Ремонт на радиоапарати като едно време

Ремонт на радиоапарати като едно време

В Сандъците – Sandacite пресъздаваме една истинска работилница за ремонт на радиоапарати, така, както е изглеждала през 50-те години!

Ремонт на радиоапарати като едно време
Ремонт на радиоапарати като едно време

Голямото разнообразие и наличността на много уреди (като лампомера горе напр.), инструменти, съоръжения и материали, от една страна, и от друга — разновид­ностите на поправките, налагат като първа необходимост целесъобраз­но и системно подреждане на работното място и помещение. Доброто подреждане е една от предпоставките за успеха в работата. Обратно, лошото подреждане, разпиляността на материалите, немарливото отно­шение към уредите и инструментите, липсата на чистота и пр. създават условия за лош и некачествен ремонт. Външният ефект от лошото подреждане и лошата организация създава у посетителя впечатление за несериозно отношение към работата.

Установено общо правило в подреждането на работното място не съществува. Начинът на подреждането зависи до голяма степен от обема на работата, големината на помещението, материалните въз­можности и организационните способности на техника. Въпреки това указанията, които ще дадем, ще могат да ориентират при организа­цията и подреждането на работното място и на помещението.

Мястото, върху което се съсредоточава предимно работата (както е при малките ремонтни работилници), е масата за електрическия и лекия механически ремонт (фиг. 2). Масата трябва да се постави близо до някой светъл ъгъл в помещението, така че светлината да пада обилно от лявата страна върху ремонтирания радиоапарат. Правилото за ,,лявото“ падане на светлината е в сила въобще когато става дума за настолна работа. Освен това естеството на работата върху тази маса често пъти изисква допъл­нително осветление. За тази цел е добре да се постави подвижна (разте­гателна) настолна лампа, закрепена встрани от работната площ. Тя тряб­ва да дава възможност за насочване светлината й в желаната посока.

Ремонт на радиоапарати Remont na radioaparatiРемонт на радиоапарати Remont na radioaparati

Фиг. 2. Образец на работна маса за електрически и лек механичен ремонт:

I — кече-подложка; 2 — място за събиране и сортиране на детайли от разглобения прием­ник за поправка; 3 — място за съхраняване на подръчните стрелкови електроизмервателни уреди; 4 — място за поставяне на по-големи електроизмервателни уреди; 5 — пет контакта за включване на уредите; 6 — място за вграден захранващ токоизправител и трансформатор, регулираш, мрежовото напрежение, контролен волтметър и автомат-прекъсвач; 7 — контакти; за 110, 150 и 220 V, служещи за захранване на поправяния приемник; 8 — контакт за поялника; 9 — стойка за измервателни шнурове; 10 — подвижни плотове за спомагателна работна площ ;

II — чекмедже за писмени бележки, документи и т.н.; 12 — скрити чекмеджета с прегради за подръчни материали; 13 — вратичка, служеща като инструментална дъска за подръчните леки инструменти; 14 — шкафче с чекмеджета, както т. 12, и вратичка, както т. 13; 15 — чекмеджета за дребни спомагателни материали : винтчета, гайки и др; 16 — стиска; 17 — подвижна paзтегателна лампа

Най-употребяваните инструменти и спомагателни съоръжения трябва да се подреждат по такъв начин, който гарантира на техника възможност за достигането им, без да бъде принуден да става или напуща работния си стол. Най-удобно е дребните и леки инструменти да се поставят в чекмеджетата на масата, а по-тежките да се под­редят на инструментална дъска или рафт близо до масата. Останали­те други механични инструменти, също подредени по подходящ на­чин, трябва да се намират в близост до работното място за механични поправки.

В непосредствена близост до масата трябва да се намират извест­но малко количество дребни подръчни материали: съпротивления, кондензатори, гайки и винтчета с различни размери, изолационни чревца, монтажна жица, спирт, ацетон и др. Всички материали, подръчни и резервни, трябва да са сортирани в отделни кутии по вид, стойност и размер. Течните материали: спирт, бензин, ацетон, лепило и т. н., да се поставят в шишета с плътни запушалки, надлежно етикетирани и подредени съвсем отделно от останалите материали.

Ремонт на радиоапарати Remont na radioaparati
Ремонт на радиоапарати Remont na radioaparati

Резервните материали и инструменти се подреждат сортирани в шкафове и рафтове. В случай, че количеството им е значително, за препоръчване е да бъдат съхранявани в съвсем отделно помещение — склад. Трябва да се има предвид, че всички радиоматериали трябва да се съхраняват в сухо, сенчесто и проветриво помещение.

Електроизмервателните уреди, с които се борави най-често (ком­биниран уред, омметър, осцилатор и анализатор), трябва да се нами­рат върху работната маса пред самия техник. Останалите трябва да се подредят в закрит шкаф, поставен на удобно място в работното помещение.

Особено внимание трябва да се обърне на използваната в работата техническа литература. Тя обхваща схеми на приемници, характеристики на електронни лампи, каталози, таблици, списания, книги и др. Подреждането им по автори, годишнини, производители и пр. улеснява извънредно много ползването им. За тази библиотека се отделя специално закрито шкаф­че и се поставя непосредствено до работната маса.

Останалите съоръжения: машините за навиване на трансформатори, за плетене на бобини, масата за механичен ремонт и др., се подреж­дат на подходящо място в помещението, като се спазват почти същите указания, валидни при подреждането на масата за електрически ремонт.

Работното помещение и приемната (мястото, където се посрещат клиентите) трябва да бъдат отделени едно от друго. Когато няма та­кава възможност (както често е било при малките радиоработилници), една част от работното помещение по преценка на техника се от­деля чрез преграда или по-добре чрез банка-рафт. В такъв случай та­зи банка-рафт от страната на работното помещение може да се из­ползва същевременно и като място за съхраняване на чакащите по­правка или поправените вече апарати. При наличност на отделна приемна, в която трябва да бъде създадена приятна обстановка, е необходимо да има поставена на удобно място специална достатъчно голяма ета­жерка (за един до два апарата). Тя, съоръжена с антенен отвод, земно съединение и контакти за 220 V променлив ток, служи за изпробване и прислушване на приемника в присъствието на клиента при получаване и предаване на приемника. Освен тези кон­такти, които трябва да бъдат съответно означени, необходимо е да бъде инсталиран и един глух контакт с линия, на който при нужда ще се довежда постоянен ток от съответния токоизправителили аку­мулатор.

Специалният рафт за съхраняване на приемниците може да бъде поставен в работното или в складовото помещение.

Указания за организацията на ремонтите

Организацията на поправките обхваща три раздела: приемане на повредения приемник, материална отчетност при поправката с калкулация и предаване на ремонтирания радиоапарат обратно на клиента.

Ремонт на радиоапарати Remont na radioaparati
Ремонт на радиоапарати Remont na radioaparati
  1. Приемането на повредения приемник от клиента се докумен­тира чрез попълването на специален формуляр-номерирана разписка — отчетна карта. Практиката е показала, че ако в текста на разписката бъдат поставени ясно и открито известни договорни условия между двете страни — клиента и радиоработилницата, взаимоотношенията биха се улеснили и не би имало почва за появяване на нежелателни инциденти. Такива типови разписки са се раздавали на сервизите.

Този документ се попълва в два екземпляра чрез индиго. Ори­гиналът представлява разписката, а отчетната карта — копието. Вър­ху гърба на разписката не се пише нищо, а върху гърба на отчетната карта се описват материалите, характерът на поправката и самата кал­кулация. Разписката се предава на клиента като документ, срещу който той трябва да получи поправения си приемник. Приемникът, номериран със същия номер, който носи отчетната кар­та, върви неразделно с последната до предаването му обратно на клиента. Номерирането на приемника е необходимо за улеснение при поправката, за избягване грешки в размяна на еднакви части от дру­ги приемници и грешки при предаването му обратно на клиента.

Освен отчетната карта необходимо е да се води текущ регистър за приемането, предаването и справки по поправката на даден прием­ник. .

  1. Отчетността по извършената поправка се води върху гърба на отчетната карта. Калкулацията за стойността на поправката се извършва съгласно ус­тановените в страната закони и наредби.

Данните за характера на извършените операции трябва да се вписват, за да знае клиентът какво точно е поправяно в приемника му. Независимо от това при повторно поправяне на същия приемник или при рекламация за лошо извършен ремонт по наличния в приемника номер на отчетната карта ще може да .се установи какво е поправя­но и от кого и дали рекламацията е приемлива.

  1. Поправеният приемник се предава срещу представяне на раз­писката, дадена на клиента. Тази разписка, сравнена с отчетната карта и прикачена към нея, се подрежда в специално определена за тази цел папка-класьор. Клиентът, т. е. получателят, трябва да се разпише в текущия регистър срещу името си. В отделна графа се вписват се­рията, номерът и местоиздаването на паспорта му.

Счетоводното регистриране на получените срещу поправките суми се извършва според установените в страната закони, наредби и пра­вилници.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *