Миниатюрни радиолампи

Миниатюрни радиолампи

Статийка за т.н. миниатюрни радиолампи в Сандъците – Sandacite!

Миниатюрни радиолампи
Миниатюрни радиолампи

За да се отстранят някои от трудностите при произвеждането и усилването на трептения на ултракъси вълни, през 1935 г. са разработени така наречените миниатюрни лампи, които имат подобна кон­струкция в сравнение с обикновените електронни лампи, но размерите им са неколкократно по-малки. Те имат големината на жълъд, поради което се наричат още жълъд или акорн (фиг. XI-8).

Миниатюрни радиолампи
Миниатюрни радиолампи

Вътрешните капацитети на тези лампи са съвършено намалени не само поради намаления размер на електродите, но и поради разполо­жението на отводите, които излизат от лампата радиално, направо през стъклена корона. Така например из­водът на катода е противоположно или перпендикулярно разположен на изводите на решетката и анода. Намаляването на размерите на лампите обаче води неминуемо до намаляване на мощността, поради което този вид лампи са по-подходящи за приемни, отколкото за предава­телни лампи.

Миниатюрните радиолампи се изработват като триоди (фиг. XI-8 а), пентоди (фиг. XI-8 б) и диоди.

Миниатюрният диод, показан на фиг. XI-9, е с индиректно отоп­ление и плосък катод, излъчващшата електрони повърхност на който е около 1 мм2. Изводите на катода и отоплителната жичка са изве­дени през стъклената надебелена основа на лампата; те имат форма на къси прави крачета. Анодът е поставен срешу катода и е изведен на върха на лампата. Такива диоди се използват за детектори.

Миниатюрни радиолампи
Миниатюрни радиолампи

Този вид лампи имат пределна честота под 500 MHz, обаче вход­ното им съпротивление е твърде малко — даже при 50 MHz не над­вишава 80 килоома.

Миниатюрни триоди са лампите тип  LD1 (фиг. XI-10). Отопле­нието на тези лампи е индиректно. Анодът има цилиндрична форма с прорез по дължината, която дава възможност решетката да се свърже с една метална пластинка, завършваща с две крачета. Тачи пластинка улеснява охлаждането на решетката. Същата роля играе и металната пластинка на анода, към която са прибавени ребра. Изводите на ре­шетката и анода са направени във вид на пластинки, завършващи с по две крачета, за, да се намали индуктивността им.

Миниатюрни радиолампи
Миниатюрни радиолампи

 

Пределната дължина на вълната на лампата LD1 е 22 см, а на лампата LD2 — 40 см.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *