Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5
Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Това устройство е производство на Завода за токоизправител Перник от началото на 70-те години.

Транзисторният стабилизиран токоизправител тип ТСТ 12-5 е изпълнен на полупроводникови при­бори. Предназначен е да захранва с постоянно на­прежение радиотелефон тип РТ21-10 и съответни­те му модификации.

 

Електрическа схема

Транзисторен токоизправител схема Tranzistoren tokoizpravitel shema
Транзисторен токоизправител схема Tranzistoren tokoizpravitel shema

Захранването на токоизправителя става от про­менливотокова мрежа, с напрежение 220V ± 10% и честота 50 Hz. Подаденото напрежение на то­коизправителя се трансформира от трансформа­тора /тр/ и се изправя от германиеви диоди. Чрез кондензаторите С1 и С2 изправеното напрежение со филтрира. Транзисторите Т1 и Т2 служат за ре­гулиране на изходното напрежение при изменение на входното напрежение и изменение на товара. Резисторите P1o и Р11 служат 3а изравняване на съ противлеиието на двата клона. Кондензаторът С5 филтрира изходното напрежение. Постояннотоковият усилвател за обратна връзка се състои от транзистор Т6, ценер диод Д6 и резистор R5, осигуряващи опорно напрежение и делител R7 и R8. Колебанията в напрежението на изхода се усилват от постояннотоковия усилвател Т6, който определя режима на транзисторите Т4 и Т3. Режимът на транзисторите Т1 и Т2 се определя от режима на транзистори Т3 и Т4. Чрез тример потенциометъра Р1 се установява напрежение на изхода 13 V при захранване със стабилно напреже­ние 220 V.

Транзисторът Т5 изпълнява ролята на електро­нен предпазител на късо съединение при претовар- ване в изходната верига. Нормално той е запушен от напрежението върху потенциометъра Р4. При претоварване В изходната верига транзистор Т5 се отпушва, а транзисторите T1, Т2, Тз, Т4 се за­пушват и на изходните клеми няма напрежение. По­ложението на плъзгача на потенциометъра R4 се определя при ток през консуматора 5,5 А до 6,1 А и напрежение на изхода 13 V. Необходимото колек­торно напрежение на транзистора Т6 се получава от отделна намотка на трансформатора /Тр/ и диода /Д5/. За защита на консуматора в изходната верига на токоизправителя е включено реле Р1, кое­то се задейства при напрежение, по-голямо от 19 V.

Технически данни

  • Номинално изходно напрежение /при промяна на захранващото  напрежение/  –

13 ± 1 V с ± 10% и на товара от 0 до 5 А/

  • Максимален ток 5 А
  • Пулсации на изходното напрежение при максимален ток /5А/ – по-малки от 25 mV
  • Захранващо напрежение от променливо­токова мрежа с напрежение 220 V ± 10%; 50 Hz
  • Размери:

максимална височина                                         105 мм

максимална ширина                                          220 мм

максимална уолжина                                          270 мм

  • Тегло:

максимално тегло                                            5,500 кг

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5 Tranzistoren tokoizpravitel TST 12-5
Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5 Tranzistoren tokoizpravitel TST 12-5

 

Начин на работа

За да се осъществи нормална работа с транзисторния стабилизиран токоизправител ТСТ 12-5, преди всичко е необходимо да бъде включен към електрическата мрежа с променливо напрежение 220 V + 10% при 50 Hz.

При включване на радиотелефона към транзисторния стабилизиран токоизправител ТСТ 12-5 да се спазват указаните знаци за „+“ и провод­ниците, които се прикрепват към буксите, да са снабдени с кабелни уши, за да се избегне късо съеди­нение.

След Включване на транзисторния стабилизиран токоизправител към мрежата, последният се включваза работа с помощта на лоста на ЦК-ключе, В посока на знак „Вкл.“, сигналната лампа светва и на изхода се получава 13 V стабилно на­прежение.

Транзисторният стабилизиран токоизправител трябва да работи при температурен интервал от минус 10° С до плюс 40° С и повишена относителна Влажност на околната среда до 80 ± 2%.

Характерни неизправности

Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel
Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel

Начин на съхранение

Кратковременно съхранение на транисторния стабилизиран токоизправител трябва да става в сухи помещения. Продължителното съхранение се осъществява в складови помещения, които да отго­варят на следните изисквания:

а/ относителна влажност на въздуха — до 70 %

в/ температура на въздуха — от +10° до + 30° С

в/ помещенията трябва да бъдат оборудвани с рафтове за съхранение.

В помещенията не се допуска наличие на киселини и основи и проникването на вредни за токоизправи­теля газове и пари.

Спецификация на използваните елементи

Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel
Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel
Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel
Транзисторен токоизправител Tranzistoren tokoizpravitel

Един материал на Сандъците Sandacite

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *