Системизот-българските-компютърни-системи

Системизот – българските компютърни системи!

Вижте малко за Системизот – българските компютърни системи!

Системизот-българските-компютърни-системи
Системизот-българските-компютърни-системи

Днес ще ви разкажем за едно от предприятията от славното минало на българските компютри.

Институтът за приложни системи Системизот е създаден през 1978 г. към инженеринговото предприя­тие Изоткомплект, а от 1984 г. се обособява като специализирано звено в системата иа ДСО Изот. Основните му дейности са производство, адаптиране, разпространяване и внедряване ня приложни системи с електронноизчислителна техника Главната задача на института при създаването му е да бъде свързващо звено между разработчика и производителя (в рамките на ДСО Изот), от една страна, и потребителите на прилож­ните системи, от друга.

В своята дейност ИПС Системизот сътрудничи тясно с Централния институт за изчислителна техни­ка и заводите производители в системата иа ДСО ИЗОТ, като основно разработва програмни продукти за техническите средства, произвеждани в системата на обединението. По-точно казано, програмните про­дукти са ориентирани към следните електронноизчис­лителни системи:

 1. Миникомпютри от типа ИЗОТ 1016С (СМ-4) с опе­рационна система Диамс-Б.
ИЗОТ 1016С - изчислителна система с 29 мб памет!
ИЗОТ 1016С – изчислителна система с 29 мб памет!
 1. Персонални 8-битовн компютри Изот 1031С под управлението иа операционна система ДОС Умко, съвместима със СР/М.
 2. Персонални 16-битови компютри Изот 1036С и Изот-1037С под управлението иа операционна система ДОС ПК.
 3. Локални мрежи от мини- и персонални компют­ри от типа Мрежа СМ~4 и Изотринг,

Главните направления на работа на института са:

 • Разработка и внедряваше иа приложно програмно осигуряване за автоматизация иа проектирането, ня автоматизирани работни места на база професионал­ни компютри, иа приложни системи за автоматиза­ция на учрежденската дейност и автоматизация иа управлението иа машиностроителните предприятия.
 • Разработка ня технологии за създаване ня прог­рамни продукти и внедряване ня съвременни инду­стриални методи за програмиране и проектиране.
 • Разпространяване и системно съпровождане ня програмните продукти, разработени в поделенията ня ДСО Изот.

Към ИПС Системизот е обособена като специа­лизирано звено Фирмената програмна библиотека (ФПВ) на ДСО Изот. Тя осъществява връзката меж­ду производителите иа програмно осигуряване и по­требителите чрез следните дейности:

 • Реклама на наличните и очакваните да постъпят във фонда на библиотеката програмни продукти.
 • Производство на текстова документация и ма­шини носители ня програмните продукти.
 • Разпространяване на програмните продукти, производство ня ДСО Изот
 • Оказване на висококвалифицирана помощ и ря внедряване ня предоставените програмни продукти.
 • Системно съпровождане на приложното програм­но осигуряване в гаранционен и извънгаранционен срок.
 • Даване под наем иа електронноизчислителна тех­ника, програмни продукти и машинно ареме; ком­плексни услуги с електронноизчислителна техника и кадри.

Всяка есен в рамките на Пловдивския панаир ИПС Системизот е организирла и провеждла международен симпозиум „Технически и програмни средства за ЕС ЕИМ и СМ ЕИМ и тяхното приложение в народното стопанство“.

 

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *