изот-0250

Приложни програми за ИЗОТ 0250

Приложни програми за ИЗОТ 0250

ИЗОТ 0250 е български фактурно-счетоводен автомат, или още бюрокомпютър. А сега ще Ви запознаем с някои програми, чрез които е работел!

С въвеждането на тези програми се автоматизира финансово-счетоводната дейност. Основните им функции са две: първична регистрация на финансово-счетоводна и икономическа информация на мястото на възникването им, и артиметическа и логическа обработка на записаната информация с издаване на първична и сводна документация за нуждите на финансово-счетоводната дейност. В пакета се редлагат се следните програми:

ППП-1 ГП — за отчитане на произведената готова продукция. Предназначена е за механизирано съставяне на дневен отчет за произведената и предадена иа склад готова продукция, както и за автоматизирано издаване на табулограми за оперативното отчитане иа произведената продукция, за аналитичната и синтетична счетоводна отчетност.

ППП-2 РГП — за отчитане на реализацията на готовата продукция. Предназначена е за меха-
низирано издаване на документ „фактура-платежно искане“, както и за автоматизирано съставяне иа отчети за реализираната готова продукция за период, по видове и групи изделия, по направление на реализацията, по клиенти и по счетоводни справки.

ППП-3 ПТН — за планиране и отчитане на трудовите норми. Предназначена е за механизираио обработван на документ  ,,заповед за утвърждаване иа трудовите норми“ при изделие, които се обработват по определена технология, както и за автоматизирано издаване на рекапитулации иа нормо-времеиата и разликите по професии и разходи за единица изделие, по професии и разреди, за цех и общо за предприятието.

ППП-4 КТМ — зв калкулиране на материалите и труда. Предназначена е за механизирано издавана на документи „план-сметка на труда“ и „заповед за изменение на количеството и стойността на суровините и материалите“, както и за автоматизирано изготвяне иа калкулация за установяваме иа единична цена на изделие и издаване на табулограма с информация за материалните разходи и икономическите показатели на изделията.

ППП-5 АО — за пресмятане иа амортизационните отчисления на основните средства. Предназначена е за механизирано изготвяне на ,,таблица за изчисляване на амортизационните отчисления“, както и за автоматизирано издаване иа рекапитулации за амортизационни отчисления по групи основни средства, по цехове и по счетоводни сметки за месец.

ППП — за отчитане на паричните, банковите и разчетните операции. Предназначена е за автоматизиране на счетоводното отчитане на движението и остатъците иа паричните средства и техните източници, както и за хронологично, систематично и аналитично отчитане на стопанските операции, свързани с паричните средстве в касата, заемните сметки, работата с доставчици и клиенти и др.

ППП-1 ДПР — отчитане получената продукция от растениевъдството. Предназначена е зa механизирано изготвяне на справки за получената и предадена на склад продукция за един ден по количество и стойност, както и за автоматизирано издаване на рекапитулации за получената и предадена ма склад продукция по видове  култури, по бригади, складове и др.

ППП-2 ДПЖ – за отчитане получената продукция от животновъдството. Предназначена е за обхват на отчета и движението на животните по количество и стойност, зе автоматизирано изчисление иа прираста, както и за автоматизиране процеса на получаваме на свободни данни за продукцията.

ППП-3 РПР — за отчитаме реализацията на продукцията от растениевъдството. Предназначена е за механизиране получаването ие свободни данни от издадените фактури, както и за автоматизирано издаване на справки за реализираната продукция по количество и стойност зе културите и групите култури, за клиентите и др.

ППП-4 РПЖ — за отчитане на реализираната продукция от животновъдството. Предназначена е за механизиране получаването иа свободни данни от издадените фактури, както и за автоматизиране изчисляването на стойността на реализираната продукция.

ППП-5 ПВК — за отчитане на паричните взаимоотношения с клиентите. Предназначена е зв механизирано издаваме на ,,описа иа платежните искания и фактури“, както и за механизиран отчет на осъществените плащания и обработка иа неплатените фактури.

Предлаганите пакети приложни програми се автономни и могат да се прилагат самостоятелно на базата иа познатата микрокомпютърна система ИЗОТ-0250. Възможна е и интеграция по целесъобразност и ефективност.

Доставчик: Централна проектна и програмна библиотека — кантора ЦКС — София.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *