Центрофуги за пране Рубин и Бисер

Центрофуги за пране Рубин и Бисер

Центрофуги за пране Рубин и Бисер

Центрофуги за пране Рубин и Бисер
Центрофуги за пране Рубин и Бисер

Както е известно на всяка добра домакиня, след изпиране прането трябва да се изцеди. Това е необходимо да се направи, преди то да се простре да съхне. Традиционните перални-казан като ТАЗИ  например са били комплектовани с механична изстисквачка с гумени валци като изобразената на следната снимка:

Центрофуга за пране Centrofuga za prane
Центрофуга за пране Centrofuga za prane

Тя датира от 40-те и 50-те години на ХХ век. Още тогава обаче хората не са били напълно доволни от нея, защото по този начин не е въз­можно да се постигне изцеждане с остатъчна влаж­ност по-малко от 100 %. Това означава, че във всички случаи прането трябва да се простира, т. е. не се решава поставеният въпрос.

За да бъде прането годно за гладене, остатъчната му влажност не трябва да бъде повече от 50—55%. Такава остатъчна влажност може да бъде постиг­аната с помощта на центрофуга.

Главната част на този уред е центрофугиращият барабан, чиято образуваща цилиндрична повърхнина в повечето случаи е перфорирана. В някои случаи обра­зуващата повърхнина има формата на пресечен конус с отвори по периферията на дъното.

Такива уреди в историята на българската техника са познати два – Рубин и Бисер. Тях ще Ви представим днес в Сандъците – Sandacite

Българската домакинска центрофуга за пране Рубин (снимката по-долу) е специално предназначена за комплектуване към пе­ралните машини ЕП-60, ЕП-64 и ЕП-64 Т, Влиза в производство през 1963 или 1964 г. Центро­фугиращият й барабан е цилиндричен, перфориран и горещо поцинкован. Включването и изключва­нето на двигателя се осъществява чрез ръчката, която затваря капака така, че да може да се поставя във включено положение само когато е затворен.

Двигателят на центрофугата е асинхронен, с постоянно включен пу­сков кондензатор. Системата, образувана от центрофугиращия ба­рабан и двигателя, е ока­чена върху три еластични каучукови амортисьора, които поемат всички треп­тения. Кожухът е от лис­това стомана с лаково по­критие. Съединяването с електрическата мрежа ста­ва с неснемаем кабел с щепсел.

Центрофуга за пране Рубин Centrofuga za prane Rubin
Центрофуга за пране Рубин Centrofuga za prane Rubin

Технически данни:

Номинална консу­мирана мощност 110 W; номинално напрежение 220 V, вид на тока — променлив 50 Hz; вместимост сухо пране 1,5 кг; остатъчна влажност  на прането след центрофугиране – до 55 %; време на центрофу­гиране – до 5 минути; диаметър на барабана 260 мм; обороти на барабана (синхронни) 3000 об/мин; вид на защита — защитена от капеща вода и електри­ческа защита II кл; размери — височина 435 мм, широчина 340 мм. 

След цен­трофугирането дръжката на капака също се завъртва наляво, с което се изключва двигателят. Поради липса на спирачка в този модел центрофуга необходимо е да се изчака малко, за да се спре ба­рабанът, и едва след това да се отвори капакът.

Поддържане

Центрофугите за пране Ру­бин не изискват почти никакво поддържане. Лаге­рите са втулки от синтерован бронз, които не се нуждаят от допълнително мазане, Едно допълни­телно мазане в отделни случаи може да се окаже вредно поради възможно взаимодействие между старото и новото масло. 

Двигателят и останалите електросъоръжения на центрофугата Рубин стават достъпни по следния начин: избива се щифтът на ръчката за включване и изключване, изважда се ръчката, отвиват се че­тирите винта по горния ръб на кожуха и се изважда гърловината. Отвива се гайката в барабана (дясна резба) и се изважда нагоре центрофугиращият ба­рабан. Отвиват се винтовете по долния ръб на ко­жуха и кожухът се изважда внимателно право на­горе. При това всички части на центрофугата са достъпни за преглеждане и ремонт. 

Сменяването на амортизиращите колонки се из­вършва, като се развият съответните болтове. Сглобяването се извършва по обратен ред. За обиране осевата хлабина на ротора на двига­теля служи регулиращият винт, който се намира от долната страна на двигателя. Положението му се фиксира със законтряща гайка. Регулирането се извършва, без да е необходимо даденото по-горе разглобяване, като се изважда само пластмасовото капаче. С помощта на тръбен ключ 10 мм се отвива малко гайката и с отвертка през тръбния ключ се завива или отвива регулиращият винт според нуж­дата. След това гайката се притяга, като с отверт­ката винтът се държи неподвижен.

Малко след това – през 1966 г. – се появява нова домакинска центрофуга за пране. Тя се нарича Бисер и също е произведена в Завода за електри­чески домакински уреди Елпром Варна. Тя е по-голяма от Рубин и се различава от нея по следното: задвижването става чрез електродвигател! Ремъ­кът е тип «О», 10/6 х 560 мм. Центрофуги­ращият барабан е мон­тиран върху главина с ремъчна шайба и спи­рачен диск. При завър­тане на дръжката на капака наляво, освен че се изключва двигате­лят, но се задейства и една челюстна спи­рачка, която спира ба­рабана, преди да се от­вори капакът. По този начин се осигурява пъл­на безопасност при ра­бота с центрофугата.

Технически данни:

Номинална консу­мирана мощност 250 W, номинално напрежение 220 V, вид на тока — променлив 50 Hz.  Bместимост сухо пране 3 кг. Остатъчна влажност на прането след центрофугиране – до 55 %, време за центро­фугиране – до 5 мин, диаметър на барабана 200 мм, обороти на барабана .2400 об/мин, обороти на елек­тродвигателя 8000 об/мин, вид на защита: защитен от капеща вода и ел, защита — II клас; размери: ви­сочина 640 мм, диаметър 400 мм, тегло 30 кг.

Центрофуга за пране Бисер Centrofuga za prane Biser
Центрофуга за пране Бисер Centrofuga za prane Biser

Начин на употреба на центрофугата  Бисер

Центрофугата се поставя на равно място и след като се провери съответ­ствието на напрежението по табелката с това на захранващата мрежа и се отвори капакът на центро­фугата, Щепселът се поставя в контакта. Под улея се поставя съд за събиране на водата. В барабана на центрофугата се поставя до 3 кг сухо пране. При зареждането на центрофугиращия барабан е желателно прането да се подреди на хоризонтални пластове — тогава ефектът на центрофугиране е по-бърз и дебалансът — по-малък. След зареждане на барабана се поставя предпазният полиетиленов диск и се затваря капакът на центрофугата, като включващият лост се завърта в посока, указана на капака, при което се освобождава спирачката на барабана и се включва двигателят. Центрофугира­нето продължава 3—5 минути. След завъртването на лоста наляво центрофугата се изключва, а съще­временно се задействува спирачката на барабана и след спирането му центрофугата се изпразва и е готова за ново зареждане.

Поддържане

Центрофугите за пране Бисер не се нуждаят от особено поддържане. По-често срещащи се повреди са: износване на графитовиге четки на двигателя, прехлъзване на ремъка при скъсването му и пов­реди в електрическите съоръжения,

Разглобяването на центрофугата се извършва по следния ред: избива се щифтът на ръчката за затва­ряне на капака и се изважда, отвиват се винтовете на гърловината и тя се изважда нагоре. След това се отвиват винтовете при основата и двете гайки на оста на барабана. Снема се клиновият ремък. С леко почукване с дървен чук оста се избива нагоре, като същевременно внимателно се издърпва нагоре и кожухът. След това разглобяване стават леснодо­стъпни всички части на центрофугата. Сглобяването се извършва по обратен ред.

Обтягането на ремъка се извършва по следния начин. Разхлабва се гайката на болта, който служи за ос на носача на електродвигателя. Обтяга се ремъкът чрез отдалечаване на двигателя от оста на барабана. В това положение гайката отново се за­тяга. Сглобяването се извършва по обратния ред.


Литература:

Асланов, И., Цв. Кунев. Електрически домакински уреди. София, Техника, 1967.

Хаджикостов, К.,  Попов, Иван Николов. Електричеството в нашия дом. София, Нар. младеж, 1961.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *