплителни печки 965

11.3.6. Разни битови уреди за нагряване и сушене 968

11.4. Промишлени нагревателни уреди и уредби £69

11.4.1. Електрически съпротивителни пещи 5€9

11.4.2. Сушилни

10.3. 0:ветление на помещения 917

10.3.1. Необходима осветеност на помещенията 917

10.3.2. Избср на вида « разположението на осветлителните тела за осветяване на помещения 918

10.3.3. Изчисляване осветлението на помещения 926

10.4. Външно осветление 930

10.4.1. Необходима осветеност на откритите плещи 930

10.4.2. Изб. р на вида и разположението на осветлителните тела при външно осветление 936

10.4.3. Изчисление на външно осветление 937

11. Елсктротермия

11.1. Основни понятия 939

11.1.1. Топлинни явления и свойства на телата 939

11.1.2. Принципи за електрическо загряване 940

11.2. Проводникови нагревателни елементи. 942

11.2.1. Общи сведения 942

Огкрнти нагревателни елементи 943

11.2.3. Закрити нагревателни елементи 946

11.2.4. Херметично затвсрени нагревателни елементи 948

11.2.5. Изчисление на проводниковите нагревателни елементи 948

11.3. Битови нагревателни уреди. Отопление на помещения

11.3.1. Общи сведения 953

11.3.2. Кухненски нагрзвателни урзди 955

11.3.3. Югии и други уреди за гладене 958

11.3.4. Нагрзвателни уреди за вода 9СО

11.3.5. Отопление на помещения. Отоплителни печки 965

11.3.6. Разни битови уреди за нагряване и сушене 968

11.4. Промишлени нагревателни уреди и уредби £69

11.4.1. Електрически съпротивителни пещи 5€9

11.4.2. Сушилни

11.4.3. Електрически калорифери 975

11.4.4. Електрически споялшцм 975

12. Химически източници на електрическа енергия 977

12.1. Галванически елементи и батерии 977

12.1.1. Общи сведения 977

12.1.2. Въглено-цинкови галванически елементи и батерии (Лзкланше) 978

12.1.3. Други галванически елементи 982
12.2. Акумулатори 983

12.2.1. Общи сведения 983

12.2.2. Оловни акумулатори 984

12.2.3. Алкални кадмиево-никелови и желязо-никеловн акумулатори 993

12.2.4. Сребърно-цинкови акумулатори 997

12.2.5. Зареждане на акумулаторни батерии 999

12.2.6. Акумулаторни помещения 1002

13. Техника на безопасността *Ю03
13.1. Организация на техническото обезопасяване .1003

13.1.1. Основни понятия .1003

13.1.2. Закони, правилници и инструкции по техника на безопасността. Инструктажи .1094

13.2. Действия на електрическия ток върху човешкия организъм. Първа помощ на пострадал от електрически ток 1005

13.2.1. Електрически удар .1005

13.2.2. Електрически травми .1005

13.3.3. Първа помощ на пострадал от електрически ток .1007

13.3. Електрообезопасяване на съоръженията .1007

13.3.1. Подразделение на помещенията според опасността от токов удар 1010

13.3.2. Причини за злополуки от електрически ток. Основни предпазни мерки

13.3.3. Предпазно заземяване и зануляване . ЮЧ

{3.3.4.Предпазване от статично електричество Ю1б

13.4. Защитни средства и мерки за безопасна рабьта 1017

13.4.1. Защитни средства 1017

13.4.2. Технически мерки ва безопасна работа 1019

13.4.3. Организационни мерки за безопасна работа

Литература

Азбучник

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *