Проектантски-институт-ИНТЕРПРОГРАМА

Проектантски институт ИНТЕРПРОГРАМА

Проектантски институт ИНТЕРПРОГРАМА

Проектантски-институт-ИНТЕРПРОГРАМА
Проектантски-институт-ИНТЕРПРОГРАМА

Заповядайте на статията от 1985 г. да Ви запознае с дейността на тази важна организация! :D

,,Българо-съветският научноиз­следователски и проектантски институт ИНТЕРПРОГРАМА е основан в София през 1977 г. Неговата главна задача е със съвместните усилия на български и съветски специалисти да раз­работва и да предоставя на пред­приятията и организациите в СССР и България програмни про­дукти за изграждане на системи за автоматизация на производ­ството и управлението в тях.

ИНТЕРПРОГРАМА е първата чисто софтуерна организация в България. Резултатите от нейната дей­ност спомогнаха разработването на програмно осигуряване да получи обществено признание в страната и да се развие като програмна индустрия.

За да могат резултатите от дейността на ИНТЕРПРОГРАМА да се използват едновременно в СССР и България, институтът разработва програмни продукти само за компютри, които се произвеждат едновременно в две­те страни или имат сходни техни­чески параметри и операционни системи. Това са:

 1. ЕИМ от Единната система (РЯД-1 и РЯД-2) с операционна система ОС 6.1 (но редица про­дукти са приспособени и за из­ползуваната в някои организа­ции у нас операционна система ОС-351).
 2. Миникомпютри от типа СМ-4 (ИЗОТ 1016) с операцион­на система ДОС РВ.
 3. ПК с процесори от типа ИНТЕЛ-8080 под управлението на операционни системи, съв­местими със СР/М: ИЗОТ 1031, Правец 82 (със СР/М-платка), СМ-1800 и др.
 4. Персонални 16-разрядни компютри.
 5. Локални мрежи от мини­компютри и ПК от типа ИЗОТРИНГ (ИЗОТ 4501, ЕСТАФЕТА-2), както и мрежи от СМ-4 под управлението на ППП МРЕЖА (СЕТЬ-1, СЕТЬ-2 и др.).

Основните направления на ра­ботата на института са следните:

 • Автоматизация на техниче­ската подготовка иа производ­ството и на управлението на ма­шиностроителни предприятия. Разработени са програмни про­дукти и комплексни типови про­грамни системи за предприятия с масов, сериен и единичен харак­тер на производството. Техническите средства са: ЕИМ от Един­ната система в предприятието или в териториален изчислителен център и/или миникомпютри в предприятието за целите на опе­ративното управление на произ­водството и складовете.
 • Автоматизация на машино­строителното проектиране. Съз­дават се програмни продукти за двумерна машинна графика, ориентирани към ПК или мини­компютри с растеров графичен терминал и малък плотер.
 • Автоматизация на машино­строителното производство. В института се работи по програмни продукти за миникомпютри, предназначени за управление в реално време на гъвкави автома­тизирани производствени систе­ми (ГАПС). Създадена е и систе­ма за имитационно моделиране на ГАПС, чрез която на ЕИМ от Единната система могат да се проверят различни конфигура­ции и режими на ГАПС и да се изберат най-добрите.
 • Автоматизация на учрежденческата дейност в предприя­тията и организациите. Разрабо­тени са програмни продукти за ПК за таблични изчисления, ин­формационни справки, тестообработка, електронен календар (вкл. контрол на решенията) и др. През 1985 г. предстои свърз­ването на тези продукти в цялост­на система, основана на използва­нето на локални мрежи от ПК и осъществяването на електрон­на поща между тях. Подобна система на друга техническа ба­за — СМ-4 и мрежа от термина­ли, вече е реализирана.
ИНТЕРПРОГРАМА INTERPROGRAMA
ИНТЕРПРОГРАМА INTERPROGRAMA
 • През близките 2—3 години се предвижда въз основа на разра­ботените програмни продукти да се изградят интегрирани системи за предприятията. Чрез тях ком­плексно ще се обхващат функции от проектирането, техническата подготовка на производството, управлението на производствени­те процеси и организационно- икономическото управление.
 • За реализацията на тази цел, а и въобще за изграждането на ефективни системи важна роля имат и другите две направления на работата на ИНТЕРПРОГРАМА, които са традиционни за инсти­тута още от 1977 г.
 • Разработка на системи за управление на бази от данни. Създадени са системи за различ­ни модели на данните и за раз­лични видове ЕИМ, както и раз­пределени системи за мрежи от ЕИМ. Разработени са програм­ни продукти да въвеждане и контрол на данните, генератори на отчети, а също езици за заяв­ки, предназначени за потребите­ли-непрограмисти.

Разработка на програмни средства за укьвършенствуване на технологията на програмира­нето. Тук влизат създадените средства за диалогово програми­ране, за обслужване на програм­ните библиотеки, за автоматизи­рано документиране и т. н. Тех­нологията на програмирането придобива все по-голяма актуал­ност а условията на бързо разви­ващата се у нас програмна ин­дустрия. Тя се превръща в техно­логия на производството на про­грамни продукти, която да оси­гури не само висока производи­телност иа програмистите, но и високо качество на произведените програмни продукти.

ИНТЕРПРОГРАМА ежемесечно организира семинари в института за запознаване на потребителите у нас с новите програмни продук­ти Освен това веднъж в годината (през последната седмица на май) на Слънчев бряг се органи­зира семинар за обмяна на опит между потребителите от използва­нето на разработените продукти.

В България програмните про­дукти на ИНТЕРПРОГРАМА се разпространяват и съпровождат от Стопанския комбинат Нацио­нален програмен и проектен фонд. Неговият адрес е:

София 1202,

ул. „Каменоделска“ 6-а,

СК „НППФ“

Тел.: 39-20-98       (номератор),

39-31-08 (за сведения по програм­ните продукти)

Телекс 22071

Интересуващите се от програм­ните продукти на ИНТЕРПРОГРАМА могат да се обърнат и не­посредствено в института на след­ния адрес:

София 1000, п. к. 795,

Интерпрограма

Тел.:        84-181 (номератор),

83-51-98 (за сведения по програм­ните продукти)

Телекс 22716″

Източник: сп. Компютър за Вас 1985 г.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *