Лентите за пишещи машини

Лентите за пишещи машини

Вижте в Сандъците – Sandacite как се навиват ленти за пишещи машини!

Лентите за пишещи машини
Лентите за пишещи машини

Както е известно, за да се отпечата някакъв символ върху белия лист на пишещата машина, е необходимо чукчето с него да удари предварително напоена с мастило мека повърхност – най-често лента. Проблемът за оцветяването на знаците е добил своето класическо разрешение от изобретателя Джузепе Равица още през 1855 г. Става дума за познатата памучна лента, напоена с мастилена течност.

За да се постигне по-дълготрайното използване на една лента, е необходимо тя да бъде непрекъс­нато задвижвана, за да се постигне непрекъсната промяна на мястото, откъдето се отнема оцветяващото вещество. Това задвижване на мастилената лента се осъществява от така наречения лентонавиващ механизъм. Неговата основна задача е да приведе във въртеливо дви­жение ролката, върху която се навива лентата, приемана от друга ролка. Този процес на развиване на свободната ролка про­дължава, докато се свърши мастилената лента, след което механизмът автоматично променя посоката на навиване на лентата. Самата про­мяна се осъществява чрез спиране и освобождаване на задвижваната дотогава от механизма ролка с мастилена лента и задвижване на изпразнилата се ролка, върху която ще започне навиването на мастиле­ната лента в обратна посока. Ако това ще помогне, да направим някаква далечна аналогия с магнетофон.

Лентите за пишещи машини
Лентите за пишещи машини

Устройствата на лентонавиващите механизми през вековете са били най-разно­образни и факторите, които са оказвали влияние върху тези устрой­ства, са били ширините и дължините на мастилените ленти. В мина­лото ширините на мастилените ленти са варирали в границите от 6 до 38 мм. С усъвършенстването и стандартизирането на пише­щите машини се достигна до ограничаване на това разнообразие. Приетите ширини на мастилените ленти са 11 мм (рядко се използва) и 13 мм, която се е оказала най-подходяща от техническа и иконо­мическа гледна точка. Шестнадесетмилиметровата мастилена лента е третият стандартен размер, който също се употреба. По-големите от посочените дотук ширини на мастилени ленти се срещат само при стари модели пишещи машини, чието производство отдавна е преустановено. Дължината на мастилените ленти е нормирана 10 метра.

Посоката на въртене на лентовите ролки при навиване на лента та може да бъде по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка. Тя оказва влияние предимно на елементите, които крепят мастилената лента и в същото време изпълняват част от функциите на автоматичното обръ­щане.

Както казахме в началото, задвижването на лентонавиващите механизми винаги е свързано с механизмите, които пък се задвижват винаги, когато се изпише какъвто и да било знак. Затова мастилената лента получава постъ­пателно движение само при задвижване на тастатурната средна и буквена лостова система. Това се отнася и за електрическите пишещи машини. През 50-те години в някои модели счетоводни машини се прилагат лентонавиващи механизми, които имат своя отделна двига­телна система, която непрекъснато ги задвижва до момента на изключ­ване на машината от електрическата верига.

Лентите за пишещи машини
Лентите за пишещи машини

Най-разпространеното разположение на ролките за мастилената лента е хоризонталното, но се срещат и пишещи машини с верти­кално разположени в двете стени на машината ролки на мастиле­ната лента.

Съществува голямо разнообразие на конструкциите на лентонавиващите механизми. Конструкцията на механизма се съобразява с общата конструкция на машината, която определя и възможностите за прилагане на един или друг тип лентонавиващ механизъм. Така например тези със самостоятелно двигателно устройство за всяка ос на лентоносещите ролки са се оказали най-подходящи за портативните машини с оглед на това, да се вместят на малка висо­чина. Изключение прави лентонавиването при някои портативни модели на ,,Мерцедес“ и „Ерика“. Канцеларските модели пишещи машини дават по-голяма свобода за разполагане лентонавиващия механизъм. Затова при тях се срещат приложени всички комбинации от изброените преди това видове задвижвания, предавки и автоматични обръщания на лентонавиващите механизми. Основните изисквания, на които трябва да отговаря един лентонавиващ механизъм, са: да осигури непрекъс­натото навиване на мастилената лента; устройството на автоматичното обръщане да се осъществява сигурно с най-малки задръжки на масти­лената лента в момента, в който тя мени своята посока на движение.

А ето и нещо да оплакнете очите:

Бултекст 20 – електронна пишеща машина + ръководство

Един материал на Сандъците Sandacite!

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *