Усилвателна уредба ТУУ-5 х 75 + схема

Усилвателна уредба ТУУ-5х75 + схема

Усилвателна уредба ТУУ-5 х 75  в Сандъците – Sandacite!

Усилвателна уредба ТУУ-5 х 75 + схема
Усилвателна уредба ТУУ-5 х 75 + схема

За задоволяване на нуждите от средни мощности през 1963 г. е разработена българската усилвателнa уредба ТУУ-5 х 75, която съдържа пет крайни стъпала с изходна мощност по 75 W. Качествените показатели на тази уредба са следните:

  • номинална изходна мощност 5 x 75 W при номинални изходни напрежения 30, 100 и 240 V;
  • честотен обхват от 30 до 16 000 Hz при неравномерност +ldB;.
  • коефициент на нелинейни изкривявания в честотния обхват под 1,5%;
  • ниво на собствените шумове, с —75 dB по-ниски от номиналното изходно напрежение;
  • коефициент на разтоварване в целия честотен обхват, по-малък от 2dB;
  • чувствителност на входа на крайния усилвател от 1 до 1,5 V.

Радиоусилвателната уредба притежава следните възмож­ности:

  • контролиране на режима на всяко стъпало на усилвателя, а също и на мрежовото и изходното напрежение;
  • автоматично превключващо се акустично контролиране на изхода на всеки краен усилвател, както и на изхода на всяка линия;
  • дистанционно включване и изключване с напрежение 220 V за къси разстояния (в границите на една сграда), както и с импулси по отделна линия за разстояние до 20 km;
  • автоматично включване на вентилатор при използуването на усил­вателя без обслужващ персонал.

Ето и схемата на усилвателя:

Усилвателна уредба ТУУ-5 х 75 + схема
Усилвателна уредба ТУУ-5 х 75 + схема

Усилвателят се състои от четири стъпала за предусилване и крайно мощно двутактно стъпало. Входът на усилвателя е трансформаторен с потенциометър на вторичната страна, който служи като регулатор. Първото стъпало е усилвател на напрежение и е с единия триод на лампа ЕСС83; другият триод на същата лампа представлява второто стъпало. Следва още едно стъпало усилвател на напрежение с единия триод на лампа ЕСС82. Другият триод на тази лампа е драйверното стъпало. Крайното стъпало е с лампи EL 34. Изходният трансформатор е навит грижливо, за да се намали индуктивността на неговото раз­сейване до минимум. Усилвателят е обхванат от няколко отрицателни обратни връзки, една от които обхваща и изходния трансформатор.

Напрежението на анодните вериги е осигурено от изправителни групи със силициеви диоди Д211, а преднапрежението на крайните лампи — от изправителна група с диода Д7Ж.

Цялата уредба е оформена станочно, като с оглед на безопасност е предвидена блокировка, която изключва уредбата при изваждане на кой да е от панелите.

Към уредбата може да бъде включен нивоизмерител, с по­мощта на който е възможно отчитането във всеки момент на нивото на сигнала независимо от това, дали той е синусоидален или импулсен. Скалата на ниво-измервателя е логаритмична и разтеглена около обх­вата с нулево ниво.

Схемата на ниво-измервателя е дадена на фиг. 2. Сигналът се усилва от единия триод на лампата Е88СС. Тази лампа има голям допустим ток през катода и не позволява да бъде задей­стввана докрай, като за това допринасяй нейната голяма стръмност. Лампата има голяма дълготрайност и вътрешно съпротивление, по-малко от 5 kΩ; тези качества я правят особено подходяща за целта.

Усилвателна уредба ТУУ-5х75 + схема
Усилвателна уредба ТУУ-5 х 75 + схема

Усиленият сигнал се детектира с удвояване от лампата двоен диод ЕАА91 и се подава на решетката на другия триод на лампата Е88СС, в чиято катодна верига е свързан измервателният уред. Посредством делителя 680 Ω, 1 kΩ и 68 kΩ вторият триод на лампата Е88СС е до­веден до прага на запушване. При подаване на сигнал кондензаторът в решетката на триода се зарежда със съответния поляритет до на­прежение, пропорционално на сигнала, което премества работната точка на триода.

За постигане на логаритмичност в показанията на уреда в него­вата верига е включена система от съпротивления и един двоен диод. При слаби сигнали токът през триода е малък, а падението на напреже­ние в съпротивленията във веригата на уреда — също малко. През диодите не протича никакъв ток, те не шунтират уреда и чувствител­ността е максимална. При повишение на анодния ток вследствие на сигнал с по-високо ниво се отпушва отначало първата диодна система, а след това и втората. По този начин уредът се шунтира и се предиз­виква логаритмично показание. Времето на установяване на стрелката е около 50 ms, а времето на възстановяване— 1,5 s. Честотният обхват, в който действа ниво-измервателят, е от 40 до 15 000 Hz.

Външна усилвателна уредба УВО-50

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *