Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A

Хладилник Мраз 120А + схема

Мраз 120А от Сандъците – Sandacite!

Хладилник Мраз 120А + схема
Хладилник Мраз 120А + схема

Домашният хладилник Мраз 120 А  е от абсорбционен тип. Произвежда се от 1985 г. в Хладилния завод Антон Иванов София.  Служи за охлаждане и съхранение на хранителни продукти и напитки и за получаване на малки количества лед на бучки.

Изпълнен е във вид на правоъгълен шкаф, боядисан по специална технология с бяла боя. Горната му част е оформена като спомагателна масичка от декоративен гетинакс. Охлажда­нето се осъществява от абсорбционен агрегат, зареден с водо- амонячен разтвор при съответно налягане.

Регулирането на температурата в хладилника се извършва автоматично чрез термостат. За топлоизолационен материал е използуван твърд пенополиуретан.

Електрическата инсталация на хладилника е електрообезопасена.

Общото устройство на хладилника е показано на долната фигура:

Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A

ЛЕГЕНДА : 1. Шкаф; 2. Настройващ диск; 3. Плот; 4. Изпарител; 5. Врата с магнитен уплътнител; 6. Отделение за яйца; 7. Отделение за масло; 8. Скара; 9. Хладилна камера; 10. Полица; 11. Съд за плодове; 12. Осветително тяло с бутон; 13. Крак; 14. Балкон

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на Мраз 120А:

Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ в кашона заедно с хладилника:

 • хладилник (разбира се!) – 1
 • скари – 2
 • ваничка за получаване на лед – 1
 • съд за размразяване (обезскрежаване) – 1
 • стъклена поличка – 1
 • съд за съхранение на плодове – 2
 • подвижни балкончета (летвички за вътрешната страна на вратата –  по-нататък ще видим за какво се използват) – 3
 • едно ръководство за употреба – 1

ТРАНСПОРТИРАНЕ

 1. Хладилникът да се пренася в оригиналната си опаковка и във вертикално положение.
 1. По време на пренасяне върху горната плоскост да не се поставят други предмети.
 2. Хладилникът да се предпазва от дъжд, влага и всякакви външни вредни въздействия.
 3. За повредите, които произтичат от неспазване на гор­ните указания, заводът не поема отговорност.
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120AХладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A

 

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

 1. Забранява се използуването на неизправен контакт. Задължително трябва да се ползува само занулен контакт „Шуко“.
 2. Забранено е удължаването на захранващия кабел и другите проводници на ел. инсталацията. Задължително да се ползва щепсел „Шуко“.
 3. Почистването на хладилника се извършва ,след като се изважда щепселът от контакта
 4. По време па работа, вратата на хладилника да се отваря само когато се налага и за кратко време.
 5. Забранява се поставянето близо до хладилника на горими материали.

ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ на хладилника Мраз 120А

 • Хладилникът да се разопакова грижливо, без повреж­дане на боядисаната повърхност и други елементи.
 • След грижливо разопаковане на принадлежностите, съ­щите се поставят на местата си в хладилника, както е пока­зано на фиг. 1.
 • Хладилникът се поставя, колкото се може по-далече от всякакви източници на топлина (слънчеви лъчи, печки, ел. кот­лони и др.). Гърбът на хладилника (края . на решетката) да стои на 40—60 мм от стени и други предмети, за да се осигури необ­ходимата циркулация на въздуха около кондензатора.
 • Хладилникът да се постави на равна и стабилна основа. При нужда да се нивелира с помощта на четирите регулируеми крачета.
 • Преди да се включи в ел. мрежа, да се провери изправ­ността на контакта.
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A

УПОТРЕБА на хладилника

 • Принадлежностите да се поставят на съответните им места.
 • Скарите да не се претрупват с продукти и да не се покриват, защото това влошава правилната циркулация на въз­духа на камерата.
 • В хладилника да не се поставят горещи ястия и про­дукти. Същите преди това трябва да бъдат охладени до стайна температура.
 • Продуктите, особено които имат мирис, да се опаковат в целофан, пластмасова кесия, или да се съхраняват в затво­рен съд.

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Поддържането на желаната температура в отделението за охладени продукти и нискотемпературното отделение се из­вършва с помощта па термостата (илюстрация 2) На настройващия диск на същия са нанесени цифри от 0 до 7. Позиция 1 съог- ветствува на минимално охлаждане, поз. 7. на максимално охлаждане, а поз. 0 изключено. Останалите цифрп са меж­динни степени между минималното и максималното охлаждане.

Настройката се извършва, като се поставя съответната цифра срещу стрелката, намираща се в непосредствена бли­зост до копчето.

В приложената таблица са дадени нормалните и максимал­ните допустими срокове за съхранение на различни хранителни продукти и напитки при температура от + 2 до + 8° С.

Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A

СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ

 1. Различни видове меса се съхраняват в затворен съд или пакетирани.
 2. Маслото се съхранява в специално отделение на вра­тата, закрито с капак.
 3. Яйцата се съхраняват в оформените за тази цел гнезта на вратата.
 4. Ястия се съхраняват върху скарите в закрити съдове.
 5. Пресните продукти се поставят на скарите или па вътреш­ната стена на вратата. Пресни плодове и зеленчуци се съхра­няват в пластмасовите съдове, след добро измиване и изцеж­дане на водата. Съдовете трябва да бъдат покрити с полицата за да се предпазят продуктите от изсушаване.
 6. Малкогабаритни замразени продукти могат да се съхра­няват лз нискотемпературното отделение. Допустим срок на съ­хранение — една седмица.
 7. Бутилирани напитки се съхраняват в гнездата на вра­тата, преградени с балкони, или върху скарите.

В долната таблица са дадени нормалните и максимал­ните допустими срокове за съхранение на хранителни продукти и напитки в хладилника Мраз 120А:

Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕД

Ваничката за добиване на лед се налива с вода, така че нивото на водата да бъде до 5 мм под горния й ръб и след това се поставя в отделението на изпарителя. Копчето на термостата се поставя па положение „максимум“ и след полу­чаването на лед, ваничката се изважда ог отделението, поставя се дъното й във вода, при което ледените кубчета леко се освобождават от преградите.

РАЗМРАЗЯВАНЕ (ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ) НА ИЗПАРИТЕЛЯ

При продължителна работа повърхността на изпарителя се покрива със скреж, сняг, а понякога и с лед, обстоятелство, което в значителна степен понижава студоотдаването в хла­дилната камера.

Най-доброто охлаждане на хладилната камера се постига тогава, когато тръбите на изпарителя са леко покрити с бял, шуплест скреж. Когато това покритие достигне дебелина 6—8 мм, е необходимо да се извърши обезскрежаване на изпа­рителя. Това се налага обикновено през 15 дни, но при нали­чието на нормално заскрежаване, обезскрежаването може да се прави през 20—30 дни.

Размразяването на изпарителя на Мраз 120А (а и на подобните хладилници) става по следния начин:

а)   изважда се щепселът от контакта;

б)   изваждат се продуктите;

в)   изважда се ваничката за лед;

г)   така хладилникът се оставя до пълното му разскрежаване. За ускоряване на процеса, ваничката за лед може да се напълни с топла вода и се постави на мястото за полу­чаване на лед;

д)   изхвърля се водата от пластмасовата разскрежителна ваничка;

е)   подсушава се вътрешността на хладилника със суха и мека кърпа.

Препоръчва се периодично почистване на хладилника. Преди почистването е необходимо да се извади щепселът от контакта. За да запази своя първоначален гланц външно, хладилникът трябва да се почиства ежедневно със слабо затоплена, чиста вода и след това да се подсуши със суха кърпа. Вътрешността на хладилника и пластмасовите принадлежности (без изпари­теля) се измиват със слабо затоплена вода, към която се при­бавя малко оцет (две супени лъжици на литър вода), а след това с чиста вода.

Трябва да се внимава да не влиза вода в осветителното тяло. След това се подсушава със суха кърпа. В никакъв случай не трябва да се използуват сапунени препарати или силно миришещи почистващи средства. Кондензаторът, разпо­ложен на гърба на хладилника, се почиства един-два пъти през годината с прахосмукачка или мека четка.

При неизползване на хладилника за по-дълго: време е необходимо да се извади щепселът от контакта и да се’остави вратата му леко отворена, за да се избегнат нежелани миризми.

НЕИЗПРАВНОСТИ в МРАЗ 120А и НАЧИН ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Ако хладилникът не работи нормално, преди да се Извика техник от сервизната база, е необходимо да се провери:

 • изправността на контактуване на щепсела в електри­ческия контакт;
 • наличност на ток в електрическата мрежа, 187—242 В;
 • изправността па електрическия предпазител, през който се захранва контактът на хладилника;
 • правилността на монтажа на хладилника и наличието на съответните разстояния отзад и над хладилника за цирку­лация на въздуха
 • ако след проверка па горните точки хладилникът не работи нормално, е необходимо да се потърси помощта на квалифициран хладилен техник.

Ето и нещо, което ще бъде полезно на някой, желаещ да ремонтира хладилника. Схемата:

Хладилник Мраз 120А схема Hladilnik Mraz 120A shema
Хладилник Мраз 120А схема Hladilnik Mraz 120A shema

Ето и търговската документация на нашия Мраз 120А. Той е служил примерно и доказателството за това е, че в таблицата за извършени поправки в сервиза няма отбелязано нито едно събитие.

Но да караме поред. Гаранционната карта:

Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A

Фактура от Нармага, от който е бил закупен:

Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A
Хладилник Мраз 120А Hladilnik Mraz 120A

Хладилник Мраз 250 + схема

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *