Микротекст Mikrotekst

Микротекст ІІ – българският Word

Микротекст ІІ – българският Word

Микротекст ІІ - българският Word
Микротекст ІІ – българският Word

MuкpoTEKCT II е втора, значително разширена и усъвършенства­на версия на популярния едноименен текстообработващ програмен продукт Микротекст. Разработен е от СП Микросистеми през 1989 г.

По-надолу ще имате възможност да го изтеглите, за да си го емулирате, ако желаете :)

Той предлага всичко, което може да се пожелае за профе­сионална текстообработка. Същевременно работата с продукта се облекчава от многобройни менюта и даже неподготвеният потре­бител много бързо и лесно усвоява минималните познания и умения, необходими за да си служи с него. По време на работа можете да получавате от MuкpoTEKCT II помощна информация за действията, които трябва да извършите.

Запознатите с първата версия на продукта с лекота ще усвоят и новата версия. Тях ги очаква приятната изненада колко много при­добивки и подобрения са получили.

MuкpoTEKCT II притежава всички функционални възможности на предшественика си:

 • Разнообразни възможности за въвеждане, редактиране и фор­матиране (включително и автоматизирано) на текстове. Ка­чествено отпечатване на различни принтери, едновременна работа с няколко документа и обмен на текстове между тях, създаване на речници за автоматично изписване на думи и из­рази, автоматично подготвяне и надписване на еднотипни писма до различни получатели, отпечатване на текста в ня­колко една до друга разположени колони. Създаване на струк­турирани документи, сричкопренасяне на думите в края на ре­довете, създаване и работа с таблици (включително и с арит­метични изчисления), автоматично създаване на съдържание и азбучен указател на документа, едновременна работа с клави­атура и мишка и т.н.

Освен тези MuкpoTEKCT II разполага и с много нови функции, а повечето от досегашните са разширени и усъвършенствани:

 • В него е вградена най-съвършената за момента у нас програ­ма за автоматична правописна корекция на текстове ПРЕСТО. Тя се стартира директно от текстообработващата програма, поддържа речник от над 500 000 словоформи на около 48 000 думи от български език и извършва изключител­но бързо проверката – средно около 1 000 думи за 10 секунди! Освен основния речник ПРЕСТО поддържа и потребител­ски речници, които се попълват със специфичните за обра­ботваните текстове думи.
 • MuкpoTEKCT IIсъздава картотека с бланки към записаните до­кументи. Всяка бланка съдържа информация за имената на ав­тора и оператора, за версията, за датата на създаване на до­кумента и за последната му редакция, за пълното име на до­кумента и ключови думи за по-лесното му намиране. Издирва­нето на документ чрез картотеката става лесно и бързо, кол- кото и много файлове да има на диска.
 • Продуктът може да работи с макрокоманди. Включващи пос­ледователност от операции, които операторът иначе би трябвало да извършва една по една. Това позволява работата да се автоматизира. т.е. да се улесни и ускори.
 • Новост е и възможността за включване в текста на табли­ци,създадени със специализирани продукти за електронни таб­лици, например МикроПЛАН II. При това форматирането на таблицата се запазва.
 • МикроТЕКСТ II притежава разширени възможности за работа с таблици, както и усъвършенстван калкулатор.
 • Освен въвеждане на текстове с продукта може да се чертаят линии около текста, той да се обгражда в каре, както и да се изчертават несложни схеми.
 • Новост е и възможността при извършване на корекции авто­матично да се въвеждат маркиращи знаци, по които впослед­ствие лесно да се прави сравнение между оригиналната и ко­ригираната версия на текста.
 • Въведено е номериране (при желание) на редовете при отпе­чатване на текста.
 • Има възможност за автоматично търсене и заменяне на фор­матиращи текста команди, включително и на маски.
 • Облекчено е създаването на нови маски чрез записване на па­раметрите на вече форматиран текст.

Наред с изброените новости MuкpoTEKCT II притежава и множес­тво други подобрения. Така например той работи значително по- бързо в сравнение с първата версия на продукта, което е от голя­мо значение при обработване на по-дълги текстове и особено, ако компютърът е от класата на PC XT. Избирането на командите в командното меню е станало по-удобно, тъй като могат да се пол­зват и клавишите-стрелки, а почти всички основни и съответно по-често използвани команди са дублирани и за въвеждане чрез ком­бинация от функционалните и някой от управляващите клавиши – Ctrl, Shift или Alt. Разширени са възможностите за избиране на час­ти от текста, за променяне режима на изображението и т.н.

Микротекст Mikrotekst
Микротекст Mikrotekst

МикроТЕКСТ II е разположен на четири дискети.

Програмната дискета съдържа основните програмни файлове на МикроТЕКСТ II без файла с помощната информация MTEXT.HLP. който се намира на Приложната дискета заедно с помощни прог­рами, разширяващи Възможностите на продукта – за конвертира­не (промяна на формата) на файлове, създадени с други програмни продукти, във фюрмата на МикроТЕКСТ II и обратно.

На дискетата Принтери са записани управляващи (драйверни) програми, необходими за работа с различни печатащи устройства.

Дискетата Коригиране съдържа програмата и речника за проверка и коригиране на правописа (на български език) ПРЕСТО.

Повече подробности относно съдържанието на дискетите и осо­беностите при инсталирането на продукта се съдържат във фай­ла README.DOC на Приложната дискета.

МикроТЕКСТ II се разпространява със следната документация:

 • Ръководство – съдържа подробно описание на работата с продукта.
 • Справочник – съдържа детайлно и систематизирано по ме­нюта обяснение на действието на командите и издаваните от Мик­роТЕКСТ II съобщения. Описано е и използването на помощните програми от приложната дискета.
 • Джобен справочник – предлага кратко описание на съответ­ствието между функциите на МикроТЕКСТ II и клавишите, с които те се изпълняват. Накратко е описана и работата с мишката.

Ето и съдържанието на дискетата  на програмата: МикроТЕКС2.0.zip

А цялото ръководство за работа  програмата можете да изтеглите оттук ==> http://www.sandacite.bg/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%86%D0%86-%D0%A1%D0%9F-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-1989-%D0%B3..rar

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *