Радиотранслационна уредба ТУУ-600

Радиотранслационна уредба ТУУ-600

Българската уредба ТУУ-600 в Сандъците – Sandacite.

Радиотранслационна уредба ТУУ-600
Радиотранслационна уредба ТУУ-600

Уредбата е произвеждана вероятно след 1961 г. в Слаботоковия завод Климент Ворошилов в София. Тя е следващият модел след ТУУ-100.

Тази уредба притежава високи качествени показатели за времето си и големи експлоата­ционни удобства съобразно епохата си. Усилваният честотен обхват е от 50 до 10 000 Hz при честотни изкривявания под 2 dB. Коефициентът на хармоничните е по-малък от 2,5 %, а при честотите под 100 Hz — до 4 %,. Нивото на собствения шум на уредбата е — 55 dB. Нарастването на изходното напрежение при пълно изключване на товара е под 2,5 dB. Промишле­ният к. п. д. на уредбата е по-голям от 30 %. Уредбата ТУУ-600 е всъщност само усилвател на мощност, който се комплектува с команден станок, представляващ уредба ТУУ 100 без двата усилвателя по 50 W. Уредбата е монтирана в станок на панели по същия начин, както ТУУ-100. Отделните панели съдържат следните групи: крайно стъпало с изходен трансформатор и изправителна група за преднапрежението, драйверно стъпало заедно с преддрайверното стъпало и усилвателя на напрежение, захранващи групи и автотрансформаторна група. Из­правителната група за високото напрежение е монтирана най-отдолу върху винкелова стоманена конструкция, прикрепена подвижно към станока.

Схемата на уредбата е дадена на долната фигура. Стъпалото за предусилване е със съпротивително капацитивна връзка с лампата 6Н8 (двоен триод), работеща в режим А. Преддрайверното стъ­пало е с лампи 6ПЗ, работещи в режим AB1 с дросел в анода. Драйверното стъпало е катоден повторител, за да може да пропусне значителния решетъчен ток на крайното стъпало. Изпол­зуваните лампи са Р27/500 в режим АВ1 с автоматично преднапрежение. Крайното стъпало е с четири лампи ГМ7 свързани две по две в противотактна схема и работещи в режим АВ2. От из­хода на крайното стъпало се взема чрез делители напрежение за от­рицателната обратна връзка, което се подава на решетките на лам­пите от първото стъпало.

Радиотранслационна уредба ТУУ-600
Радиотранслационна уредба ТУУ-600

Захранването на драйверното, преддрайверното и предусилвателното стъпало става от две токозахранващи групи, едната от които е с две лампи 5Ц4 — за анодните вериги на лампите Р27/500 и 6ПЗ, а другата с една лампа 5Ц4 — за веригите на екранните решетки на лампите 6ПЗ и анодните вериги на 6Н8. Двата изправителя получават напрежение от общ мрежов трансформатор, от който се получава и отоплителното напрежение на лампите. Характерно е, че отрицателният край на източника на напрежение на драйвера е с потенциал — 220 V спрямо шасито на уредбата. Това се получава поради обстоятелството, че същата точка е свързана с решетките на крайните лампи, получа­ващи преднапрежение — 220 V по отношение на катода, който е свър­зан с шасито.

Крайното стъпало се захранва посредством отделен изправител с газотронни лампи ВГ236. Трансформаторът за високото напрежение е навит специално, за да има малка индуктивност на разсейване и малко активно съпротивление. Това е направено с цел да бъде намалено вът­решното му съпротивление и по този начин да се избягнат вариациите на високото напрежение. Филтърът на изправителната група е с индуктивен вход и резонансна група за честота 100 Hz. Преднапре- жението за лампите се получава от отделен токоизправител с лампа 5Ц4. За да се стабилизира това преднапрежение, изправителят е на­товарен с нискоомно съпротивление. Мрежовият трансформатор на този изправител се използува за получаване на отоплително напреже­ние за крайните лампи. За регулиране на тези напрежения в първич­ната страна на трансформатора е включено изменяемо предсъпротивление. Такова изменяемо предсъпротивление има и в трансформатора за отоплително напрежение на газотронните изправителни лампи ВГ236.

Уредбата има автотрансформатор за регулиране на мрежовото напрежение в граници от 180 до 230 V с превключ­ване през 10 V. При повишаване на мрежовото напрежение над 230 V електронно реле от същия вид, както при уредбата ТУУ-100, изключва токозахранването.

Пускането на уредбата в действие става с помощта на бутони, които задействуват релето. Наличието на захранващо напрежение за първите три стъпала се сигнализира чрез светване на контролна лампа. Във веригата на преднапрежението за крайните лампи е включена глимлампа като индикатор.

През 1963-5 г. уредбата ТУУ-600 е преработена с цел да се повиши мощността й. Крайните лампи ГМ70 са заменени с други, по-мощни — вместо четири лампи ГМ70 са поставени две лампи VRS331. Тъй като отоплителното напрежение на лампите VRS331 е 12,6 V, заменена е и бобината на трансформатора за отопление и преднапрежение на крайните лампи. Сменени са и двете бобини на трансформатора за високо напрежение, като новите бобини осигуряват високо напрежение 2000 V вместо 1500 V. При тези изме­нения и при отрицателно преднапрежение на крайните лампи — 225 V изходната мощност на уредбата е 1000 W.

В началото на 70-те години е разработен и транзисторен вариант на ТУУ-600, наречен ТУУ-600Т.  Той вече е произвеждан в завод Електроакустика Михайловград. Неговите характеристики, особености и предимства можете да разгледате тук:

Радиотранслационна уредба ТУУ-600
Радиотранслационна уредба ТУУ-600

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *