Мотопед Балкан МК 50-3 (видео)

Мотопед Балкан МК 50-3 (видео)

Мотопед Балкан МК50-3 в Сандъците – Sandacite!

Мотопед Балкан МК 50-3 (видео)
Мотопед Балкан МК 50-3 (видео)

Мотопедът (мокик) Балкан МК50-3 е предназначен за сравнително тежък режим на експлоатация, близък до този на мотоциклетите. Както ни казва техническата харктеристика, той може да се движи със значителна скорост, да бъде язден от двама души (товар около 150 kgf), да изкачва наклони, далеч превишаващи наклоните по шосейната мрежа, може да се дви­жи по пътища със всякакъв вид настилка, а така също по ка­менисти терени без път и т. н. Затова конструкцията на мото­педа е нагодена да удовлетворява няколко основни (често про­тиворечиви) изисквания, гарантиращи експлоатационната си­гурност на изделието:  достатъчна якост при малко собствено тегло, маневреност и добра управляемост, устойчивост и комфорт за пътуващите, достатъчно мощен и сигурен двигател, надеждни спирачки и т. н.

Към 1975 г. мотопедът МК50-3 е последната и най-съвършена модификация на мотопедите Бал­кан и се прозизвежда във Велосипедния и мотоциклетен завод Балкан Ловеч. Предишните модели (Балкан 50ПМ с двигател с мощ­ност 2,2 к. с., с педали и гумени пръстени на предното окачване; Балкан 50МП2 със същия двигател, но с телескопична пред­на вилка; Балкан 50МПС с двигател 2,2 к. с., но с манивела за първоначално пускане в ход и Балкан 50МПМ с нов двигател с мощност 3,3 к. с. и тръбна рама) по времето, когато той се появява, са вече спрени от производство. Изброените модели обаче дават възможност да се натрупа значителен опит, да се отстранят редица слабости в койструкцията на мотопеда, за да се стигне до модела Балкан МК50-3, който по техникоексплоатационни качества съперничи на редица световно из­вестни мотопеди.

Мотопед Балкан МК 50-3 Motoped Balkan MK 50-3
Мотопед Балкан МК 50-3 

Двигателят на мотопеда е двутактов и се охлажда от въз­душната струя, образувана при движението на мотопеда. Опитът е показал, че за мотопеди и мотоциклети с малък ходов обем не е оправдано използуването на четиритактови двигатели, конто, освен че са по-скъпи, изискват и много повече грижи за поддържането им по време па експлоатация. По тази причина над 95% от моделите мотопеди и леки мотоциклети в света са с двутактови двигатели.

Максималната мощност от 3,4 к. с. на Балкан МК50-3 позволява достигането на скорост 65 km/h, както и висока средна експлоата­ционна скорост при езда с двама човека. Първоначалното пус­кане на двигателя в ход се извършва крачно с манивела (кикстартер) мотоциклетен тип.

В двигателя в общ блок са разположени динамомагнетът, съединителят и тристепенната предавателна кутия. Превключ­ването на предавките става крачно чрез лост, разположен пред лявата стъпенка на водача.

Двигателят е захванат към рамата в три точки посредством болтови съединения.

Мотопед Балкан МК 50-3 Motoped Balkan MK 50-3
Мотопед Балкан МК 50-3 

Рамата е тръбна, отворен тип, неразглобяема. Стоманените тръби, съответно усилени в най-натоварените зони, са захвана­ти една към друга чрез заварка.

Предното и задното колело на мотопеда са взаимозаменяе­ми. Имат стоманени капли 1,50А-19, захванати към главината с по 36 стоманени спици. Предната и задната гума са еднакви и имат размер 23 х 2,50″. Произвеждани са били в ДКЗ К. Русинов — Пазарджик.

В главините на колелата са монтирани челюстни спирачки с размери: диаметър на барабана 130 mm и широчина на феродовите накладки 25 mm. Добре регулирани, спирачките осигуряват спирачно закъснение около 6,5—7,0 m/s2. Спирачката на предното колело се задейства ръчно посредством лост, раз­положен в дясната част на кормилото и жило, пренасящо уси­лието от лоста до спирачния механизъм. Спирачката на задно­то колело се задействува крачно чрез лост, разположен непо­средствено пред дясната стъпенка на водача и чрез щанги свързващи лоста със спирачния механизъм на задното колело.

Окачването на метопеда Балкан МК50-3 е еластично, пружинно. Предното окачване представлява телескопична вилка с вградени цилин­дрични пружини без амортисьор. Ходът на вилката е 95 mm. Задното окачване се осъществява от два сухи пружинни теле­скопа, монтирани на люлееща се вилка, захваната шарнирно- към рамата. Тук също няма амортисьор. Ходът на задните те­лескопи 36 mm. Захващането им както към вилката, така и към рамата е еластично, осъществено чрез гумени втулки.

Ето и видеоматериал от студено палене на Балкан МК50-3:

Седалката е от микропореста гума върху ламаринена осно­ва, обшита с изкуствена кожа. Размерите на седалката са съобразени с ергономичните изисквания за удобен . стоеж на двама възрастни хора върху нея.

Резервоарът е с вместимост 8,5 литра, което осигурява про­бег около 350 km с едно зареждане. Резервното гориво е 1,5 л (за пробег около 40—45 km) и се включва чрез завъртане на бензиновия кран на положение резерва.

Електрическата уредба на Балкан МК50-3 е 6-волтова. Единстве­ният токоизточник е динамомагнет с мощност 30 вата. Бобина за ниско напрежение от магнета подава ток към бобината за високо напрежение, която е монтирана в седловината на резер­воара към основната тръба на рамата. Оттук към свещта се подава ток с високо напрежение, предизвикващо прескачане на искра между електродите на свещта.

Осветлението на мотопеда е осигурено по следния начин: отпред в отражателя на фара е монтирана една билуксова лам­па за къси и дълги светлини с мощност съответно 14 и 15 вата, а отзад в комбинирано осветлително тяло на задния калник са монтирани лампа за стоп-сигнала с мощност 15 вата и лампа за габаритно осветление с мощност 5 вата. Включвателят за стоп лампата е монтиран в главината на задното колело. При задействването на задната спирачка той включва на маса и за­тваря веригата на стоп-лампата, в резултат на което тя светва.

 Балкан МК 50-3 Balkan MK 50-3
Балкан МК 50-3 Balkan MK 50-3

Включването на осветлението при Балкан МК50-3 става от централния включвател, разположен на фара, а превключването на късите и дъл­ги светлини — от комбинирания ключ, разположен на кормилото до лявата ръкохватка. В този ключ е вграден и бутонът за включване на клаксона.

Както осветлението, така и звуковият сигнал могат да дей­стват само когато работи двигателят, т. е. когато се върти ро­торът на дицамомагнета, за да произвежда ток.

Изгорелите газове от двигателя се отвеждат в атмосферата от една изпускателна тръба, свързана с шумонамалителното гърне. За намаляване общия шум при работа на двигателя в средната дясна част на мотопеда под седалката е монтирана шумонамалителна кутия, в която е поместен въздушният фил­тър. Въздухът, засмукван от двигателя за образуване на горив­ната смес, е принуден да премине през сравнително големия обем на кутията, филтриращия хартиен елемент и през гумена тръба да навлезе в карбуратора. По този начин се намалява шумът, предизвикван от въздуха, навлизащ направо в откри­тия филтър.

 Балкан МК 50-3 Balkan MK 50-3
Балкан МК 50-3 Balkan MK 50-3

Непосредствено пред кутията е разположен карбураторът на Балкан МК50-3. Нарочно освободен от декоративни капаци, той е леснодостъпен за извършване на регулировки и почистване.

Предният и задният калник са изработени от стоманена ламарина, съответно профилирана. Предният калник е значи­телно по-тесен и плитък, което позволява насрещният въздух добре да обдухва и охлажда главата и цилиндъра на двига­теля.

Кормилото е от стоманена тръба, на двата края на която са набити пластмасови ръкохватки. Широчината му е съобра­зена с изискванията за леко и удобно кормуване. Към него се монтира и огледало за обратно виждане.

Мотопедът Балкан МК50-3 има инструментална кутия, разположена от ля­вата му страна симетрично на шумонамалителната кутия. Ин­струменталната кутия има достатъчен обем, за да побере ком­плекта инструменти и най-необходимите резервни части. Вър­ху подседалищната тръба на рамата и задния калник се мон­тира малък багажник, на който може да се вози багаж до 10 kg.

[1962] Мотоциклет Балкан 250 см3 – каталог резервни части

С любов към българската техника!

От Сандъците – Sandacite!

 

Share this post

Comment (1)

  • Митака Reply

    Тоя карбуратор на снимката не е оригиналния, първо се поставят немски карбуратори след това по тях се правят български. До МПС модела копията са к-12. След това до последно са копията к-17
    П.П Първия мотопед е прототип 62ра а мотоциклвтите започват да се произвеждат в средата, дори в края на 57ма

    31.08.2017 at 16:26

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *