СП Микросистеми

СП Микросистеми – само български софтуер!

СП Микросистеми – само български софтуер!

СП Микросистеми - само български софтуер!
СП Микросистеми – само български софтуер!

Днес в [tooltip id=“d43f60d015a3ada311e2386af97f4534″ keyword_color=“#000″ background_color=“#f6e5c8″]Сандъците[/tooltip] ще Ви представим дейността на едно от предпирятията, разработвали компютърни програми по времето, когато в България имаше наистина мощни сили в тази област – 80-те години. Текстът е от 1987 г. и дава пълна представа за размаха в производството на български софтуер, което е било водеща линия в стремежа на страната да развива високотехнологична икономика.

,,Специализираното предприятие Микросистеми има за задача комплексно решаване на пробле­мите на потребителите при изграж­дане на информационни системи на базата на 16-битови персонални компютри Правец-16 . Като пред­приятие в състава на СО Микро­процесорни системи Пра­вец — основният производител на персонални компютри у нас, на­шата основна грижа е да предо­ставим на потребителите набор от продукти — инструменти с помощ­та на които, без да се изисква кой знае каква специална квалифика­ция, относително бързо и лесно те да бъдат в състояние сами да ре­шат своите проблеми.

Става ясно, че за разлика от повечето сродни предприятия ние не се боим „да пуснем духа от бутил­ката“, т. е. да предоставим съвре­менните информационни техноло­гии там, където им е мястото — в ръцете на хилядите потребители на персонални компютри.

С оглед реализацията на тези идеи възприехме прагматичния подход: вместо да откриваме Аме­рика втори път, решихме да създадем гама от програмни продукти на модулен принцип, прилагайки на дело така модния напоследък „трансфер на технологии“. В мо­мента сме разработили (или сме в напреднал стадий на разработка) три групи програмни продукти с осигурена пълна програмна съв­местимост помежду им.

Първата група включва:

 • МикроФАЙЛ/16, версия 1.0. — Система за управление на бази данни от релационен тип със собствен език за програмиране (функционален аналог на популяр­ния продукт dBase III). Ето и повече за него – МикроФАЙЛ

Помощните програми ГЕПАРД, КОБРА и АСИСТЕНТ.

Втората група се състои от:

 • МнкроПЛАН/16, версия 1.0. — интегриран продукт, включ­ващ електронна таблица, база от данни и графика (функционален аналог на световноизвестния LO­TUS 1—2—3, версия 1А, но с до­пълнителни възможности — рабо­ти с кирилица, има модули, позво­ляващи защита на информация с пароли и работа с допълнителен математически копроцесор 8087 (скоростта на изчисленията в елек­тронните таблици нараства до 30 пъти).
 • ПУМА (Програма, Улеснява­ща създаването на МАкроси) — по­мощна програма, позволяваща бър­зо и лесно създаване на малки програми, автоматизираща работа­та с МикроПЛАН/16 според кон­кретните нужди на потребителя.

С помощта на тези два продукта значително се подобрява:

 • създаването на баланси и от­чети;
 • оптимизацията на планира­нето;
 • финансово-икономическите анализи;
 • обработката на статистически и експериментални данни и др.

Третата група продукти включва помощни програми с общо предназ­начение:

 • ИНДИГО — идеално средство за възстановяване на изгубената информация вследствие внезапно прекъсване на електрическото за­хранване, повреда в компютъра, грешна манипулация и др. Работи паралелно и безконфликтно с всич­ки гореизброени програмни про­дукти, включително с написаните с помощта на МикроФАЙЛ/16 и МикроПЛАН/16 приложни прог­рами. Ето и повече за Индиго
Микросистеми Mikrosistemi
Микросистеми Mikrosistemi
 • ТурбоДИСК — ускорява зна­чително работата на информацион­ни системи от всякакъв тип, като поне в 60—75% от случаите ели­минира нуждата от обръщения към външните запомнящи устройства, флопидискови и тип „Уинчестър“). Тук можете да намерите повече сведения за ТурбоДИСК

В момента е в ход подготовката на нови версии на продуктите, както и на пакет за текстообработ­ка, работещи в режим на колектив­но ползване — в локални мрежи от персонални компютри.

С помощта на този набор от го­тови програмни продукти, който до края на третото тримесечие на 1987 г. ще бъде изцяло на разпо­ложение на потребителите, смята­ме, че ще създадем предпоставки за бързо и лесно изграждане на микрокомпютърни системи, бази­рани на Правец-16.

В това отношение СП Микро­системи има комплексен подход:

 • ще бъдат оказвани консулта­ции на потребителите;
 • ще се изградят типови систе­ми, базирани на Правец-16;
 • ще се извършва обучение на потребителите и сервиз на прог­рамните и техническите средства.

Следвайки тази концепция, пред­приятието си поставя амбициозна­та задача да сведе до минимум проблемите на потребителите по отношение:

 • определяне на необходимите изчислителни ресурси за решаване конкретните задачи на потреби­теля;
 • инсталиране на техническите и програмни средства (в това число локални мрежи, средства за теле­комуникации и др.);
 • своевременно актуализиране с по-нови версии на използуваните базови и приложни програмни про­дукти;
 • създаване на приложни прог­рами в зависимост от конкретните нужди на потребителите“

Текстът  е на Юлиан Генов, директор на СП Микросистеми през 1987 г.[tooltip type=“box“ html=“sandacite“ box_background_color=“#f6e5c8″ box_opacity=“0.95″ box_padding=“10″ box_border_color=“#f6e5c8″ box_border_width=“1″ box_border_radius=“0″ id=“d43f60d015a3ada311e2386af97f4534″ /]

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *