Функции на ИЗОТ 1002С

Функции на ИЗОТ 1002С

Наскоро в Сандъците – Sandacite Ви разказахме накратко за българската текстообработваща машина ИЗОТ 1002С.

Функции на ИЗОТ 1002С
Функции на ИЗОТ 1002С

А ето и нейните пълни възможности. Това е спе­циализирана малогабаритна система за създаване, редактиране и съхраняване на документална информация, изградена на съвремен­на микропроцесорна елементна база. В състава на текстообработващата машина вли­зат следните блокове:

 • клавиатура със стандартни, специални и управляващи кла­виши;
 • видеодисплей (монитор);
 • запомнящо устройство на гъвкав магнитен диск с две 8-инчови дис­кети — системна и архивна (също на ИЗОТ, разбира се!);
 • печатащо устройство;
 • микропроцесорен модул, съдържащ 2 микропроцесора М 6800, оперативна памет, захранване и др.

Машината може да работи в един от следващите режими, кои­то се избират от оператора:

 • създаване на документ;
 • редактиране на документ;
 • печат на документ;
 • каталог на създадените документи;
 • архивиране на документ;
 • специални функции.

Създаването на документ става като на обикновена пишеща ма­шина с тази разлика, че създаваната страница се изписва на ек­рана на монитора и във всеки момент могат да се нанасят по­правки. За определяне мястото на поправката се използува по­казалецът на екрана (светъл щрих под реда), който може да се мести с помощта на специалните клавиши с означения на стрелки в четирите посоки. Символът, посочен от показалеца, може да се смени с все­ки друг. При създаване на документ освен редовете на докумен­та се индицират: ред за състояние, съдържащ индексен номер на документа, страница, ред и колона, и форматен ред, съдържащ междуредовата стъпка, състояние на табулатора и дясно поле. Най-долният ред се използува за индикация на съобщения за опе­ратора.

В режим „Редактиране“ могат да се внасят изменения във ве­че създаден документ, извлечен от архивата. За определяне мяс­тото на изменението (изтриване, вмъкване, заместване и др.) мо­же да се използува търсене на зададен символ или низ. Екра­нът на текстообработващата машина ИЗОТ 1002С има две степени на яркост, което позволява да се отдели частта от текста до първото влизане на търсения символ (низ). Възможни са и такива действия като преместване на част от текста от едно място на друго, дублиране на част от текст, оформяне на абзац, центриране на заглавия с изравняване лявото и дясното отстояние, намиране на страница и др.

Режимът „Каталог“ позволява да се изведе на монитора ин­формация за състоянието на архивата в даден момент. Могат да бъдат изведени и отпечатани данни за всички документи, съхра­нявани в архивата, както и 8а документи, съставени от даден ав-

В режимите „Печат на документ“ и „Архивиране на документ“ се извършва копиране на даден документ на печатащото устрой­ство в зададен брой екземпляри, респ. запис на създаден доку­мент в архивата на системата. За достъп до даден документ в архивата се използува неговият индексен номер. Въведеният ре­жим „Специални функции“ позволява също така извършването на редица контролни и спомагателни операции.

А ето и хардуерната конфигурация на текстообработващата машина ИЗОТ 1002С:

ИЗОТ 1002С – властелинът на текстообработката


Илюстрация: сп. Външна търговия на НРБ – 1979 г.

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *