Характерни повреди в радиоприемниците

Характерни повреди в радиоприемниците

В Сандъците – Sandacite класифицирахме всички характерни повреди в радиоприемниците. :)

Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

Този списък ще Ви помогне, ако имате пред себе си замлъкнал лампов  апарат и решите да се заемете с неговия ремонт. Защото за причината на много от повредите в радиата може да се съди по характерните им прояви. Освен това голяма част от повредите са общи за всички апарати. Дефектите могат да се систематизират, както следва:

а)   приемникът не работи и лампите не се загряват;

б)   приемникът не работи, но лампите се загряват;

в)   приемникът работи слабо;

г)   приемникът прекъсва периодично работата си;

д)   приемникът работи с изкривявания ;

е)   приемникът пищи;

ж)   приемникът вие;

з)    приемникът бръмчи;

и)   приемането е придружено с трясъци;

к)   приемането е придружено със звънтене.

Ще разгледаме подробно тези типове повреди.

Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

1.   Приемникът не работи, но лампите се загряват

 1. Пробит кондензатор в анодната верига (респ. анодните вериги) на токоизправителната лампа. Трансформаторът се за­грява недопустимо, а понякога лампата искри.
 2. Токоизправителната лампа е повредена.
 3. Един от двата филтрови електролитни кондензатора е пробит (има късо съединение).
 4. Прекъснато е филтрового съпротивление, филтровият дросел или възбудител в ата намотка на електродиамичния ви­сокоговорител.
 5. След втория електролитен кондензатор липсва анодно напрежение поради късо съединение.
 6. Анодното напрежение след втория електролитен конден­затор е прекъснато.
 7. Прекъсната е първичната намотка на изходния транс­форматор; има опасност за крайната лампа.
 8. Пробит е кондензаторът в анодната верига на крайната лампа.
 9. Прекъсната е трептящата бобинка на високоговорителя.
 10. Крайната лампа е повредена.
 11. Н. ч. лредусилвателна лампа е повредена.
 1. Късо съединение в н. ч. екранирани проводници.
 2. Пълно късо съединение в променливия кондензатор

2.   Приемникът работи слабо

 1. Изтощена е някоя от лампите.
 2. Късо съединение в изходния трансформатор.
 3. Липсва захранващо напрежение на някой от електродите на н. ч. лампи.
 4. Липсва захранващо напрежение на някоя от екранира­щите решетки на лампите.
 5. Потенциометърът за регулиране на силата на звука е повреден.
 6. Повреден катоден кондензатор.
 7. Повреден кондензатор в някой м. ч. филтър.
 8. Разстроен е м. ч, усилвател.
 9. Разстроени входна и осцилаторни кръгове.
 10. Прекъснат е антенният свързващ кондензатор.
 11. Изгоряла е антенната бобина.
Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

3.   Приемникът прекъсва периодично работатаси

 1. Лош контакт във веригата на антената извън апарата.
 2. Лош контакт в антенната верига в апарата.
 3. Частично късо съединение в променливия кондензатор.
 4. Лош контакт в ключа за вълни (клавишния блок).
 5. Повреден е потенциометърът за регулиране на силата ма звука.
 6. Повреден кондензатор.
 7. Повредено съпротивление.
 8. Лоша изолации на някой от свързващите проводници.
 9. Лоша спойка.
Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

4.   Приемникът работи с изкривявания

 1. Изтощена токоизправителна, крайна или н. ч. предусил- вателна лампа.
 2. Пробит катоден блок.
 3. Лошо центрован високоговорител.
 4. Свързващият кондензатор в н. ч. усилвател има утечка.
 5. Повреда във веригата на отрицателната обратна връзка.
 6. АРУ не действа.
Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

5   Приемникът пищи

 1. Лоша селекхивност.
 2. Филтърът за 9 кхц в анодния кръг на крайната лампа ме действува.
 3. Повредена м. ч. усилвателна лампа.
 4. Проводникът, който свързва анода на крайната лампа с изходния трансформатор, е много близо до първата решетка (качулката) на н. ч. предусилвателна лампа или до потенцио­метъра за регулиране на силата на звука.
 5. Повреден променлив кондензатор.
 6. Повредени филтриращи кондензатори в н. ч. усилвател.
 7. Екранът на проводника за грамофонната мембрана не е свързан с шасито на апарата.
 1. Повишени напрежения във в. ч. стъпала.
 2. Остаряла анодна батерия при батерийните апарати.
Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

6.   Приемникьт вие

 1. Акустична обратна връзка между високоговорителя и променливия кондензатор.
 2. Акустична обратна връзка между високоговорителя и смесителната лампа.
 3. Шасито е стегнато много силно към кутията (гумичките са извадени).
 4. Изсъхнали филгрови електролитни кондензатори (с на­мален капацитет); изсъхналите кондензатори имат голямо съ­противление.
 5. Разменени краища на отрицателната обратна връзка.
 1. Сипна положителна обратна връзка.
 2. Повредена н. ч. предусилвателна лампа.
Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

7.   Приемникът бръмчи

 1. Лошо заземяване.
 2. Лошо нагласен ентбрумер.
 3. Недостатъчно филтриране в токозахранващото стъпало.
 4. Прекъснат в. ч. филтров кондензатор в мрежовата част (в първичната или във вторичната страна на мрежовия транс­форматор).
 5. Незаземена екранираща намотка на мрежовия трансфор­матор.
 6. Прекъснат електролитен кондензатор в токозахранващата група.
 7. Късо съединение във филтровил дросел или във възбу­дителната намотка на електродинамичния високоговорител.
 8. Незаземени екрани на решетъчни проводници.
 9. Повредена крайна лампа
 10. Незаземен грамофонен електродвигател.
Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

8.   Приемането е придружено с трясъци

 1. Лош контакт в потенциометъра за регулиране на силата на ввука.
 2. Лош контакт в ключа за вълни (клавишния блок).
 3. Частично късо съединение в променливия кондензатор.
 4. Окислени заземителни пластивки на променливия кон­дензатор.
 5. Лош контакт в антенния кръг.
 6. Лош контакт в антенната верига извън приемника.
 7. Поява на електрически заряди при движение на скалния механизъм.
Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

9. Приемането е придружено със звънтене

 1. Незатегнати шайбички резонират.
 2. Лошо центрована трептяща бобинка.
 3. Разлепени проводници на трептящата бобинка.
 4. Скъсана хартиена мембрана на високоговорителя.
 5. Скъсана трептилка на високоговорителя.
 6. Нестабилна система на някоя от лампите.
 7. Повреден променлив кондензатор.
Характерни повреди в радиоприемниците
Характерни повреди в радиоприемниците

Надяваме се, че този систематизиран списък на повредите в ламповите радиоапарати ще Ви е полезен в техния ремонт. Но за това вече ще Ви трябва обзавеждане като от онова време, примерно нещо ето такова:

Ремонт на радиоапарати като едно време

Share this post

Comment (1)

 • Bogomil K. AVRAMOV-HEMY Reply

  НО ДА – ВИЕ ВЪРШИТЕ НЕЩО СЪВСЕМ СЪЩЕСТВЕНО!?! ПОЗДРАВИ ОТ ВАРНА!?!?

  01.10.2017 at 21:46

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *