Означаване на електронните лампи

Означаване на електронните лампи

Знаете ли как се означават електронните лампи? Прочетее в Сандъците – Sandacite!

Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи

Съществуват три системи за означаване на лампите: европейска, съветска и американска. В България като че ли най-разпространени са европейските лампи, поради което най-напред ще се за­познаем с европейската система за означаване. По тази система се означават лампите, произвеждани предимно в Германия, бивша Чехосло­вакия, бивша Югославия, Полша, Унгария и Италия, а напоследък и лампи от други страни.

Европейската система на означаване се състои от три елемента: първият (буква) означава вида на отоплението на лампата, вторият (една или повече букви) — вида на лампата (диод, триод, пентод и т. н.) и третият (цифра) — вида на цокъла и поредния номер на лампата от дадена серия.

Буквите от първия елемент имат следните означения:

А — 4 V, променлив ток, паралелно свързване;

В — 180 mA, индиректен катод;

С — 200 mA, индиректен катод, постоянен и променлив ток, серийно свързване; D— 1,25 или 1,4 V, батерийни лампи с директен катод;

Е — 6,3 V, променлив ток или постоянен ток от акумулатор, индиректен катод; F — 13 V, автомобилен акумулатор;

G — 5 V, променлив ток;

Н—4 V, батерийни лампи;

К — 2 V, батерийни лампи, директен катод;

Р — 300 mA, променлив ток, индиректен катод;

U — 100 mA, постоянен и променлив ток, индиректен катод, серийно свързване; V — 50 mA,, постоянен и променлив ток, индиректен катод, серийно свързване

Буквите от втория елемент имат следните значения;

А — диод;

В — двоен диод;

С — триод;

D — краен триод;

Е — тетрод;

F — високочестотен пентод;

Н — хексод;

К — октод;

L — краен пентод

М — индикатор за настройка (око);

Н — тиратрон;

Р — лампа с вторична емисия;

Q—детектор за честотна модулация;

W — газов диод (еднопътен изправител);

X — газов двоен диод (двупътен изправител);

Y — вакуумен диод (еднопътен изправител);

Z — вакуумен двоен диод (двупътен изпра­вител).

Цифрите от третия елемент имат следните значения:

От 1 до 9  — лампи с дълбок (аладинсв) цокъл с 5 или 8 крачета (с едно уточнение – лампите от тази серия U с тези цифри имат октален цокъл)

от 11 до 19 — лампи с цокъл с 5 + 3 крачета (метална серия);

от 21 до 29 — лампи с локтален иглен цокъл с 8 крачета;

от 30 до 39 — лампи с октален цокъл;

от 40 до 49 – лампи  с римлоков цокъл;

от 60 до 69 – с 9-щифтов цокъл и без цокъл (свръхминиатюрни);

от 70 до 79 – с локтален цокъл;

от 80 до 89 — лампи с цокъл «новал» с 9 крачета «пико 9»;

от 90 до 99 — лампи с цокъл със 7 крачета «пико 7»

от 170 до 179 — лампи с цокъл «гном»;

от 801 до 809 — лампи – с цокъл «новал».

Пример: АС2 — лампа с променливо отопление 4 V, триод с аладинов цокъл; EL11 — лампа с променливо напрежение за отопление 6,3 V краен пентод с цокъл от метална серия; UY21 ,— лампа с отоплителен ток 100 mA, серийно свързване, вакуумен еднопътен изправител с иглен цокъл ; EL84 — краен пентод с отоплително напрежение 6,3 V и цокъл «новал».

Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи

При старите руски лампи, произведени по времето на Съветския съюз, се използва друга система за означаване. Тя се състои от четири елемента.

Първият елемент означава:

а) при приемно-усилвателните и токоизправителните лампи — закръгле­ната стойност на отоплителното напрежение (цифра);

б)  при осцилографните и телевизионните тръби — размерите на екрана (цифра);

в)  при генераторните лампи, отбелязвани с буква Г — най-високата честота, на която може да работи лампата (ГК — до 25 MHz; ГУ—до 600 MHz; ГС — над 600 MHz).

С една или две букви се означават специалните лампи: Ф — фотоклетки, рр — газотрони с живачни пари, СГ — стабилизатори на напрежение, ГМ — мо- дулаторни лампи, ТР — тиратрони с живачни пари и др.

Вторият елемент означава:

D     — диод;

Ж    — екраниран пентод;

X     — двоен диод;

А — преобразувателни лампи;

С    —   триод;

Г   — триоди с един или два диода;

Б — пентод с един или два диода;

Э — тетрод;

П — краен пентод, лъчев тетрод;

К — пентод с изменяема стръмност;

Н — двойни триоди;

Ф — триод-пентоди;

Е — индикатори на настройката (око);

Ц — кенотрони за приемници;

ЛО — осцилографни тръби с електростатично отклонение;

ЛМ — осцилографни тръби с електромагнитно отклонение;

ЛК — телевизионни тръби с електромагнитно отклонение;

Ц — фотоелементи с цезиев катод;

С    — фотоелементи с антимоно-цезиев катод.

Третият елемент е цифра, която означава поредния номер на лампата. Четвъртият елемент е буква, която означава при приемно-усил­вателните лампи вида и размерите на балона или вида на цокъла. Когато няма означение, се разбира метален балон.

С — стъклен балон;

П —миниатюрни (палчикови) лампи;

А — свръхминиатюрни лампи с диаметър 6 мм;

Б —- свръхминиатюрни лампи с диаметър 10 мм;

Л — лампи с ключов цокъл;

Ж — лампи «желъд».

Пример: 6ПЗ — краен лъчев тетрод с отоплително напрежение 6,3 V; 5Ц4 — кенотрон за приемници и усилватели с отоплително напрежение 5 V.

Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи

Американската система за означаване също се състои от 4 елемента.

Първият елемент (цифра) означава закръглената стойност на отоплителното напрежение.

Вторият елемент (буква) няма определено значение. Към втория елемент се поставя буквата S, която означава, че лампата няма «качулка» — всички електроди са изведени в цокъл.

Третият елемент (цифра) означава свързаните крачета на цокъла без едно.

Четвъртият елемент (буква) означава вида на балона и цокъла (без означение — метален балон).

G — стъклен балон, GT — стъклен балон, намалени размери, октален цокъл.

LM; LT — стъклен балон, локтален цокъл;

MG — стъклена лампа с метален цилиндър;

MS — стъклена лампа с външна метализация;

X — керамичен цокъл;

Y — специален цокъл

Пример. 6А7 — метален балон, отоплително напрежение 6,3 V, 7 свързани крачета; 6А8 — стъклен балон, отоплително напрежение 6,3 V, 8 свързани крачета; 6SA7G — както 6А7, но без «качулка» и със стъклен балон.

Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи

При проектирането и строева на различните радиоапаратури се използват схеми, съдържащи символично отбелязани всички елементи, които участват в апаратурата, както и тяхното взаимно свързване. Лампите са основни елементи в тези апаратури и се означават в схемите със символични знаци. Тези знаци съ­държат броя и вида на електродите на лампата. Знаците на различните видове лампи са дадени на фигурата по-долу. Това означаване е прието от всички държави.

Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи

Ако сте любознателни и искате да научите повече (включително и как са означени много древни електронни лампи), можете да увеличите една по една следните скенирани страници:

Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи

 

 

Означаване на електронните лампи
Означаване на електронните лампи

Ето още едно четиво, което може би ще Ви е полезно:

Видове електронни лампи

Един материал на Сандъците Sandacite!


Литература:

Боянов, Йордан. Справочник по електронни лампи /. София :, Техника,, 1962., 568 с. :

Кръстев, Теньо Н.,  Тодоров, Огнемир Г.. Слаботокова техника :. Учебник за I и II курс на професионално-техническите училища по електротехника, специалност Електромонтьори и слаботокови инсталации, уреди и апарати /. 2. изд.. София :, Техника,, 1962., 324 с., 1 л. черт. :

Топалов, Минко Ц.,  Маринов, Юлиян Първов,  Велчев, Иван Н.. Електронни и йонни лампи :. За студентите от Държавния полувисш институт на съобщенията /. 2. изд.. София :, Техника,, 1963., 326 с. :

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *