Pristavka cirkulyar PC150

Приставка циркуляр ПЦ 150

Вижте в Сандъците – Sandacite за приставката циркуляр ПЦ 150!

Pristavka cirkulyar PC150
Pristavka cirkulyar PC150

Приставката-циркуляр ПЦ-150 се произвежда от завод Елпром Ловеч от 1982 г.

 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ HA ИЗДЕЛИЕТО

Приставката-циркуляр тип ПЦ-150 е леснопреносимо, ви­сокоефективно съоръжение, което се задвижва от ръчна електрическа пробивна машина. Предназначена е за рязане на дърво, дървесни и други неметални материали.

Приставката може да се използува в помещения от клас не по-висок от П-П съгласно ПСТН-1978 г. Не се допуска използването й при:

 • наличие на взривоопасна среда (газове, пари, прах);
 • наличие на химически активна среда в концентрация, която може да разруши бързо металите и изолациите;
 • температура на околния въздух под — 10°С и над + 40°С.
 • наличие на особено влажна среда или валежи.
Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
 1. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
 • Дълбочина на рязане
 • Наклон на рязане
 • Диаметър на циркулярния трион
 • Задължително да се спазват изискванията в ин­струкцията за монтаж и експлоатация на задвижващата машина.
 • Забранено е да се разбичват едновременно по ня колко детайла в пачка без специално приспособление, осигу ряваицо притискане към направляващата линия и плота.
 • Напречното разкрояване на дъски и други детайли с дължина по-малка от 30 см на циркуляра с ръчно подаване да се извършва с помощта на специални приспособления, снабдени с притискащи устройства.
 • Забранено е надлъжно разкрояване на фасонирани материали по-къси от 30 см и по-тесни от 8 см, без упот­ребата на специални тласкачи.
 • Разкрояването на иглолистни дъски с широчина до 10 см и широколистни до 8 см да се извършва само при из­ползуване на приспособления за притискане на материала към линеала на плота.
 • Забранено е разбичването на обли материали за за­наятчийска преработка.
Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
 • Забранено е подаването с ръце на материали за раз- бичване на разстояние по-близко от 30 см от циркулярния трион.
 • Забранено е докато не се изключи двигателя и се спре напълно движението на трионите, да се отварят ограж­дащите (предпазните) устройства и предпазните капаци.
 • Работникът, обслужваш циркуляра, да бъде винаги с пояс или престилка от гьон или от подходящ гумиран ма­териал, да стои встрани от обработвания материал и да не се намира в равнината на въртене на циркулярния трион.
 • Преди започване на работа проверете:
 • правилно ли е поставена задвижващата машина в при­съединителното гнездо на приставката;
 • правилно ли е поставена и затегната скобата, при­тягаща шийката на пробивната машина;
 • добре ли е затегнат винтът, фиксираш тялото на приставката при регулиране дълбочината на рязане
 • добре ли е затегната крилчатата пластмасова гайка, фиксираща тялото на приставката при рязане под наклон.
 • Преустановете работата с приставката при възник­ване на Някоя от следните повреди:
 • при повреда на пробивната машина (виж „Паспорт“ на пробивната машина);
 • при заклинване на циркулярния трион;
 • при разхлабване на болта за регулиране дълбочината на рязане;
 • при разхлабване на гайката за регулиране наклона на рязане.
Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
 • При използване на приставката като ръчен трион абсолютно е забранено да се поставят планки I и II и носачът на малкия предпазител, за да се осигури свободно движение на предпазителя за циркулярния трион.
 • При работа с приставката-циркуляр повече от 4 часа на смяна, задължително да се използуват индивидуални сред­ства за защита от шума.
 • При използване на приставката циркуляр ПЦ 150 за битови цели, за предпазване на хо­рата от вредното въздействие на шума, следва да се спазват следните изисквания:
 • с циркуляра да се работи само през деня, като общата продължителност на работа в жилищни помещения да не надвишава 30 минути на ден;
 • при работа в дворове, гаражи и отдалечени от жилищни здания помещения продължителността на работа да не пре­вишава 4 часа на ден;
 • Забранено е необезопасен или технически неизправен циркуляр да се пуска в работа.
 • Силата на подаване, прилагана от ръцете на опера­тора върху ръкохватките на електроинструмента (при ра­бота на триона като ръчен), не трябва да превишава стой­ността, съответствуваща на номиналната мощност на задвижващата машина.

При спазване на това условие и при използване на про­бивна машина тип УПМ2-16, виброскоростта в местата на контакт на ръкохватките с ръцете на оператора не пре­вишава стойностите, посочени в табл.2.

Таблица 2

Средногеомет- 8 16 31,5 63 125 250 500 1000
рична честота на октавните ленти, Hz                
Стойност на ви­броскоростта

m.s.-1.10-3

20 20 20 20 18 12 9 6.3
 

Нивото на шума при работа на триона като ръчен, за­движване с пробивна машина тип УПМ2-16 и рязане на чамов материал, не превишава граничните нива, посочени в табл. 3.

Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
 1. ПОДГОТОВКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА
  • Отстраняване патронника на пробивната машина
 • затворете челюстите на патронника с ключа;
 • отвийте патронника с лек удар на ключа като’държите вретеното с гаечен ключ-отвор 17 (фиг. 1)
  • Съединяване на циркуляра с пробивната машина (фиг. 2)
 • поставете работния край на пробивната машина в присъединителното гнездо на тялото на циркуляра
 • пуснете в ход машината за малко и изключете;
 • при движение по инерция притиснете машината до упор в присъединителното гнездо;
 • стегнете захващащата скоба с шестостенен ключ (фиг. 3)
  • Монтиране на ограничителя (фиг. 4)
 • разхлабете крилчатия винт и вмъкнете линеала на ограничителя в направляващия улей на плота;
 • нагласете ограничителя на желания размер и затегнете винта.
  • Регулиране дълбочината на рязане (фиг. 5)
 • разхлабете винта с шестостенен ключ;
 • регулирайте тялото спрямо плота така, че зъбите на циркулярния трион да се подават не повече от 2-3 мм над обработвания материал
 • затегнете винта, стягащ прореза в тялото;
 • регулирайте опорния винт до опиране в плота
  • Регулиране наклона на рязане (фиг. 6)
 • разхлабете крилчатата гайка;
 • наклонете тялото спрямо плота на желания ъгъл;
 • затегнете гайката.
Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
Приставка циркуляр ПЦ 150 Pristavka cirkulyar PC150
 • Монтиране на приставката-циркуляр тип ПЦ-150 в стационарно положение (фиг. 7)
 • с помощта на две скоби закрепете добре циркуляра към масата;
 • отстранете направляващия нож (фиг. 8);
 • приберете предпазителя на циркулярния трион в тя­лото така, че да потъне под работната повърхност на плота;
 • в правоъгълния отвор на плота монтирайте планка I, когато притискащите циркулярния трион шайби са в положе­ние „0″ (фиг. 9) или планка II (с широк прорез), когато при­тискащите шайби са в положение „1″, „2″, „3″, „4″, „5″, „mах“ (фиг. 10);
 • на мястото на направляващия нож монтирайте малкия предпазител (фиг. 11).

СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ:

Отвиване на патронника на пробивната машина (фиг. 1)

Съединяване на приставката-циркуляр с пробивната машина (фиг. 2)

Затягане захващащата скоба на приставката (фиг. 3) Монтиране на ограничителя (фиг. 4)

Регулиране дълбочината на рязане (фиг. 5)

Регулиране наклона на рязане (фиг. 6)

Закрепване на циркуляра към маса (фиг. 7) Отстраняване на направляващия нож (фиг. 8) Монтиране планка I (с тесен прорез) (фиг. 9) Монтиране планка II (с широк прорез) (фиг. 10) Монтиране на малкия предпазител (фиг. 11)

Един материал на Сандъците Sandacite!

А сега защо да не прочетете също и…

С марката на Елпром Ловеч

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *