Панеловоз - що е то

Панеловоз – що е то?

Панеловоз е вид нископлатформен автомобил, предназначен за транспорт на строителни панели.

Панеловоз - що е то
Панеловоз – що е то

Както научихме от ТАЗИ публикация, панелите първоначално се произвеждат в домостроителните комбинати, извозват се до строителните площадки и едва тогава се монтират на сградата. Транспортът става с няколко различни вида транспорт, като най-използваният са панеловозите. В първите години на едропанелното строителство в България вместо тях са използвани различни камиони, като напр. чехословашкият Tatra 111 (произв. 1942-1962, 12-цилиндров дизел с въздушно охлаждане). По-късно обаче започва организиран внос на панеловози от СССР. Тук е мястото да отбележим, че панеловозът обикновено няма собствен двигател, а ce задвижва от камион.

В тази публикация на Сандъците Sandacite ще разгледаме панеловозите, използвани в България по времето на пика на панелното строителство – 70-те и 80-те години на ХХ век.

Тъй като изискванията на статиката налагат елемен­тите да се превозват в положение, най-близко до проектното, т. е. това, което те ще имат в сградата, се налага да разделим панеловозите за транспорт на еле­ментите на две групи:

а) панеловози за транспорт на панели в хоризонтално положение (подови и покривни панели, стълбища и др.);

б) панеловози за транспорт на панели във вертикално положение (стенни панели и др.).

Подови и стълбищни панели при по-малки размери могат да се транс­портират с обикновени автомобили. Но размерите на подовите панели често пъти надхвърлят габаритите на каросерията им и затова не могат да се транспортират с тях. Това налага да се направят специални пане­ловози (ремаркета), които да се теглят от влекачи. Панеловозите са ре­маркета или полуремаркета, специално конструирани за превоз на па­нелите. Товароподемността им е от 3 до 20 тона, а понякога и по-голяма. Панеловозите биват с една ос (полуремаркета) и с две или повече оси.

Разнообразието от актуалните през разглеждания период панеловози е голямо, въпреки че между тях няма съществена принципна разлика.

Съветските панеловози тип ЦНИПС-200 са предназначени за транспорт на панели в хоризонтално положение. Те представляват полуремаркета с една ос и две двойни колела. Имат товароподемност 6 т. Превозват две или повече панели в зависимост от теглото им. За теглителна сила като влекачи се използват автомобили ЗИЛ-150 (фиг. 1).

Панеловоз Panelovoz
Панеловоз Panelovoz

Фиг. 1. а – тип ЦНИПС-НИИ-200; б – тип Т-151; в – тип МАЗ-5203; г – тип МАЗ-5203М

Панеловозите ремаркета тип Т-151 и МАЗ 5203М са най-малко с две оси. Те имат по-голяма товароподемност от панеловозите полуремаркета. За влекачи при тях се използуват по-мощни автомобили от типа на ЯАЗ- 200 и МАЗ-200.

Стенните панели при експлоатацията им в строителството са във вер­тикално положение. Транспортирането им в хоризонтално положение би наложило допълнителна армировка, която няма да се използува при екс­плоатацията и излишно ще ги оскъпи. Затова елементите се транспор­тират в положение, близко до проектното им.

Вертикалният транспорт на стенните панели изисква специални прис­пособления за прикрепването им. Освен това действащият тогава Правилник за уличното движение е изисквал височината на панелите, натоварени на транспортното средство, да не надвишава приетите габарити. Тези задължения налагат да се създадат панеловози с ниски платформи и приспособления за при­крепване на панелите.

За транспорт на панелите във вертикално положение може да се при­способи обикновеният автомобил ЗИЛ-150. Споменатите панеловози за транспорт в хоризонтално положение могат да се приспособят посред­ством сглобяеми съоръжения, за да могат да се използват като универ­сално средство за транспорт на панели в хоризонтално и във вертикално положение (фиг. 2).

Панеловоз Panelovoz
Панеловоз Panelovoz

Фиг. 2. Автовлекачи: а — тип МАЗ-200В; б — тип ЯАЗ-210Д; в — ЗИЛ-150; г — Т-151, Т-151 А и МАЗ 5203

Често в практиката е имало случаи; когато на каросерията на един авто­мобил са натоварени няколко панела. В такъв случай обаче при пристигането си на строител­ната площадка автомобилите се задържат дълго време за разтоварване на елементите на склад или до монтирането на всички елементи. Задържането на моторната кола оскъпява превоза. Когато се употребяват панеловози (ремаркета или полуремаркета), има възможност моторната кола да се освободи веднага. Именно това предимство на панеловозите поевтинява строи­телството.

От голямо значение за икономическия ефект на превоза е изборът на типа на панеловоза и влекача.

Като извод от гореизложеното можем да кажем следното:

а) най-скъп е превозът на елементите, при който се използуват каро­сериите на съществуващите автомобили, а не се използуват ремаркетата-панеловози;

б) най-икономичен е транспортът на панели с тежкотоварни ремаркета-панеловози;

в) тежкотоварните панеловози са по-икономични от едноосните па­неловози.

Готовите елементи, произведени в завода, трябва да се доставят на монтажните обекти комплексно в ред и срокове, установени в графика за доставката им на обекта.

Приема се, че превозът на готовите елементи може да се предприеме само когато бетонът им е придобил 70 % от проектната якост.

При превозването, товаренето и разтоварването на готовите елементи трябва да бъдат взети мерки против повреждането на детайлите, сглоб­ките и особено армировките. Затова е необходимо товаренето и разто­варването да се извършват от опитни работници (машинисти и прикач­вачи), като закачването и откачването да стават под ръководството на опит­но техническо лице, добре запознато със статическите и конструктивните изисквания за всеки елемент.

Натоварването на ресорите на превозните средства трябва да бъде симетрично и равномерно.

При превоза на големи покривни панели транспортните средства трябва да бъдат снабдени с отговарящи на габаритите на панелите ин- вентарнщрамки, които да се подлагат под тях така, че при движение да се избягват недопустимите провисвания или огъвания. Едноосните колесарки, прикачени към автомобилите, трябва да бъдат снабдени с шарнир­но съоръжение за безпрепятствено въртене през време на движението.

За да не се допусне пренапрежение на елементите през време на пре­возването им, под и между тях се поставят на съответните места труп­чета от меко дърво, дървени подложки, клинове и т. н., като се оси­гури плътното прилягане под и между елементите и стените на превозното средство. Това е много важно особено за онези елементи, които поради конструктивни съображения трябва да се превозват във вертикално положение.

Ако пък Ви интересува как точно работи транспортът на вече готови, произведени панели, можете да прочетете и тази наша статия:

Как панелите стигат до блоковете? (ВИДЕО)


Литература:

Славков, Хр., А. Николов. Индустриализирано строителство. София, Техника, 1975.

Гочев, Александър. Технология на строителното производство. София, Техника, 1960.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *