Синтез-Орфид-Тексидата

Синтез, Орфид, Тексидата

Синтез, Орфид, Тексидата

Синтез-Орфид-Тексидата
Синтез-Орфид-Тексидата

Споменатите по-горе български компютърни програми са разработени през 1986 г.

  1. СИНТЕЗ

Синтез е развойна компютърна система за изграждане на подсисте­ми за синтез на говор. Представлява интерфейсна карта и софтуер за Правец 82. В картата са вградени ин­тегрални синтезатори на говор от фонемен тип (SC-01 — за 64 фонеми и SS-263 — за 256 фонеми). Със си­стемата могат да се създават, да се редактират и да се съхраняват реч­ници от думи и фрази на различни езици (български, английски, нем­ски, испански и др.).

Програмата че­те въведен текст и го преобразува в говор.

Синтез е извънредно подхо­дящ за:

  • Информационни системи
  • Автоматизиране на научния експеримент
  • За акустични и пскхофизнчнн изследвания с абсолютна повторяе­мост на текстовете
  • За дружелюбен интерфейс на сложни програмни продукти (озву­чаване ка помощните бележки)
  • За озвучаване на игри

И естествено — за говорещи дву- и многоезични речници.

  1. ОРФИД

Орфид означава „Организация на фиксирания диск“ и е помощна програма, която автоматично инста­лира програмния продукт върху твърдия диск, организира неговата файлова структура, като дава въз­можност информацията да се извеж­да на пет страници. С него достъпът до даден файл, записан на диска, става с натискането само на един клавиш.

С по няколко клавиша могат да се свързват последователно гото­ви приложни програми.

От другите предимства трябва да се отбележи — създаването на слож­ни беч-файлове, генериране на по­мощни текстове към приложни про­грами.

Отделно трябва да се подчертае, че програмата дава възможност за дефиниране на парола — за ограничаване на до­стъпа до определени файлове.

Орфид изисква Правец 16 (нли съвместими с него), оперативна памет 128 Кбайта н операционна си­стема MS/PC версия 2.0.

  1. ТЕКСИДАТА

Тексидата е програмпо-апарат­на система за предаване на съобще­ния. С нея могат да се предават съ­общения между два компютъра вля между компютър и телексен апарат, вградени в глобална телексна мре­жа. Системата обработва автоматич­но приетите съобщения автоматич­но изпраща резултатите от работата иа друга автоматизирана компютър­на система. Скоростта на предаване може да се настройва стъпално — 50, 75, 100 и 200 бода. С Тексидата може да се осигури стабилна връзка с висока степен на достоверност на предаваните я приеманите съобще­ния.

Системата изисква 8- или 16-би­тов компютър, съответен телексен адаптор и, разбира се, телексен анарат.

И трите продукта са разработени в Бусофт. Адресът за контакти е:

8000 — Бургас, ППОС Бусофт

п. к. 197, телефон 056-42049

Разпространителят е:

Комбинат НППФ – 1618 София

Бул. „Бъкстон“, бл. 207 А Телефони 56-50-76, 56-30-85

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *