Радиотранслационна уредба ТУУ-5

Радиотранслационна уредба ТУУ-5

И уредбата ТУУ-5 е на предна линия в Сандъците – Sandacite!

Радиотранслационна уредба ТУУ-5
Радиотранслационна уредба ТУУ-5

Днес на ред за изследване е българската уредба ТУУ-5, произвеждана в завод Електроакустика Монтана от средата на 1960-те години.

През този период за нуждите на развиващата се жичната радиофикация на България са произведени няколко десетки радиотранслационни уредби с мощност 5 kW.

Радиотранслационната уредба ТУУ-5 има следните качествени показатели:

  • номинална изходна мощност 5000 W при номинално изходно напрежение 240 V;
  • чувствителност на входа 5 V;
  • честотен обхват от 40 до 12 000 Hz при неравномерност + 2 dВ;
  • коефициент на нелинейни изкривявания под 5 %;
  • ниво на собствените шумове, с —60 dB по-ниско от номиналното изходно напрежение:
  • промишлен к. п. д. над 45 %;
  • коефициент на разтоварване (повишаване на изходното напре­жение при изключване на товара) под 2

Уредбата е оформена в два станока — единият на крайното стъпало и другият на драйвера. Всяка уредба се комплектува с две крайни стъпала, от които едното е действащо, а другото — резервно.

В станока на крайното стъпало е монтиран изправителят за пред- напрежение на крайното стъпало, изправителят за високото напрежение на крайните лампи й самото крайно стъпало.

В станока на драйвера са монтирани предусилвателят, драйверното стъпало и захранващото устройство на тези стъпала.

Както всички уредби за жична радиофикация, и уредбата ТУУ-5 е обхваната във всичките си стъпала от дълбока отрицателна обратна връзка по напрежение, която осигурява високите качествени пока­затели.

Като команден станок на уредбата се използва командният станок, познат ни от уредбата ТУУ-100.

Уредбата се захранва с електрическа енергия посредством захран­ващо табло, което има главни предпазители и прекъсвач. Усилвателният комплект е приспособен да работи при температури от 283 до 303° К (от 10 до 30° С). Охлаждането става посредством естествена вентилация, като за целта станоците трябва да бъдат най-малко на 1 m от стената, а между страничните стени на уредбата разстоянието трябва да бъде 20 cm. При превишаване на посочените температури се налага използуването на вентилационна система.

Уредбата е осигурена с блокировки съгласно действащия тогава Правилник за охрана на труда, които изключват високото напрежение при отваряне на вра­тите на станока на крайното стъпало.

Включването и изключването на уредбата става с помощта на бутон, който задействува контакторите на отоплението и високото на­прежение. Самото включване и изключване може да стане от място или дистанционно.

Крайното стъпало има автоматика, която осигурява:

  1. Изключване на анодното напрежение в случай на асиметрия в рамената на крайното стъпало.
  1. Изключване на високото напрежение при прекъсване на пред- напрежението на крайното стъпало.
  2. Изключване на анодното напрежение в случай на претоварване по каквато и да било причина на високоволтовия изправител.

Специална измервателна система дава възможност за контрол на статичния и на динамичния режим на крайното стъпало.

Схемите на драйвера (фиг. 1), на крайното стъпало (фиг. 2) и на пусковата автоматика (фиг. 3) на радиотранслационната уредба ТУУ-5 са дадени поотделно.

Радиотранслационна уредба ТУУ-5
Радиотранслационна уредба ТУУ-5

Фиг. 1

ПРЕДУСИЛВАТЕЛ

Предусилвателят съдържа две стъпала за предусилване и драйверно стъпало (фиг. 1). Първото стъпало е усилвател на напрежение с активен товар в анодите на двете лампи 6ПЗ, свързани в двутактна схема. За товар служат две съпротивления по 5 kΩ. Екранната решетка на лампите е заземена високочестотно с два кондензатора по 1 µF. В общата катодна верига на стъпалото последователно на катодното съпротивление е свързан дросел, чиято задача е да потисне евентуално появилите се четни хармонични. На решетките на първото стъпало чрез две съпротивления по 24 kΩ се подава напрежението на отрица­телната обратна връзка. Това напрежение се взема от делители на напрежение, свързани в анодите на крайните лампи. Входът на стъпа­лото е симетричен с трансформатор. На вторичната страна на транс­форматора са включени паралелно два кондензатора по 375 pF и две съпротивления по 20 kΩ, които имат за задача да коригират честотната характеристика. Първото стъпало получава анодното си напрежение, както и напрежението на екранните си решетки от отделна токоизправителна група с един кенотрон 5ЦЗ и филтър, съставен от два електро­литни кондензатора и дросел. Напрежението за екранните решетки се подава през развързваща група от съпротивление със стойност 40 kΩ и два кондензатора по 1 µF. Напрежението на изправителната група може да си измерва с волтметър.

Второто стъпало е с две лампи ГМ70, свързани в двутактна схема. Напрежението на сигнала се подава от първото стъпало на второто през два кондензатора със стойност 4 µF. Пред решетките на лампите са поставени ограничители на ниските честоти, които представляват комбинация от съпротивление със стойност 100 kΩ и кондензатор с капацитет 0,1 µF. Групата на ограничителите е свързана последователно.

Стъпалото получава преднапрежението си от специална изправи­телна група, която от своя страна захранва делител — жично съпро­тивление, от което с помощта на плъзгач се взема преднапрежението. Преднапрежението може да се измерва с волтметър. Стъпалото полу­чава анодното си напрежение от газотронна изправителна група с лампите RG-250/3000. Стъпалото е с дроселен товар в анодната верига, тъй като е необходимо да се получи по-голяма амплитуда на усиления сигнал с оглед да се осигури задействуването на следващото стъпало, което е катоден повторител. Двете половинки на анодния дросел са шунтирани със съпротивления със стойност по 10 kΩ, което е напра­вено за коригиране на честотната и фазовата характеристика.

Сигналът се подава на драйверното стъпало посредством два свързващи кондензатора по 2 µF. Драйверното стъпало е също с дву­тактна схема като катоден повторител. Използуването на катоден пов­торител в случая се налага, за да се осигури малко изходно съпро­тивление на стъпалото, тъй като крайните лампи работят в режим с решетъчен ток. Товарът в катода е дроселен. Преднапрежението на лампите се взема от същия токоизправител, който дава преднапрежение на преддрайверното стъпало. В решетките на драйверните лампи са включени ограничители на високите честоти, образувани от съпротив­ление 5,1 kΩ и кондензатор с капацитет 1950 pF, свързани последова­телно. Цялата група е свързана паралелно на утечното съпротивление в решетъчната верига на драйверните лампи. Драйверното стъпало получава анодното си напреженае 1200 V от същата токоизправителна група, която дава анодно напрежение на преддрайверното стъпало.

КРАЙНО СТЪПАЛО

Крайното стъпало (фиг. 2) е с четири лампи ГМ100, свързани две по две паралелно в двутактна схема. Крайното стъпало получава преднапрежението си от специална изправителна група с делително жично съпротивление. Преднапрежението се измерва с волтметър.

Радиотранслационна уредба ТУУ-5
Радиотранслационна уредба ТУУ-5

Фиг. 2

Филтърна група, съставена от два електролитни кондензатора и дросел, осигурява изглаждането на преднапрежението на крайните лампи. Дели­телят за преднапрежението захранва осигурително реле, което с помощта на контактите си позволява включването на високото напре­жение само тогава, когато има преднапрежение.

Анодната верига на крайното стъпало е защитена посредством предпазители. Паралелно на първичната намотка на изходния транс­форматор са включени ограничители на високите честоти. Изходният трансформатор е със специална схема, при която се получава минимална индуктивност на разсейване с цел да бъдат избягнати преходните процеси при работата на стъпалото в дълбок режим. Трансформаторът е защитен от свръхнапрежения посредством рогови разрядници. Въз­душната междина между върховете на разрядниците трябва да бъдат от 4 до 6 mm.

В анодите на крайните лампи е включен делител на напрежение, съставен от високомощностни съпротивления, тъй като постояннотоко- вата съставяща на анодното напрежение е 5000 V.

Решетъчният ток в крайното стъпало може да се измери с ампер­метър, включен последователно във веригата, подаваща преднапре­жението. Токът във всяко рамо на крайното стъпало също може да се контролира с амперметър.

Високото напрежение на крайното стъпало се получава от три­фазен изправител по схемата на Ларионов с шест лампи ВГ-236.

Радиотранслационна уредба ТУУ-5
Радиотранслационна уредба ТУУ-5

Фиг. 3

Изходният трансформатор е с електростатичен екран между пър­вичната и вторичната намотка, за да се предотврати евентуалното прехвърляне на високото напрежение към абонатните линии при про­бив в трансформатора. Включването на линиите към изходния транс­форматор става с помощта на електромагнитен контактор.

Станоците на предусилвателя и на крайното стъпало се включват и изключват поотделно. За целта се натискат бутони, означени с над­писи „Пуск.“ и „Стоп“ — „Отопление“ и „Пуск“ и „Стоп“ — „Анодно напрежение“. Включването и изключването на анодното напрежение е блокирано така, че ако не е включено отоплителното напрежение, високото напрежение не може да се включи. Освен това изключването трябва да става по обратен път — първо се изключва анодното напре­жение и след това — отоплителното. Общо изключване на уредбата, т. е. едновременно изключване на анодното и отоплителното напре­жение, може да стане чрез изключване на мрежовото напрежение от общото захранващо табло.

Защитната автоматика на крайното стъпало съдържа три релета. Първото реле А е диференциално (фиг. 2). Неговите навивки са бифилярни и са включени последователно в катодите на крайните лампи. Релето А има предназначението да изключи високото анодно напрежение, когато се появи асиметрия в крайното стъпало. Второто реле, наречено В, е предназначено да изключи анодното напрежение, когато поради някаква причина крайните лампи останат без преднапреже­ние. Това реле се захранва от същия делител на напрежение при изпра­вителната група, осигуряваща преднапрежението на крайните лампи.

Третото реле, наречено С, прекъсва високото напрежение, когато високоволтовият изправител се претовари. То е включено последова­телно във веригата на високото напрежение след дросела на филтъра.

В драйверния станок има вградени още две осигурителни релета. Релето Е (фиг. 1) прекъсва анодното напрежение на драйверното и преддрайверното стъпало, когато те останат без преднапрежение поради каквато и да било причина. Релето Д изключва високото напрежение на драйвера и преддрайвера при претоварване на последния, при което протича силен аноден ток.

Радиотранслационна уредба ТУУ-600


Литepaтypa:

Вълчев, Иван Й.. Нискочестотни усилватели : Учебник за II, III и IV курс на техникумите по слаботокова електротехника, специалност Нискочестотна техника / София : Техника, 1966. 500 с., 1 л. черт. :

Ганчев, Иван Попов. Нискочестотни усилватели : За студентите от Машинно-електротехнически институт / 3. прераб. и доп. изд. София : Техника, 1965. 443 с. :

Ковачев, Георги Иванов. Нискочестотни усилватели / София : Техника, 1961. 128 с., 4 л. черт. :

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *