Мултипак

МУЛТИПАК – българският офис пакет

Всичко за МУЛТИПАК в Сандъците – Sandacite!

Мултипак
Мултипак

Продължаваме серията статии, посветени на архивен и малко познат български софтуер. МУЛТИПАК е българска мултифункционална компютърна програма, разработена през 1986 г. в Института по техническа кибернетика и роботика към БАН. Ето и повече за този архивен софтуер.

Мултипак
Мултипак

ИДЕЯТА НА МУЛТИПАК

МУЛТИПАК (МУЛТИфункционален ПАКет) представлява изключително мощен интегриран пакет за автоматизация на информационното обслужване. В него са съчетани оптимално възможностите на появилите се преди 2 години  (с Правец 16) 16-битови персонални компютри, удобна за потребителите технология на обслужване и широк набор функционални възможности като:

 • организиране, обработка и анализ на информация,
 • изчисления,
 • структуриране на документи,мисли идеи,
 • въвеждане на данни,
 • корекция на данни,
 • подреждане, смесване, отпечатване, съхраняване на текст, данни, таблици и графики,
 • ползване на външни за пакета ресурси.

МУЛТИПАК е типичен представител на ново за тогава поколение програмни продукти, съчетаващи много функции на компютърния софтуер в един-единствен продукт.

Мултипак
Мултипак

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ на МУЛТИПАК

Това е програмен пакет, предназначен за Правец 16, така че минималните му системни изисквания са следните:

 • миĸpoĸoмпютъp c минимyм 256 кб oпepaтивнa пaмeт
 • цвeтeн или мoнoxpoмaтичeн мoнитop c ĸoнтpoлep (зa цвeтнa гpaфиĸa или мoнoxpoмeн)
 • твъpд диcĸ „Уинчecтъp“ диcĸ 10 мб c ĸoнтpoлep
 • флoпидиcĸoвo ycтpoйcтвo c ĸoнтpoлep
 • за разпечатване на създадените документи ще е необходим и пpинтep

Oпepaциoннaтa cиcтeмa тpябвa дa бъдe DОЅ 3.10 или cлeдвaщa вepcия.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Естественото и общоприето понятие при работа с информация е „ДОКУМЕНТ“. Едно от основните достойнства на МУЛТИПАК е именно това представянето на информацията на потреби­телите да се реализира чрез „ДОКУМЕНТИ“. В този смисъл, „ДОКУМЕНТ“ е основното логическо понятие за потребителската информация. С цел по-лекото възприемане на технологията на работа на МУЛТИПАК, се използва и понятието „ФРАГМЕНТ“. Под „ФРАГМЕНТ“се разбира всяка една логически различима и достъпна структурна част от преставяната чрез МУЛТИПАК информация, т.е., един ДОКУМЕНТ може да бъде представен чрез един или няколко ФРАГМЕНТА; в един ФРАГМЕНТ може да има други ФРАГМЕНТИ, или да представлява няколко ДОКУМЕНТА. Чрез ФРАГМЕНТ се представя всяко едно поле от таблица и база данни. ФРАГМЕНТ също може да обединява няколко други ФРАГМЕНТА, които като цяло представляват един ДОКУМЕНТ. Например: текстов ДОКУМЕНТ, включващ в себе си част от таблица и графично изобразяване на данните от таблицата, които поотделно са представени чрез ФРАГМЕНТИ.

За потребителите ФРАГМЕНТ е абстрактно понятие, но именно благодарение на него в МУЛТИПАК е реализирана изключително проста и удобна за работа технология на обслужване и манипулиране.

Видимата част от информацията на Всеки активиран ДОКУМЕНТ е представена чрез „ПРО­ЗОРЕЦ“ (заградена с рамка повърхност Върху работната част от дисплея). Вместо „ПРОЗОРЕЦ“, за удобство на потребителите се използва понятието „ЕКРАН“. В един и същи момент Върху дисплея може да има няколко ЕКРАНА от различни ДОКУМЕНТИ и Всички да бъдат достъпни за потре­бителя.

Информацията на потребителите се съхранява върху магнитни носители (дискети, дискове) във вид на „ФАЙЛОВЕ“, т.е., „ФАЙЛ“ е основното понятие за съхранявана информация.

Като обобщение на основните понятия може да се каже накратко: потребителската информация представлява „ДОКУМЕНТИ“, които в МУЛТИПАК се представят и обработват чрез „ФРАГМЕНТИ“, съхранявани във „ФАЙЛОВЕ“ върху дискове и видими на дисплея посредством „ЕКРАНИ“.

Мултипак
Мултипак

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МУЛТИПАК

За Възможностите на МУЛТИПАК може да се говори В три аспекта. ПърВият аспект е свързан с физическите ограничения на пакета, като брой страници В документ, брой полета В таблица или база данни и т.н. Тъй като МУЛТИПАК е пакет, максимално ефективно ползващ оперативната памет, то ограниченията на тези параметри Не могат да бъдат фиксирани, а единствено зависят от размера на оперативната памет и големината на активираните документи.

Минимално-необходимата оперативна памет за започване на работа с МУЛТИПАК е 256 КБ, като трябва да се има впредвид, че самата програма на МУЛТИПАК заема около 240 КБ (при конфигурация без резидентни допълнителни модули). Това на практика означава, че не може да се работи с големи документи (повече от 2-3 страници), а е възможно само да се обучават хората и се запознават с основните функции и възможности на пакета.

За действително нормална работа е необходима оперативна памет – 512 КБ.

Вторият аспект е свързан с функционалните възможности на МУЛТИПАК. Накратко ще изброим най-съществените достойнства на всички функционални части.

Да започнем с

ТЕКСТО- И ДОКУМЕНТООБРАБОТКА

 • Непрекъснато писане, без да се грижите за края на реда – има автоматично пренасяне на следващия ред. Сега това може да ни се струва ненужно и даже смехотворно за отбелязване, но да не забравяме, че дори най-усъвършенстваните пишещи мушини за времето си – електронните – не разполагат с такава ,,екстра“.
 • Свободно форматиране на текста, без никакви допълнителни корекции.
 • Използване на различни формати на текста (подчертан, удебелен, с наклон).
 • Автоматично изравняване (наляво, надясно), центриране и разпределение на части от текста.
 • Правене на корекции с минимални допълнителни усилия.
 • Използване на готови изрази и части от текста, които се вмъкват автоматично.
 • Получаване на екрана точния вид на документа, в който той ще бъде отпечатан.
 • Печат на няколко копия от един и същи документ.

Всички гореизброени възможности се активират чрез менюта, или функционални клавиши. Като допълнение, МУЛТИПАК предлага пълен набор средства за професионална текстообработка като:

 • Макроси – еднократно въведени и съхранени кратки текстове, които при нужда автоматически се добавят към документите при натискане на съответен клавиш.
 • Заглавни (водещи) за всяка страница надписи.
 • Завършващи за всяка страница надписи.
 • Автоматично номериране на страниците.
 • Симетричен печат на страници (за получаване на лист от две страници).
 • Обработка на писма и формуляри.
 • Буфериране на изхода за печат.

За да започнете да въвеждате текст, създайте празен ФРАГМЕНТ чрез командното меню „СЪЗДАЙ“ и чрез клавиша |[ + ]| позиционирайте курсора вътре в него.

Мултипак
Мултипак

ТАБЛИЦИ

Още от появата си в края на 70-те години табличната обработка на информация е едно от най-масово използваните приложения на персоналните компютри. Таблиците широко се използват за счетоводна дейност, анализ на данни,      планиране, управление и др.

Най-трудоемките функции се поемат от персоналния компютър, като за потребителя остава само въвеждането на данните и анализа на информацията.  Всички изчисления и преизчисления (по редове, колони или по формули) се извършват автоматично.Нещо повече, за опитните специалисти табличната обработка може да даде отговор и на много Въпроси от вида на „какво ще стане, ако…?“

МУЛТИПАК предоставя за ползване един от най-добрите инструменти за обработка на таблична информация, включвайки в себе си следните основни функции:

 • Построяване на много-големи по обем таблици – единственото ограничение е обема на използваната оперативна памет.
 • Използване на различни формати за представяне на числови данни (цели, с фиксирана точка, в търговски формат, във Валутен формат, чрез проценти, чрез експонента).
 • Наименоване на колони, редове и полета (възможно е ползването във формули на логическите имена).
 • Използване на формули за връзка между отделни полета, колони, редове и различни таблици.
 • Използване на широк набор аритметически операции, логически отношения (по-голямо, по-малко и т.н.), специализирани статистически, финансови, логически и други функции във формулите.
 • Изчисляване съдържанието на поле по данни в други полета.
 • Използване на формули от едно поле за изчисляване на информация в други полета.
 • Автоматично преизчисляване на таблицата при корекция на данните.

МУЛТИПАК предоставя ефективен механизъм за графично изобразяване на данни във вид на стълбовидна, наложена, точкова, линейна, процентна (кръгова) или аналитична графика. Запълващите знаци се избират автоматично. Възможно е ръчно надписване и оразмеряване на графиките, добавяне на една графика към друга, получаване на цветни изображения.

Мултипак
Мултипак

ГРАФИКА

Изчертаването на графиките е много лесно – избира се необходимата информация от таблица или база данни и чрез функциите на командното меню „ГРАФИКА“ се задават допълнителните указания за изчертаването.

Всички графики (без кръговата) могат да се печатат на обикновенни печатащи устройства, но най-добре се получават, използвайки устройства с графични възможности.

Възможностите за графично изобразяване на данни в МУЛТИПАК са напълно достатъчни за просто, но бързо онагледяване на информация.

 

Мултипак
Мултипак

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

МУЛТИПАК притежава функционално пълен и удобен за ползване пакет за асинхронна телекомуникационна връзка с други системи.

Възможностите включват:

 • Работа с некомутируеми или комутируеми телефонни линии.
 • Използване на модеми или връзка без модеми.
 • Автоматично избиране и отговор.
 • Пароли за връзка и филтриращи процедури.
 • Обмен на файлове (използвайки различни стандартни протоколи).

Освен пълните стандартни възможности, телекомуникацията в МУЛТИПАК притежава всички достойнства на интегрирана част от пакета като:

 • Използване на потребителски менюта за работа.
 • Автоматично прехвърляне на информация към таблици или бази данни в МУЛТИПАК,
 • Използване възможностите на програмния език.

МУЛТИПАК позволява бързо, удобно и ефективно манипулиране, обработка на информацията и обслужване на потребителите. Едно от най-сьществените предимства на пакета е възможността за интегриране и разпределение на информация между отделните функционални части (таблици, текст, бази данни, графики, печат, телекомуникация). При това, всички операции се извършват с максимално удобство за потребителя. Тази технологичност се дължи основно на три основни механизма, работещи в МУЛТИПАК.

ФРАГМЕНТИ – чрез тях в МУЛТИПАК структурно се представя информацията и образно те могат да се разглеждат като „контейнери“ на информация. ФРАГМЕНТИТЕ могат да бъдат вложени един в друг на много нива (при структуриране), могат да се копират, преместват, печатат, съхраняват. Всеки един ФРАГМЕНТ, независимо какво съдържа и къде се намира спрямо други, може да бъде обработван и съхраняван отделно. По всяко време на работа ФРАГМЕНТИ могат да бъдат създавани, копирани, премествани вътре, или извън други ФРАГМЕНТИ.

ФРАГМЕНТИТЕ могат да бъдат влагани един в друг, или събирани в един ФРАГМЕНТ.

 

МУЛТИПАК – УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВО

Използването на МУЛТИПАК не се ограничава само от изброения набор функции. Едно от основните му достойнства е неговата адаптивност към конкретния потребител или система, т.е., възможно е използването на МУЛТИПАК съобразно конкретния стил на работа на потребителя. Това освобождава       потребителите        от      много психологически затруднения, свързани с усвояването и ползването на подобни средства.

 

ПРОГРАМЕН ЕЗИК

Основна функционална част В МУЛТИПАК е езикът ФРЕД, който представлява алгоритмичен език от Високо ниВо. Името на езика ФРЕД е образувано от първите букви на Фрагментен РЕДактор и има Възможностите на един структурен език от типа на ПАСКАЛ и БЕЙСИК,

Мощността и уникалността на езика ФРЕД се дължи на няколко негови особености: Той използва всички функционални възможности на МУЛТИПАК, тъй като чрез ФРЕД са достъпни всички команди от МУЛТИПАК. В допълнение, езика ФРЕД може да се използва от потребителя по всяко време, във всеки фрагмент. Информацията в МУЛТИПАК се представя чрез фрагменти, а всеки фрагмент може да съдържа формула. Следователно, достъп до възможностите на езика ФРЕД имаме от таблици, бази данни, текстови документи и специално създадени меню-функции.

Тъй като всеки фрагмент може да съдържа формула и да бъде разполаган в други фрагменти, възможно е да се структурира информацията и и да се изграждат приложения по нов начин. Чрез ФРЕД програмистите могат да използват възможностите на МУЛТИПАК за създаване на блок-схеми, за да пишат програми „отгоре надолу“. Например използването на таблици вече не е ограничено с една единствена неструкрурирана таблица, където намирането на формулите е затруднено. Вместо това могат да бъдат използувани възможностите на структурирането при създаването на малки, лесно управляеми, взаимно свързани и автоматично преизчислявани таблици. Константите в таблица могат да се разположат в един единствен фрагмент, който съдържа избрани от потребителя стойности.

Научаването на правилата или „синтаксиса“ на езика ФРЕД не е по-трудно от разучаването на една обикновена таблица. Тъй като езика ФРЕД използва същите прости правила както и повечето таблици, то дори и най-сложните му особености не изискват нови или различни синтактични правила.

Някои от особеностите на езика ФРЕД са:

 •  интеграция с елементите на МУЛТИПАК като таблици, текстови документи, бази данни и графики,
 • повече от 140 вградени функции,
 • пълни възможности за редактиране на текста,
 • възможност за създаване на потребителски функции, които разширяват възможностите н а стандартните,
 • предаване на параметри към функциите,
 • деклариране и употреба на локални променливи,
 • възможност за отладка на програмата, (включваща постъпкова отладка и проверка на променливите), използването на конструкцията „IF-THEN-ELSE“, формиране на цикли и   възможност за извикване на потребителски подпрограми,
 • контролът върху синтаксиса се съпровожда от повече от 100 съобщения за грешки,
 • наличие на коментарни редове, многоредови формули и програми с максимална дължина до 32000 символа.

Друго интересно софтуерче е ей това :) :

ДОКС – българската текстообработка!

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *