Stabilizator SNT 200-1

Стабилизатор СНТ 200-1

Вижте пернишкия стабилизатор СНТ 200-1 на Сандъците – Sandacite!

Stabilizator SNT 200-1
Stabilizator SNT 200-1

Този уред се произвежда от началото на 1960-те години в Завод за токоизправители Перник.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Стабилизаторът СНТ-200-1 захранва със стабилизирано мрежово напре­жение телевизионни приемници с мощност до 160 вата и други електрически апарати и уреди, за захранването на които се изисква стабилизирано мрежово напрежение 220 волта и номинална мощност до 200 вата.

Осигурява нор­мално захранване на телевизионния приемник, гарантира качественото и стабилно приемане на образа и е сигурно гаранция за дълго­трайността и безаварийната му работа.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Принципната електрическа схема на стаби­лизатора е показана на долната фигура:

Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1
Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1

Стабилизаторът СНТ 200-1 е от ферорезонансен тип. Входящото мрежово напрежение чрез пред­пазителя Пр се разпределя между намотките на ненаситения дросел Др 1 (намотки 1—2) и наситения дросел  Др2.

Посредством мрежовия куплунг стабили­заторът се свързва към захранващата мрежа. Под куплунга (виж долната фигура) се намира гне­здото на предпазителя със стопяема вложка, която го предпазва от късо съединение във веригата на консуматора.

Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1
Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1

Стабилизираното напрежение се получава на изводите на наситения дросел Др2 и се­рийно свързаната към него компенсационна намотка 3—4 на дросел Др 1.

За да може напрежението върху наситения дросел Др2 да бъде стабилизирано, той ра­боти в режим на насищане. Ферорезонансът се осигурява от паралелен резонансен кръг, състоящ се от кондензатора С и дроселите Др3 и Др2.

Стабилизаторът е настроен от завода-про­изводител. Проверката или настройката (след ремонт) се извършва от компетентно техни­ческо лице с помощта на честотомер и волтмер от електромагнитната система на из­хода при натоварен стабилизатор.

За точната настройка на изходящото на­прежение и на резонансните кръгове са пред­видени и изводи на наситения дросел, посред­ством който стабилизаторът се настройва.

Върху наситения дросел Др2 е предвидена допълнителна намотка, която захранва сиг­налната лампа Л (6,3 волта 0,3 ампера).

Забележка: при някои телевизори при употре­бата на стабилизатора може да се получи бръмчене, което смушава звуковия съпровод. Бръмченето се явява само при телевизори, на които ключът за включване и регулаторът на скалата са монтирани на една и съща ос. При такива случаи е необходимо да се отдалечат мрежовите проводници от потенциометъра и включва­нето и изключването на телевизора да не се осъще­ствява чрез ключа на потенциометъра, а по друг начин или направо чрез щепсела.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1
Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1

ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ на стабилизатора СНТ 200-1

За да се избегне влиянието на магнитното поле върху електролъчевата тръба, стабили­заторът трябва да е отдалечен от телевизи­онния приемник най-малко на един метър.

Задължава се потребителят да се снабди с трижилен шнур, комплектуван с щепсел тип „Шуко“ и съответен щекер, за да се осъществи защитно зануляване на стабилизатора. Препоръчва се щекер, снабден с ключ за пре­късване на захранващата верига.

Забранява се свалянето на страничните ка­паци, когато стабилизаторът е включен и е под напрежение.

Пускане на стабилизатора в действие става по следния начин:

Щепселът на телевизионния приемник се по­ставя в контактните букси на стабилизатора, разположени на кутията (виж фиг. 1); след това с помощта на мрежовия шнур щепсе­лът на мрежовия вход на стабилизатора, оз­начен с надпис „Мрежа 220 волта“, се свързва с мрежовия контакт. Сигналната лампа светва и стабилизаторът е готов за употреба. Ако се употребява щекер с ключ, включването на стабилизатора към мрежовото напрежение се извършва с него..

Стабилизаторът има консумация на празен ход около 50 вата. Препоръчва се след пре­кратяване на телевизионното предаване ста­билизаторът да се изключва от мрежата. Ако гой се остави непрекъснато под напрежение, ще консумира ненужно електрическа енергия.

При работа температурата на кутията на стабилизатора може да се повиши над 37°С. Това не е дефект на стабилизатора и не трябва да предизвиква тревога.

ПОВРЕДИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Стабилизаторът СНТ 200-1 е конструиран за дългого­дишна работа и възможните му повреди са минимални.

При включването под напрежение, ако ста­билизаторът не работи (сигналната лампа не свети), причина за това е изгарянето на предпазителния патрон или на сигналната лампа Изгарянето на предпазителния патрон може да се дължи на претоварване на стабилиза­тора или на късо съединение в захранващата верига. След като се отстранят причините за възникване претоварването или на късото съединение, капачетонза предпазителното гне­здо се отвива и изгорелият предпазителен па­трон се заменя с нов от резервните патрони, с които стабилизаторът е комплектуван.

Абсолютно се забранява изгорял предпази­телен патрон да се подменя с такъв от по- голям ток или да бъдат използвани медни жички. За повреди в стабилизатора, възникнали вследствие неспазването на предписаната стойност на предпазителния патрон, пред­приятието-производител не отговаря.

Смяната на предпазителния патрон трябва да се извършва само тогава, когато стаби­лизаторът е изключен от мрежовото напре­жение.

При повторно изгаряне на сменния пред­пазителен патрон, както и за всички оста­нали открити недостатъци в стабилизатора, трябва да се потърси помощ от специалист.

КОМПЛЕКТНОСТ

  1. Стабилизатор, опакован в кутия
  2. Описание-инструкция за експлоатация
  3. Резервни предпазителни патрони 1,5 A/250 V

А ето контролната и гаранционната карта на нашия стабилизатор СНТ 200-1:

Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1
Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1
Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1
Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1
Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1
Стабилизатор СНТ 200-1 Stabilizator SNT 200-1

А сега защо да не прочетете и…

https://www.sandacite.bg/стабилизатор-за-напрежение-стабитро/

Един материал на Сандъците Sandacite.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *