Теглене на повреден камион

Теглене на повреден камион

Тука в Сандъците – Sandacite разправяме как трябва да се извършва теглене на повреден камион.

Теглене на повреден камион
Теглене на повреден камион

Тегленето (буксирането) на камион от друг камион се из­ползва най-често за преместване на повредени камион от едно място на друго или за транспортиране на по-дълги раз­стояния на изправни, но ненатоварени камиони с цел да се постигне икономия на гориво.

Преместването на повредения камион може да се из­вършва чрез буксиране с гъвкаво или твърдо съединение (тег­лич) или чрез качване и закрепване на предницата му върху каросерията на буксиращия камион (фиг. 1 а, б, в).

Теглене на повреден камион Teglene na povreden kamion
Теглене на повреден камион Teglene na povreden kamion

Фиг. 1. Теглене на камион : а — с гъвкаво съединение; б — с твърдо съединение; в – чрез натоварване предната част на повредения камион

Гъвкавото съединение се използва за теглене на повре­ден камион с изправни спирачки.

За гъвкаво съединение се използва парче стоманено мно­гожично въже, верига или тънко бетонно желязо с дължина 4—6 м. При буксиране с гъвкаво съединение се забранява да се прикачва за теглене повече от един неизправен камион.

Когато спирачките на тегления камион не са изправ­ни, използва се твърдо съединение (теглич). Този начин се прилага и за транспортиране на изправни камиони. В слу­чая могат да се прикачват едновременно по два и повече камиона.

За твърдо съединение (теглич) може да се използва греда от здраво дърво, металическа тръба, прът или винкелно желя­зо, дебело 75 — 100 мм и дълго до 4 м. В двата края на тегли­ча трябва да има халки или куки, за да се свърже той с буксирните приспособления на автомобилите.

При влаченето на повреден камион чрез буксиране тряб­ва да се спазват следните допълнителни правила:

а) шофьорите на теглещия и тегления камион да уговарят предварително сигнали и знаци за поддържане на връзка помежду им;

б) буксиращият камион да потегля плавно, при малки обороти на коляновия вал, без придръпвания и сътресения на буксирания камион ;

в)  скоростта на движение по извънградските пътища да не превишава 15 km/ч — при гъвкаво съединение, 25 км/час — при твърдо съединение и съответно 10 и 20 км/час — в насе­лените места;

г)  през време на тегленето с гъвкаво съединение послед­ното да се поддържа постоянно в опънато състояние, за да не се получат придръпвания на тегления камион. За целта при намаляване скоростта на теглещия камион да се за­действа леко педалът на крачната спирачка на тегления камион;

д) тегленият камион да се насочва по възможност по следите (дирите) на буксиращия камион;

е)  да се избягва движението по улици с трамвайно и тро­лейбусно движение, както и в лоши атмосферни условия (мъгла, дъжд и т. н.).

При всички случаи на придвижване камиона чрез бук­сиране с гъвкаво или твърдо съединение кормилната система на буксирания камион трябва да бъде напълно изправна; над кабината на буксиращия камион да има триъгълен знак със страна, дълга 15 см. Тегленият камион трябва да се упра­влява също от правоспособен шофьор.

При теглене нощно време тегленият камион трябва да има изправни фарове и осветление на задния контролен номер.

За да се избягнат нещастни случаи с пешеходците, добре е сьединението между камионите да се означи, като се при­вържат на него парчета цветна хартия или плат.

Тегленето на камион с неизправна спирачна и кор­милна уредба става, като се натовари направо върху платфор­мата на друг камион . Може обаче да се качи само предната му част (фиг. 1 в).

За целта трябва да се свалят предните колела на камиона и с помощта на крикове, скрипец и лостове да се повдиг­не предната му част така, че да стъпи върху платформата на буксиращия камион. В случая тегленият камион трябва да има изправна лампа за осветляване на задния кон­тролен номер. На шофьора не се позволява да остава в буд­ката си през време на буксирането.

Когато е повредено някое от задните двигателни колела на камиона, зимно време на мястото на колелото може да се постави специална шейна (фиг. 2), а през лятото — специал­на количка.

Теглене на повреден камион Teglene na povreden kamion
Теглене на повреден камион Teglene na povreden kamion

Фиг. 2. Теглене на камион с повредена полуос в зимни условия.


Литература:

Гачев, Борис, М. Жеков. Експлоатация, обслужване и ремонт на автомобила. София, Медицина и физкултура, 1957.

Суванджиев, Е,  Милан Спасов. Безаварийна работа при експлоатация на автомобила. София, Медицина и физкултура, 1959.

Гачев, Борис. Попътни неизправности и повреди на автомобила и отстраняването им. София, Медицина и физкултура, 1959.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *