Правец 16 Pravec 16

Правец 16 в управленската дейност

Правец 16 в управленската дейност

Правец 16
Правец 16

През 1986 г. Научноизследователския институт по иконо­мика и организация на машиностроенето (НИИОМ) са разработени две автоматизирани системи за управление на основата на персоналния компю­тър Правец 16, предназначени за ръководни кад­ри и за специалисти — Система за контрол по изпълнение на директивните документи и решения и Календар на ръководителя. В двете системи се използват еднакви технически средства (мони­тор, запаметяващо устройство на гъвкав магнитен диск, печатащо устройство, клавиатура на кири­лица). Имат универсално приложение, тъй като могат да обслужват ръководители от всички сфери на народното стопанство и на всички йерархични равнища на управление.

В автоматизираната Система за контрол по изпълнение на директивните документи и реше­ния се въвежда документация, която съдържа особено важни и срочни за изпълнение задачи. Следят се пет вида решения:

решения, взети на съвещания, оперативки, засе­дания и др. на равнище ръководство на предприя­тие, ведомство, обществена организация;

контрол за срочното изпълнение на резолюции на входяща кореспонденция, доклади и др.;

решения за изпълнението на заповеди, чийто краен резултат следва да се доведе да знанието на управляващия и контролиращия орган;

устни разпореждания на ръководителя на орга­низацията (звеното, отдела); решения, произтичащи от партийни и правителствени актове и нормативни документи.

Решенията се въвеждат в персоналния компютър Правец 16 в анотиран вид. Може да се контро­лират 600 броя решения. Системата предвижда 10-бална оценка за изпъл­нението на заложените решения и пет степени на допуск до информацията.

Упълномощено лице задава кодовете и прио­ритетите за допуск. Отговорник определя оценката за изпълнение на решението. Друго, определено от ръководителя лице подготвя информацията за въвеждане в компютъра. Системата дава възмож­ност да се прегледат въведените решения, да се изведат на екрана или да се отпечатат във вид на табулограми-справки в конкретна насока (те­матика, начален срок, краен срок, отговорник, възложител, изпълнител и т. н.). Системата пред­вижда три йерархични нива на действие и контрол: възложител, отговорник и изпълнител. Когато е необходимо, отговорникът може да бъде единствен изпълнител на дадено решение.

Правец 16 Pravec 16
Правец 16 Pravec 16

Системата за контрол по изпълнение на директивните документи и решения е ефективна от няколко гледни точки:

  1. Създава се автоматизирано работно място в кабинета на ръководителя, с което се осигурява възможност за лично контролиране на изпълне­нието на голям брой решения.
  2. Създава се възможност за получаване на раз­нообразни по вид и съдържание оперативни справ­ки в диалогов режим.
  3. Работи се със съвременна компютърна техника, която не изисква от потребителя специална ква­лификация.

Автоматизираната система на ръко­водителя е предназначена за управленската или контролната дейност на ръководни кадри и спе­циалисти. На основата на диалог с компютъра системата осигурява достатъчна по обем информа­ция за оперативно следене на дневната натова­реност на ръководителя. Техническото осигуряване на системата е компактно и във висока степен функционално.

В компютъра Правец 16 се въвежда следната информация: име на лицето (представителя); длъжност на ли­цето; организация (фирма); тематика на мероприя­тието (срещата); мястото, където ще се проведе мероприятието; дата и час на мероприятието; резултат от мероприятието (срещата); списък на присъстващите; забележки.

Могат да се изведат разнообразни справки, като справка за всички мероприятия, въведени в систе­мата; справка за свободните и заетите часове за даден ден; справка за натовареността на седми­цата, десетдневката, месеца; справка за всички срещи, проведени в даден период от време; справка за мероприятия по даден въпрос и др. Тази ин­формация се извежда на екрана на компютъра, а по желание на потребителя може да се изведе и във вид на табулограма.

Информацията за мероприятията, проведени през текущата година, се съхранява на магнитен носител.

Работата на потребителя на системата е улеснена от т. нар. HELP, който се явява в горния десен ъгъл на екрана и подсказва възможностите на системата в конкретен момент.

Системата Календар на ръководителя е ефек­тивна, защото документира оперативно заетостта на ръководителя и осигурява в максимална сте­пен съвременна организация на работното му място, отговаря на съвременните изисквания за ръковод­ство и контрол.

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *