Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250

Хладилник Мраз 250 + схема

В Сандъците – Sandacite подготвихме пълна информация за нашия Мраз 250.

Хладилник Мраз 250 + схема
Хладилник Мраз 250 + схема

Домашният хладилник Мраз 250 се произвежда от 1982 г. в Хладилния завод Антон Иванов в София. Уредът служи за охлаждане и съхранение на хранителни продукти, напитки и за получа­ване на малки количества лед на, бучки.

Изпълнен е във вид на правоъгълен шкаф, боядисан с бяла печена боя, придаваща му хубав външен вид. За топлои­золационен материал е използван твърд пенополиуретан.
Вътрешното устройство на хладилника показано на долната фигура.

Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250
Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250

Охлаждането се извършва с помощта на херметичен хла­дилен агрегат — компресорен тип, зареден с хладилен агент Фреон 12.

Компресорът се смазва със специално масло. Количеството на хладилния агент и маслото не се изменят с течение на времето при експлоатация на хладилника. Поддържането на желаната ниска температура в хладилната камера се извършва автоматично с помощта на термостатта.

Електрическата инсталация на хладилника е електрообезопасена.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на Мраз 250:

Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250
Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250

Комплектност на изделието:

В комплекта на един домашен компресорен хладилник влизат:

а)    Хладилник………………………………………………………………………. 1

б)    Скара………………………………………………………………………………….. 4

в)     Съд за плодове и зеленчуци……………………………………………. 2

г)     Вана за лед………………………………………………………………………… 2

д)     Вана за обезскрежаване…………………………………………………… 1

е)     Полица стъклена……………………………………………………………… 1

ж)     Преграда с клапа……………………………………………………………… 1

з)      Балкон……………………………………………………………………………… 3

и)     Форма за яйца…………………………………………………………………… 4

к)      Полица пластмасова……………………………………………………….. 2

л)      Съпроводителна документация…………………………………….. 1

Всички окомплектоващи изделия от т. т. „б“ до „л“ вклю­чително са поставени в предвидените за целта канали и места по хладилната камера и вътрешния капак на вратата, или са отделно опаковани.

КАК СЕ ПРЕНАСЯ Мраз 250

 1. Хладилникът да се пренася в оригиналната му опаковка и във вертикално положение.
 2. По време на пренасяне, върху горната плоскост да не се поставят други предмети.
 3. При товарене и пренасяне да не се обръща и да не се накланя повече от 45° Целзий. При неспазване на това изискване, може да се стигне до сериозна повреда на хладилния компре­сор и излизането му от употреба.
 4. Хладилникът да се предпазва от дъжд, влажност и всякакви външни действия.
 5. За повредите, които произтичат от неспазване на гор­ните указания, заводът не поема отговорност.

Важни указания

 1. Забранява се ползването на неизправен контакт. Задължително трябва да се ползва само занулен контакт „Шуко“.
 2. Забранено е удължаването на захранващия кабел и другите проводници на ел. инсталацията. Задължително да се ползва щепсел „Шуко“.
 3. Почистването на хладилника се извършва, след като се изважда щепсела от контакта.
 4. По време на работа вратата на хладилника да се отваря само когато се налага и то за кратко време.
 5. Забранява се поставянето близо до хладилника на горими материали.
 6. По време на работа, ел. проводниците да не се допират до компресора.
Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250
Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250

Разполагане и пускане в действие на хладилника Мраз 250

 1. Хладилникът да се разопакова грижливо, без повреж­дане на боядисаната повърхност и другите елементи.
 2. След грижливо разопаковане на принадлежностите, същите се поставят на местата си в хладилника, както е пока­зано на втората фигура.
 3. Хладилникът се поставя, колкото се може по-далече от всякакви източници на топлина (напр. слънчеви лъчи, печки, ел. котлони и др.). В съседство с газова или електрическа печка, при междина по-малка от 5 см да се постави изолираща плоча (напр. азбест) с дебелина 0,5— 1,0 см.
 4. Хладилникът да се постави на равна плоскост с оглед избягване на денивелация и люлеене при работа.
 5. Преди да се включи в ел. мрежа, трябва да се провери изправността на контакта и налице ли са предписанията от т. 1 и 2 от раздела „Важни указания“, а също така и напре­жението на инсталацията.
 6. Пространството над агрегата на хладилника трябва да бъде свободно от всякакви предмети с оглед осигуряване необходимата циркулация на въздуха за охлаждане на агрегата.
 7. Околната температура на помещението в което се раз­полага хладилникът, не трябва да превишава 32° С.

УПОТРЕБА НА ХЛАДИЛНИКА

За по-доброто съхранение на хранителните продукти и за икономично използване на ел.. енергия трябва да се изпълни следното;

а)  Принадлежностите да се поставят на съответните им места.

б)  Скарите да не се покриват с хартия и друга мате­рия, защото това ще влоши циркулацията и режима на рабо­тата в камерата.

в)  По време на работа на хладилника, вратата да се отваря само при нужда и за кратко време, тъй като това увели­чава заскрежаването на изпарителя и разходът на ел. енергия.

г)  В хладилникът да не се поставят горещи ястия. Същите преди поставяне в хладилника, да се охлаждат до стайна температура.

д)  Продуктите, които имат мирис, да се опаковат в целофан, пластмасова кесия или да се поставят в закрит съд.

Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250
Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА в Мраз 250

Поддържането на желаната температура в отделението за охладени продукти и нискотемпературното отделение се извър­шва с помощта на термостат и клапата разположена в задния край на преградата, под изпарителя..

Клапата има две крайни положения:

 • Отворено — при изтеглен палец до предно крайно по­ложение.
 • Затворено — при натиснат палец до задно крайно по­ложение.

Съществува вариант и на клапа без палец, тогава ваната за обезскрежаване стои върху най-горната скара.

Възможни са и междинни положения на клапата.

При околна температура до +25° С клапата трябва да бъде затворена, а при по-високи — отворена.

На настройващия диск на термостата са нанесени цифрите от 0 до 7. Позиция „1“ съответства на минимално охлаж­дане, позиция „7“ — ма максимално, а позиция „0“ означава изключено положение.

Останалите цифри съответствуват на междинни степени между минималното и максималното охлаждане.

Настройката се извършва, като се поставя съответната цифра срещу стрелката, намираща се в непосредствена бли­зост до диска.

Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250
Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250

СЪХРАНЕНИЕ на хранителни продукти и напитки

Използването на полезния обем на хладилника трябва да става при следното приблизително разполагане на продуктите:

а) Различни видове меса се съхраняват в затворен съд, или пакетирани.

б)   Маслото се съхранява в оформената част на вът­решната страна на вратата, в специалното отделение закрито с капак.

в)   Яйцата се съхраняват в специално оформените за тази цел пластмасови подвижни форми. Формите за яйца могат да се махат, когато мястото ще се използува за други нужди, а след сваляне и на полиците, в по-долното отделение могат да се поставят по-високи бутилки.

г)   Приготвените ястия се съхраняват на скарите в затворени съдове.

д)   Пресните продукти се поставят на скарите, или на вътрешната страна на вратата. Пресни плодове и зеленчуци се съхраняват в пластмасовите съдове, след добро измиване и подсушаване. Съдовете трябва да бъдат покрити с полицата, за да се предпазят продуктите от изсушаване.

е)   Замразени продукти се съхраняват в нискотемпературното отделение. Допустим срок на съхранение — 1 месец.

ж)  Бутилирани напитки се съхраняват на предвидените за целта места на вратата.

з)     Във ваната за обезскрежаване, когато не е задей­стван обезскрежителен процес, могат да се съхраняват месни продукти, като например кайма.

В приложената таблица са дадени нормалните и максимал­ните догустими срокове за съхранение на различни хранителни продукти и напитки в хладилника, при температура от 2° С до 8° С.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕД с Мраз 250:

Получаването на лед на бучки се извършва в специални ванички, разположени в нискотемперагурното отделение. За целта ваничките се напълват с чиста вода, нивото на която трябва да бъде до 5—6 мм под горния ръб на ваничката. За по-бързото получаване на лед, копчето за термостата може да се постави на положение „7“.

Отделянето на леда от ваничките става най-лесно, като се поставят същите за кратко време в течаща вода от чешмата.

Таблица за времесъхранението на хранителните продукти:

Наименование Време н нение

норм.

а съхра- в дни

макс.

Кайма сурова ………………………………………………………… 1 2
Спанак, грах………………………………………………………….. 1 2
Риба пресна рибни консерви отворени …………………… 1 3
Зеленчукови консерви отворени ……………………………. 1 3 –
Колбаси пушени, кайма печена, готови ястия, 2 4
риба варена ……………………………………………………. 2 4
Месо сурово, пилета пресни, риба (печена, пушена) 2 5
Мляко, сметана, млеко на прах……………………………….. 2 5
Салата…………………………………………………………………… 2 5
Плодови консерви отворени ………………………………….. 2 5
Месо варено, пилета (печени, варени) 3 6
Месо печено………………………………………………………….. 3 7
Масло (за ежедневна консумация) …….. 3 7
Зелен фасул, грах (шушулки)………………………………….. 4 7
Гвърди плодове, костилкови, ягодоплодни …………….. 2 10
Пушени продукти (без рибни)………………………………… 4

4

10

10

Мариновани консерви затворени (рибни)…………………. 10 15
Масло (запас) яйца………………………………………………… 10 15
Зеле, кореноплодни зеленчуци ………………………………. 10 15

ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ (размразяване) на изпарителя

При продължителна работа повърхността на изпарителя се покрива с по-дебел слой скреж, което влошава охлаждането на хладилната камера. Това налага да се прави редовно обез­скрежаване на изпарителя най-късно при достигане на 5 мм обща дебелина на скрежта. Обикновено е необходимо да се обезскрежава не по-рядко от 10—15 дни.

Обезскрежаването се задейства с ръчно натискане на копчето в центъра на настройващия диск, с което хладилния агрегат се изключва. Настройката на термостата при това не се променя, щепсълът остава включен в контакта и вратата на хладилника затворена. Скрежта от изпарителя се стопява и водата изтича в обезскрежителната вана. След извършване на обезскрежаването, агрегатът се задействува автоматично и започва нормален цикъл на охлаждане. Водата събрана в обез­скрежителната вана се отстранява.

Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250
Хладилник Мраз 250 Hladilnik Mraz 250

Забранява се отстраняването на скрежта от изпарителя с остри метални предмети или чрез нагряване, тъй като това може да доведе до сериозни повреди на хладилника.

ПОВРЕДИ на хладилника Мраз 250

Препоръчва се периодично почистване на хладилника. Преди почистването е необходимо да се извади щепсела от контакта. За да запази своя първоначален гланц, хладилникът трябва да се почиства външно ежеседмично със слабо затоп­лена, чиста вода и след това да се подсуши със суха кърпа. Вътрешността на хладилника и пластмасовите принадлежности се измиват със слабо затоплена вода, към която се прибавя малко оцет (две супени лъжици на литър вода). Трябва да се внимава, да не влиза вода в блока с термостата и осветител­ното тяло. След това се подсушава със суха кърпа. В никакъв случай не трябва да се използват сапунени препарати или силно меришещи почистващи средства. Кондензаторът, разпо­ложен на гърба на хладилника, се почиства един два пъти през годината с прахосмукачка или мека четка.

При използуване на хладилника за по-дълго време, е необ­ходимо да се извади щепсъла от контакта и да се остави вра­тата му леко отворена, за да се избегнат нежелани миризми.

Неизправности и начин за отстраняването им

Ако хладилникът не работи нормално, преди да се извика техник от сервизната база, е необходимо да се провери:

 • Изправността на контактуване на щепсъса в електри­ческия контакт.
 • Наличието на ток в електрическата мрежа и напреже­ние 187 — 242 V.
 • Изправността на електрическия предпазител, през който се захранва контакта на хладилника.
 • Правилността на монтажа на хладилника и наличието на съответните разстояния отзад и над хладилника за цирку­лация на въздуха.
 • Плътното затваряне на вратата от всички страни.

Ако след проверката на горните точки и след отстраня­ване на евентуални пропуски, хладилникът не работи нормално, е необходимо да се потърси помощта на хладилен техник.

Електрическа схема на хладилника Мраз 250:

Хладилник Мраз 250 схема Hladilnik Mraz 250 shema
Хладилник Мраз 250 схема Hladilnik Mraz 250 shema

А този хладилник ползвали ли сте го? :)

Български хладилник Мраз 80

Share this post

Comment (1)

 • Павлова Reply

  Имам ги и трите модела хладилници, които си работят безупречно. Мога да изпратя даже снимки. Павлова

  08.06.2017 at 15:56

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *