Разработване на мотоциклет

Разработване на мотоциклета и какво е това

Какво означава разработване на мотоциклета? Отворете Сандъците – Sandacite и ще Ви обясним.

Разработване на мотоциклет
Разработване на мотоциклет

Правилното разработване на нов или излязъл от основен ремонт мотоциклет е от твърде голямо зна­чение за неговия живот. Нов или основно ремонтиран мотоциклет изисква много по-голямо внимание и по­вече грижи, тъй като в периода на първоначалната му експлоатация става разработване (сработване) на всичките му триещи се части и механизми. Раз­работването на мотоциклета се заключава в довеж­дане на всичките му триещи се части и механизми в положение на сработване (улягане) помежду им и установяване нормален луфт, който осигурява по­стигане на максимална мощност на двигателя и га­рантира нормална работа на целия мотоциклет. Ето защо е необходимо разработването на мотоциклета да се извършва много внимателно само от опитен мотоциклетист и по възможност през целия период от един и същ такъв.

Разработването на мотоциклета се провежда обик­новено в периода на експлоатацията му в първите 2000 км пробег.

Всеки завод-производител на мотоциклети дава точни указания за начина на разработването им, които трябва точно да се спазват, ако мотоциклетистът желае да има мотоциклета си за дълго време.

Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet
Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet

Важни правила, които трябва да се спазват в този период, са следните:

а)   Да не се форсира излишно двигателят.

б) Да не се надвишават максималните скорости, с които може да се движи мотоциклетистът в този период; те зависят от вида и типа на мотоциклета, от максималната скорост, която може да развие мото­циклетът след разработването, и от други факто­ри. Като общо правило може да се каже, че в пе­риода до 1000 км не трябва да се превишава поло­вината от съответната максимална скорост.
За всеки период от експлоатация на мотоциклета са определени максимални скорости на движение, като в заводската документация на мотоциклета винаги се посочва максималната. С оглед да се спазват тези важни указания съвет­ските заводи са правели специална регулировка на кар­буратора, след което той се пломбира.

За целта в карбуратора се прави специално при­способление за ограничаване на шибъра. То пред­ставлява обикновено или пръстен, поставен над ши­бъра, или опорен винт, завитлен на горната капачка на смесителната камера. След изминаване на пър­вите 1000 км пробег ограничителят се скъсява чрез отвиване, а след изминаване на 2000 км се изважда. Трябва добре да се запомни, че преждевременното сваляне на ограничителя скъсява живота на двига­теля.

Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet
Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet

в)  В периода от 500 до 1000 км пробег  не трябва да се качва втори човек.

г)  За препоръчване е разработването на мотоциклета да не се извършва по местности с големи наклони.

д)  За четиритактовите двигатели в този период трябва строго да се спазват сроковете за сменяване на маслото.

е)  Препоръчва се първото движение с нов мото­циклет да не трае продължително време с цел да не се допусне прегряване на двигателя. След спиране да се направи обща проверка на състоянието на це­лия мотоциклет. Следващото движение може да се извърши за по-дълго време.

ж)  В периода на първите 1000 км се препоръчва на всеки изминати 40—50 км пробег мотоциклетът да се спира за охлаждане. Това ще предпази двига­теля от прегряване, при което маслото силно се раз­режда и мазането се влошава, което за този период е крайно вредно.

Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet
Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet

з)   Да се следи работата на запалителната систе­ма. Не трябва да се допуска двигателят да загрява вследствие на голямо и малко предварение на запал­ването, което е регулирано от завода. При наруше­ние предварението трябва незабавно да се регулира.

За продаваните през 50-те и 60-те години в България чехословашки мотоциклети ЯВА-CZ -250 куб. см и ЯВА-CZ- 350 куб. см заводът препоръчва в периода на разра­ботване да се използват запалителни свещи с то­плинно число 195, а след разработването — с топлин­но число 225 или 240.

Заводите „Симеон“ (ГДР) са препоръчвали за мотоциклетите Симсон-425 в периода иа разработването и през зимата да се използва запалителна свещ с топлин­но число 175, а след разработването и през летния период — с топлинно число 225. За мотоциклетите Симсон-Спорт-4258 — съответно с топлинното число 225 и 240.

Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet
Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet

и)  След изминаване на първите 500 км и след 1000 км на мотоциклета трябва да се извърши ща­телно т.н. техническо обслужване № 1.

к) При разработване на мотоциклетите с двутактови двигатели да се спазва съотношението на мас­лото и бензина, както е показано в таблицата по-долу.

За да се осигури добра работа и правилно мазане на двигателя, сместа трябва да се приготвя в отде­лен съд, като добре се разбърква. Така приготвената смес трябва да се остави известно време да се утаи и тогава да се налее в резервоара.

Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet
Разработване на мотоциклет Razrabotvane na motociklet

След приключване периода на разработването на мотоциклета, така както бе описан по-горе, мотоциклетът може да се експлоатира нормално, като отново не трябва да се допуска превишаване на допустимите максимални скорости.

И да, като говорим за мотоциклети, нека да е ясно, че става дума например за примерно ето такова чудесо:

Мотоциклет с кош и как се управлява


Литература:

Георгиев, Димитър Хр., Тимчев, Григор. Наръчник на мотоциклетиста /. 2. прераб. и доп. изд.. София :, Медицина и физкултура,, 1958., 292 с. :

Напетов, Витомир П., Тимчев, Григор К., Гайдаров, Симеон Н.. Учебник за мотоциклетиста /. 2. прераб. и доп. изд.. София :, Медицина и физкултура,, 1959., 344 с., 1 л. ил. :

Златарев, Пантелей,  Гайдаров, Симеон Василев. Наръчник на мотоциклетиста /. София :, Техника,, 1962.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *