Преносим рентгенов апарат Рп10

Преносим рентгенов апарат Рп10

Преносим рентгенов апарат Рп10

Преносим рентгенов апарат Рп10
Преносим рентгенов апарат Рп10

След като в предишната публикация Ви запознахме с българския стационарен диагностичен рентгенов апарат Рд100, сега ще разгледаме и преносимия му събрат (П в названието = Преносим).

Преносимият рентгенов апарат Рп10 датира също от 50-те години на ХХ век и е произвеждан от Слаботоковия завод в София. Рп10 е използван за снимки за крайниците като помощен апарат в поликлиники и болници. Предназначен е обаче преди всичко за работа вън от лечебното заведение — при леглото или в дома на болния или на мястото на злополуката. Там с него могат да се извършват прегледи с криптоскоп на светло, както и помощни снимки на гръд­ния кош. Апаратът се използва и за други по-тежки и спешни слу­чаи вън от лечебното заведение или когато лежащоболният е в такова състояние, че не може да бъде пренасян до рентгеновия ка­бинет.

Апаратът Рп10 се състои (фиг. 2—45) от:

а)  блок-генератор с встроена рентгенова тръба,

б)  ръчно часово реле за включ­ване и експонация;

в)  разглобяем возим стълбов статив.

Ето и схемата на преносимия рентгенов апарат Рп10:

Схема на рентген Shema na rentgen
Схема на рентген Shema na rentgen

Той се разглобява и сглобява леко и бързо и се събира в два куфара за носене — единия за блок-генератора, а другия за ста­тива, релето и другите принадлеж­ности. Свръзката на блок-генера­тора с ръчното реле и мрежовия кабел става посредством комби­ниран куплунг, който е монтиран в оста на вилката.

Мощността на преносимия рентгенов апарат е 10 мА при 60 kVмакс с твърдо устано­вени стойности за анодното напрежение и анодния ток на рентгено­вата тръба. Високоволтовият генератор има полувълнова схема (фиг. 2—46). Рентгеновата тръба има малък прохват и затова анод­ният ток се влияе по-слабо от колебанията на мрежовото напрежение, а интензитетът на лъченето е с около 50% по-висок, отколкото при тръбите с голям прохват при същото анодно натоварване.

Конструкцията на високоволтовия трансформатор (фиг. 2—47) има обикновена форма с две вторични бобини, която дава значителни предимства за охлаждането при продължителна работа. За снимки рентгеновата тръба работи с 10 мА аноден ток, а за прегледи — с 2 5—3 мA. За да се компенсира спадането на вторичното напрежение, причинено при по-силен аноден ток, първичното захранване на транс­форматора при правене на сним­ки се свързва с по-малък брой първични намотки. Това превключ­ване, както и превключването на отоплението на тръбата става ав­томатично, когато щекерът на ръч­ното реле или крачният ключ се по­стави за работа на пролъчване.

Схема на рентген Shema na rentgen
Схема на рентген Shema na rentgen

Устройство на блок-генератора на Рп10: 1 – високоволтова бобина ; 2 — отоплителен дросел; 3 — гетинаксов цилиндър за рентгеновата тръба; 4 —-  гумен маслоразширител; 5 — потенциометър за анодния ток; 6 — контактен куплунг за връзките н. н.

Главната част от отопление­то за рентгеновата тръба се по­лучава от допълнителна намотка върху катодната високоволтова бобина. Един помощен трансфор­матор с отворен магнитопровод подава допълнително, противо­положно насочено напрежение в отоплителната верига. Това скач­ване има две предимства:

а. Чрез изменение на пър­вичното захранване на помощния трансформатор анодният ток на рентгеновата тръба се променя независимо от анодното напре­жение.

б. Осигурява се чувствител­на компенсация на мрежовите ко­лебания върху анодния ток на рент­геновата тръба. Отоплителното напрежение представлява разлика­та между напрежението от допълнителната намотка върху катодна­та бобина и напрежението от по­мощния трансформатор и затова се влияе слабо от колебанията на мрежовото напрежение.

В едната шийка на кожуха на блок-генератора се намират нисковолтовите изводи и съпротивлението 5 за нагласяване и фикси­ране на тръбното отопление. В другата шийка пък има мембрана от изкуствен каучук, която позволява значително разширение на маслото в танка, с което увеличава неговия топлоемен капацитет и осигурява по продължителна работа с апарата.

Разглобяемият статив се състои от двуделен крак, който се събира и стяга към колоната само с един винт с дръжка. Квадрат­ната колона се разделя на две части и има зъбчат гребен по дъл­жината си, по който се придвижва главата с хоризонталното рамо за блок-генератора. Придвижването става посредством ръчка със самозадържане.

Преносимият рентгенов апарат Рп10 е пригоден за включване само в мрежи с напрежение 220 V.

За други напрежения апаратът се ком­плектува с преносимо автотрансформаторче със стъпален превключ­вател и волтмер за мрежово изравняване.

 

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *