1960-Стъпка-по-стъпка-как-се-строи-панелен-блок

[1960] Стъпка по стъпка – как се строи панелен блок

[1960] Стъпка по стъпка – как се строи панелен блок

1960-Стъпка-по-стъпка-как-се-строи-панелен-блок
1960-Стъпка-по-стъпка-как-се-строи-панелен-блок

Монтажът на елементите е главният процес при строежа на панелен блок. Всички останали процеси се съгласуват и ораз­меряват съобразно с изискванията на монтажа.

Монтажът се състои от следните три основни групи операции:

а)   Поставяне и временно закрепване на елементите: подготовка на местата, където ще се установят в окончателно проектно положение елементите (почистване, полагане тънък слой от циментов разтвор, за да се осигури равномерност при опиране на ця­лата плоскост и плътност на връзките евентуално почистване на елементите;

закачване, вдигане и слагане на елементите на съответното място с кулокрана;

временно укрепване на елементите с монтажни крепители (обтежки и подкоси).

б)  Проверка (центровка) на елементите:

окончателно центроване на елементите, отговарящо на тяхното проектно положение, с приспособления и инструменти за отвесиране и хоризонтиране.

в) Окончателно закрепване на елементите — заваряване на съеди­нителните връзки:

заваряване на връзките (планки и др.); демонтаж на временни монтажни връзки; демонтаж на помощните монтажни крепители.

При монтажа на елементите трябва да се спазват по възможност следните основни принципни положения:

най-напред се монтират елементите от стълбищната клетка, благо­дарение на което отпада необходимостта от скелета;

за да се избегнe извършването на работи под действуващия куло­кран, монтажът да започне отначало от най-отдалечените места;

монтажът на стенните елементи да се извършва в такава после­дователност, че елементите винаги да затварят помещение (клетка). По този начин се осъществява естествена и ефикасна стабилност на еле­ментите, преди да се заварят връзките между тях. След монтажа на стенните елементи се започва монтирането на подовите елементи;

да не се приемат абсолютно никакви методи на монтаж, които биха били в разрез с изискванията на техниката по безопасност на труда.

Избраният ред за монтиране на всички елементи в един етаж е из­ложен в долната таблица:

Схема монтаж сутерен етажи Shema montazh suteren etazhi
Схема монтаж сутерен етажи Shema montazh suteren etazhi

Възприети методи за монтиране на елементите

  1. Сутерен, партер и етажи

За осигуряване на поточност в монтажа в хоризонтално положение всички етажи се разделят на три монтажни секции. Общо всеки етаж има 13 полета, напречни на сградата. Монтажът започва от крайна мон­тажна секция.

  1. Таван и покрив

Методът на монтиране на таванските и покривните елементи съществено се различава от този на етажите, тъй като покривните елементи се застъпват един с друг в определена посока. Таванът, заедно с покрива, се разделя на 4 монтажни секции, както е показано на схемата:

Схема покривен монтаж Shema pokriven montazh
Схема покривен монтаж Shema pokriven montazh

–-

От Едропанелни безскелетни жилищни сгради, София, Техника, 1960 г.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *