STATAN СТАТАН

СТАТАН – българска програма за статистика

СТАТАН – българска програма за статистика

СТАТАН-българска-програма-за-статистика
СТАТАН-българска-програма-за-статистика

Програмата за статистически анализ СТАТАН включва разнообразни функции от областите теория на вероятностите и математическа статистика.

Разработен е  в ТК Национален програмен и проектен фонд през 1986 г., а в Сандъците попадна случайно, след ровене из битака. :)

Също така в ППП (пакет приложни програми) СТАТАН са включени някои функции по подготовка на данните като сортиране, избиране, добавяне на нови променливи към текущото множество от данни, а освен това визуализация на статистическата информация в графичен вид.

Тук описваме накратко съставът на ППП СТАТАН и функциите, изпълнявани от отделните програмни модули, дадена е кратка информация за вида и структурата на обработваните данни.

С ППП СТАТАН може да работи всеки компютърно грамотен човек – специалист в областта на статистическата обработка на данните. Потребителят трябва да владее основните понятия и методи, използувани в математическата статистика. За усвояване на техническата документация, на приложеното в комплекта „Описание на приложението“ и на програмните средства на ППП е необходимо практическо познаване на понятията и правилата за работа о операционната система ДОС ПК или PC DOS.

ППП СТАТАН е лесен за усвояване интерактивен статистически пакет. Той предоставя ^на потребителя възможност за обработка на статистически променливи, разглеждани като дискретно разпределени случайни величини. Наведнъж могат да се обработват до 64 променливи, включващи в себе си общо около 4000 стойности, като при това броят на допустимите за всяка променлива стойности зависи от броя на зададените променливи в текущото множество от данни.

Статистическите функции на програмата са разделени на няколко групи в зависимост от предназначението им. Тези групи включват подготовка на данните (създаване, четене, запис, сортиране, избиране, трансформиране и т.н. на текущото множество от данни), функции за статистически анализ, графични функции и някои други помощни функции.

ППП СТАТАН е предназначен за решаване на разнообразни технико-икономически задачи, като например контролиране на качеството на продукцията, проверяване на устойчивостта на производствените процеси, определяне на главните фактори за снижаване на брака* установяване на научнообосновани нормативи, изучаване на потребителското търсене, оценка на влиянието на различните фактори върху крайния резултат от производството и други.

Пакетът може да се използва от икономисти, плановици, инженери, математици и др. От тях не се изисква специална подготовка в областта на обработката на данни.

Пакетът има възможности за обмяна на данни с други програми посредством ASСII — файлове и файлове, създавани и обработвани от ППП Микро-РС (с разширение -DBF)

След извикване на ППП СТАТАН върху екрана се извежда менюто на главните групи команди, включващи:

 • функции по подготовка на данните;
 • функции за статистически анализ на данните;
 • графични функции;
 • функции, управляващи извеждането на резултатите;
 • помощни функции (създаване на каталози, начално установяване на файловете върху устройствата и др.)
Програма СТАТАН Programa STATAN
Програма СТАТАН Programa STATAN

Ако потребителят укаже една от групите, на екрана се извежда меню на командите, влизащи в тази група е кратко описание на всяка от тях.

Прели всичко потребителят трябва да се погрижи за текущото множество от данни. Данните могат да се заредят от Друг, по рано създаден файл, или да се създаде нов файл за тях.

Мощните команди за въвеждане, добавяне и трансформиране на данните осигуряват манипулиране и обмяна на данни с други приложни програми. Освен интерактивно, функциите могат да се задават от команден файл, създаден чрез някакъв текстов редактор. Това дава възможност за изпълняване на стандартни процедури е помощта само на една команда. Резултатите от статистическата обработка обикновено се извеждат върху стандартен терминал е 80 – колонкова ширина. Има възможност да се пренасочи изходът на принтер или да се запише в дисков файл с формат на принтера.

Статистическите функции, които предоставя ППП СТАТАН включват:

 • извеждане на основните характеристики на разпределението:  средна стойност, стандартно отклонение, дисперсия, коефицент на дисперсия, средна стандартна грешка, медиана, мода, минимална и максимална стойност, амплитуда, асиметрия и ексцес;
 • извеждане разпределението на честотите;
 • проверка на хипотези;
 • произвежда еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ;
 • изчисляване вероятността на определена стойност при нормално, поасоново или биномно разпределение;
 • проста и множествена линейна регресия;
 • тестиране на паралелни наблюдения;
 • извеждане диаграма на съответствуващите стойности на две променливи;
 • тестиране на многомерна средна стойност.

Данните могат да се разпечатат във вид на стълбова диаграма или да се нанесат на график. Потребителят задава параметрите на графичното изображение в съответствие с правилата на ППП СТАТАН и получава графиката в желания вид.

Към първоначалното инсталиране на пакета няма специални изисквания, като например р.чеположението на различните програми и файлове на система;а в свободната дискова памет. Необходимо е единствено STATAN. ЕХЕ да се намира винаги на резидентното устройство заедно с файловете STATAN. 001, STATANP. PAR и STATANH. PAR.

ВХОДНИ И ИЗХОДНИ ДАННИ

ППП СТАТАН работи с 64-битови числа с плаваща точка в интервала 1ОЕ 17. За да получите по-точни резултати е необходимо входните данни да бъдат от порядъка на 1ОЕ 7. (Когато стойностите са вън от този порядък, то следва да се закръглят до допустимия порядък, което се прави автоматично). Възможно е входните данни да съдържат и текстови константи, които могат да се прочетат и след това да се включат в изходния отчет като коментари, обаче не могат да се обработват от ППП СТАТАН.

Данните за ППП СТАТАН могат да бъдат записани в ASCII – формат, във формат на ППП Микро-РС (dBascII) или в специален формат на данните, създаван и обработван от ППП СТАТАН. Резултатите от статистическата обработка на променливите могат да се получат само във файл с формат на принтера.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

ППП СТАТАН се разпространява на 5,25-инчови дискети. работи на 16-битови персонални микрокомпютри от типа IBM-PC и съвместимите с него със следната конфигурация:

 • оперативна памет не по-малко от 256 Кб;
 • едно дисково устройство за гъвкави магнитни дискове или твърд диск с капацитет не по-малък от 256 Кб;
 • видеотерминал;
 • принтер (желателно е да го има, но не е задължително).

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *