Телевизор София`83 + схема и ръководство

Телевизор София`83 + схема и ръководство

Телевизор София`83 + схема и ръководство

Телевизор София`83 + схема и ръководство
Телевизор София`83 + схема и ръководство

Телевизионният приемник за цветно изображение /ТПЦИ/ София’ 83 се произвежда от 1983 г. в Слаботоковия завод Климент Ворошилов в София. Той притежава диагонал на екрана 56 cm и е приемник с високи за времето си технически параметри. Приема цветни телевизионни сигнали по системите СЕКАМ и ПАЛ. Превключването на каналите е сензорно с възможност за запаметяване на 8 програми.

Това е един от първите телевизори в колекцията на сандъците – Сандъците и днес ще Ви запознаем по-подробно с него. :)

Има възможност за възпроизвеждане на сигнал от видеомагне­тофон с високочестотен изход.

Звукът на телевизионния приемник София`83 може да бъде записан с магнетофон.

Приемникът е с вградена ефикасна система за електронна защи­та от всякакви външни и вътрешни претоварвания в захранването.

Заводът-производител гарантира нормална работа на приемника в допустимите граници на мрежовото напрежение/от 198 V до 231 V ~ /. В случай, че напрежението не е в тази норма, необходимо е да се пос­тави външен мрежов стабилизатор.

В телевизора София`83 са използ­вани интегрални схеми и полупроводникови елементи. Той е кинескоп тип INLINE (с ивична структура на ек­рана и планарно /в една равнина/ разположение на трите пушки на цветови ,,пушки“). Това премахва влиянието на земното магнитно поле вър­ху цветовата чистота на екрана.

Отличава се с малко тегло, намалена консумирана мощност и висока надеждност, тъй като са използвани полупроводникови компо­ненти, модерно ключово захранване и лека механична конструкция.

София 83 Sofiya 83
София 83 Sofiya 83

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ на телевизора София`83

Телевизионни системи за цветна телевизия СЕКАМ И ПАЛ

Честотни обхвати:

всеки канал от I и III тв обхват – от първи до дванадесета канал

всеки канал от IV и V тв обхват – от двадесет и първи до шестдесети канал

Антенен вход 75 ома, несиметричен

Чувствителност 30 микроволта

Честотна характеристика на канала на звука при неравномерност 3 dB

Максимална изходна звукова мощност >/_ 1,5 W

Захранващо мрежово напрежение 220 V (+ 11 V, – 22 V, 50 Hz)

Консумирана мощност около 175VA

Размери 660 х 465 х 370 mm

Тегло 26 kg

За да се осигури удобно наблюдение на изображението, препо­ръчва се екранът на телевизионния приемник да бъде на височината на очите, а помещението, в което работи — слабо осветено, по въз­можност с индиректна светлина.

Телевизор София Televizor Sofiya
Телевизор София Televizor Sofiya

ИЗБОР НА АНТЕНА за телевизора София`83

Качеството на цветното изображение много зависи от вида и насочването на антената.

Препоръчва се приемникът да работи с външна индивидуална антена за съответния канал или със специална колективна антена, добре ориентирана към предавателя. Допуска се при приемане на повече програми /канали/ в един телевизионен обхват, да се използ­ва широколентова антена /за София — антена от шести до дванадесе­ти канал/.

Приемникът се свързва с антената чрез симетричен кабел 300 или с коаксиален кабел 75 £2 .За произвежданите у нас антени по-гопямо приложение намира симетричният кабел.

При използване на симетричен кабел на антенния вход се включ­ва съгласуващо устройство. То осигурява необходимото съгласуване между кабела и антенния вход на приемника /произвежда се в Слабо­токовия завод Климент Ворошилов от началото на 80-те години/.

При употреба на коаксиален кабел задължително се съгласува кабелът и антената, най-често чрез свързване към антената на U-коляно от коаксиалния кабел със строго определена дължина за все­ки канал.

Съгласуващото устройство и необходимите щепсели за антенния кабел не влизат в комплектацията на телевизионния приемник.

Щепселите трябв.а да съответстват на употребения тип антенен кабел.

Поради специфичните изисквания при свързването на антената, желателно е монтирането й да се извърши от специалист.

София 83 Sofiya 83
София 83 Sofiya 83

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ПРИЕМНИК София`83

Поставя се щепселът на антената в антенното гнездо на приемни­ка /75 О , несиметричен/.

Включва се мрежовият шнур към захранващата мрежа.

Поставят се регулаторите за яркост – позиция 1, контраст – позиция 2, наситеност на цвета — позиция 4, и сила на звука — пози­ция 5 в средно положение /фиг. 1 /.

Избира се системата за цветна телевизия чрез бутона „ПАЛ/ СЕКАМ” — позиция 8. Натиснатото положение на бутона съответства на система „СЕКАМ”, която е възприета за нашата страна.

Телевизионният приемник се включва чрез натискане на бутон — позиция 7, /включено/ и се изключва в свободно положение /изклю­чено/. След 5—6 секунди от включването приемникът заработва на програмата, запаметена от бутон № 1 — позиция 6, и индикаторната лампа на бутона светва. Препоръчва се на този бутон да се оставя запаметена най-често гледаната програма.

Телевизор София 83 Televizor Sofya 83
Телевизор София 83 Televizor Sofya 83

При токови удари и смущения в захранващата мрежа телеви­зионният приемник се изключва автоматично, за да се предпази от повреди. Включва се отново, като се освободи и повторно се натис­не бутонът — позиция 7.

С ключовете „А” се превключват телевизионните обхвати.

За I телевизионен обхват /от първи до пети канал/ шлицът на ключа „А” сочи цифрата 1 от скалата на фиг. 2, за III телевизи­онен обхват • /от шести до дванадесети канал/ — 6 и за IV и V телевизионен обхват /от двадесет и първи до шестдесети канал/ — цифрата 21.

С въртене на регулатор „В” се избира плавно желаният канал, който се запаметява.

Тъй като при включване приемникът заработва на бутон № 1 от позиция 6 на фиг. 1, чрез ключ A1 регулатор B1 на програ- матора се избира желаният канал по посочения начин.

С тази настройка върху екрана трябва да се получи цветно изображение.

След като се натисне който и да е бутон /от 1 до 8/ на позиция 6 /индикаторната му лампа светва/ и се извършат операциите с ключа и регулатора на програматора, може да се запамети програ­ма, излъчвана от първи до шестдесети канал, т.е. възможно е да се запаметят 8 програми.

София 83 телевизор Sofiya 83 televizor
София 83 телевизор Sofiya 83 televizor

РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И ЗВУКА при София`83

Желаните яркост, контраст, наситеност на цвета и сила на звука се постигат чрез регулатори — позиция 1, 2, 4, и 5 на фиг. 1, с помощта на цветна изпитателна телевизионна таблица.

Наситеността на цвета се преценява най-добре чрез наблюда­ване тена на лицата, изобразени от екрана.

При крайно ляво положение на регулатора за наситеност на цвета изображението става черно-бяло. При крайно дясно положе­ние — изображението се влошава.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОМАГНЕТОФОН (VHS)

Сигналът от видеомагнетофон с високочестотен изход се включва чрез кабел в антенния вход на телевизионния приемник. Бутонът за възпроизвеждане от видеомагнетофон — позиция 9 на фиг. 1, се поставя в натиснато пбложение.

ЗАПИСВАНЕ НА ЗВУКОВИЯ СЪПРОВОД на ТПЦИ София`83

Звуковият съпровод на телевизионния приемник за цветно изображение може да бъде записан с външен магнетофон. Той се свързва чрез кабела си към буксата над антенния вход на задната стена на приемника.

Схемата на телевизора София`83 можете да видите тук:

София 83 схема Sofiya 83 shema
София 83 схема Sofiya 83 shema

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *