ИНФОСТАТ Сандъците INFOSTAT Sandacite

Откъде започва ИНФОСТАТ

Вижте в Сандъците – Sandacite историята на ИНФОСТАТ на НСИ!

ИНФОСТАТ Сандъците INFOSTAT Sandacite
ИНФОСТАТ Сандъците INFOSTAT Sandacite

През 2015 г НСИ пусна онлайн информационна система за предоставяне на разнообразна статистически сведения за физически и юридически лица (граждани и фирми). Тя беше разработена от външна фирма и наименувана ИНФОСТАТ.  Тя има три модула – за безплатни справки, платени справки и модул за изпращане на заявки в свободен текст. Например, безплатният предоставя информация от следните области (изброяваме ги възможно най-общо)

Бизнес статистика
Демографска и социална статистика
Макроикономическа статистика

Многоотраслова статистика
Околна среда и енергетика

Тази система обаче е продължител на нещо много по-старо… и ето на какво точно!

Днес ще Ви представим накратко 16-битовата българска компютърна програма ИНФОСТАТ от 1986 г., разработка на ТК Национален програмен и проектен фонд.

Програмната система ИНФОСТАТ е предназначена да представя социално-икономическа информация б синтезиран и обозрим вид,позволя­ващ да се откриват диспропорции и отклонения в развитието на социал­но-икономическите процеси, да. се правят необходимите за управлението анализи и изведи. Програмата може да се използва от ръководители на всички равнища на управление /министерства,стопански организации,ок­ръзи, предприятия и др./.

ИНФОСТАТ Сандъците INFOSTAT Sandacite
ИНФОСТАТ Сандъците INFOSTAT Sandacite

Цел на програмната система ИНФОСТАТ е усъвършенстване на управле нската дейност чрез подoбряване на информационното обслужване на ръководните кадри.

ИНФОСТАТ решава следните задачи:

  • създаване и поддържане на номенклатурите на показателите и на признаците,по които става агрегиранетс на данните /например: министерства, народсстопански отрасли,стопански организации,окръзи и др.
  • създаване и поддържане на масиви с параметри,които описват изходите на системата;
  • формиране на извадки от стандартния вход на системата по определени критерии/съобразно параметрите/;
  • избиране и представяне на на подготвените извадки в графи­чен или табличен вид.

Програмката система ИНФОСТАТ функционира на две нива:

  • долно /например:канцелария,секретариат,текнически помощници, съветници и др./;
  • горно /ръководител/.

На долното ниво се реализират всички функции по създаване и поддържане на номенклатурите и параметрите за изходи на системата, функциите за формиране на извадки, за избор и представяне на изходи.

На горното ниво се реализира само функцията за избиране и представяне на предварително подготвени изходи и при необходимост са дават заявки към солното ниво за получаване на допълнителни изходи.

ИНФОСТАТ можа да функционира и само на едно организационно ниво, когато се използва от ръководители на по-ниско ниво на управление. Тъй като в този случай всички функции на системата трябва да бъдат делегирани само от съответния ръководител,рационално е да се намали об­хватът на наблюдаваните показатели,нивата за агрегиране на данните и броя на получаваните изходи.

ИНФОСТАТ Сандъците INFOSTAT Sandacite
ИНФОСТАТ Сандъците INFOSTAT Sandacite

 

Независимо от тази възможност системата функционира най—ефективно на две организационни нива.

С ИНФОСТАТ работят следните категории потребители:

  • на долното ниво – сътрудниците от канцеларията/секретариата на съответния ръководител, технически помощници, съветници:
  • на горното ниво – ръководителят на съответния обект, за който се внедрява системата /министерство,стопанска организация,окръг,пред­приятие и др./.

От потребителите не се изискват познания по програмиране, необходимо е добре да познават указанието за рабета с продукта и да умеят да боравят с клавиатурата на персоналния компютър INTELLE/XT /IBM—РС и др./.

За нормална функциониране на системата е необходимо следното т е х ническо осигуряване:

А ето една подобна програма, но с функции в областта на теория на вероятностите и математическата статистика:

СТАТАН – българска програма за статистика

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *